20.05.2022.

Mjesečno izvješće za travanj 2022.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za travanj 2022.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju travnja 2022. godine ukupno 2.125.356 članova, odnosno 2.954 člana (0,14 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 89,06 %, u A kategoriji 7,92 %, te u C kategoriji 3,01 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 4.200 novih članova u travnju njih 4.035 (96,07 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u travnju je prestalo članstvo za 1.246 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u travnju iznosili su 670,6 mil. HRK, odnosno 0,9 % više nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 121,5 mil. HRK, što je 18,25 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju travnja 2022. iznosila je 131,4 mlrd. HRK, što je za 717,8 mil. HRK (0,54 %) manje u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju travnja mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -1,30 % za kategoriju A, -0,88 % za kategoriju B i -1,18 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 4,52 % za kategoriju A, 1,36 % za kategoriju B i -3,21 % za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,00 % za Mirex A, 5,28 % za Mirex B i 3,81 % za Mirex C[1].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju travnja iznosila su 84,4 mlrd. HRK (64,2 % ukupne imovine) te se njihov udio povećao za 0,80 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova u travnju je smanjena za 0,36 p.b. na mjesečnoj razini te su ona  iznosila 27,1 mlrd. HRK, odnosno 20,65 % imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,53 %, a ulaganja u strane dionice 8,11 % ukupne imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 15,3 mlrd. HRK (11,7 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,19 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u travnju 3,4 % imovine, odnosno 4,4 mlrd. HRK.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U travnju 2022. godine broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,50 % na mjesečnoj razini, dok se broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) smanjio za 0,04 %, čime su spomenuti fondovi brojali 359.267 (ODMF) odnosno 46.002 (ZDMF) člana. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u travnju 2022. iznosile su 55,47 mil. HRK, odnosno 14,2 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Ukupne isplate iz DMF-ova u travnju 2022. iznosile su 26,98 mil. HRK, što je za 19,2 mil. HRK (41,51 %) manje od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 72,21 %, isplate zbog promjene fonda 20,69 %, a isplate zbog smrti 7,09 % ukupnih isplata u travnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 7,19 mil. HRK u formi jednokratnih isplata, 6,78 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 5,51 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u travnju se smanjila za 62,3 mil. HRK (0,81 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,66 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi DMF-ova u travnju su se kretali od -2,42 % do -0,37 %, a prinosi na godišnjoj razini od -4,06 % do 2,71 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 53,86 % neto imovine, zatim dionice s 25,59 % te investicijski fondovi s 11,43 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,57 p.b., ulaganja u investicijske fondove narasla su za 0,09 p.b., dok se značaj ulaganja u dionice povećao za 0,08 p.b.

MIROVINSKA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA (MOD)

Na kraju prvog tromjesečja 2022. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 8.642 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 5.471 korisnika. Ukupna aktiva MOD-ova na kraju prvog tromjesečja 2022. iznosila je 2,2 mlrd. HRK, odnosno 641,3 mil. HRK ili 41,8 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupna sveobuhvatna dobit MOD-ova u prva tri mjeseca 2022. godine iznosila je -6,1 mil. HRK, što je za 7,2 mil. HRK manje nego u istom razdoblju 2021.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U travnju 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u prva četiri mjeseca 2022. iznosila je 4,56 mlrd. HRK, od čega se 1,06 mlrd. HRK (23,2 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 3,5 mlrd. HRK (76,8 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u prva četiri mjeseca 2022. povećala za 6,78 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 9,89 %, dok je premija u životnom osiguranju pala za 2,38 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (28,7 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (14,7 %) te ostala osiguranja imovine (13,2 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 2,51 mlrd. HRK, što je porast od 3,2 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 1,09 mlrd. HRK (rast od 4,4 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 1,42 mlrd. HRK (rast od 2,4 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u travnju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (40,3 %), osiguranje cestovnih vozila (19,6 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (7,8 %) i ostala osiguranja imovine (10,3 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u travnju 2022. iznosio je 160,9 mil. HRK, što predstavlja pad od 50,7 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija neznatno se smanjila (za 0,41 %) u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 269,9 mlrd. HRK, od čega su 140,0 mlrd. HRK činile dionice, 129,8 mlrd. HRK obveznice, a 66 mil. HRK ETF-ovi. Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast (od 7,99 %) ostvario je CROBEXtransport, dok je najveći mjesečni pad zabilježio CROBEXnutris (-2,52 %). Mjesečni rast zabilježili su i glavni dionički indeksi Zagrebačke burze CROBEX (1,47 %) i CROBEX10 (1,48 %), dok su obveznički indeksi još uvijek na mjesečnoj razini u minusu, i to CROBIS -0,78 %, a CROBIStr -0,59 %. Dionica kojom se u travnju najviše trgovalo bila je dionica Valamar Riviera d.d., kojom je ostvaren promet od 19,31 mil. HRK (12,82 % ukupnog trgovanja na burzi u travnju), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 8,70 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

U prvom tromjesečju 2022. poslovalo je 25 pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga, odnosno 6 investicijskih društava, 13 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. Kao i u prethodnom tromjesečju, u prvom tromjesečju 2022. rast od 0,47 % zabilježila je jedino imovina kojom upravljaju investicijska društva, dok je pala vrijednost imovine kojom upravljaju kreditne institucije (-9,13 %) i društva za upravljanje investicijskim fondovima (-4,87 %). Nastavljen je trend rasta imovine pod skrbništvom investicijskih društava, koji je u odnosu na prethodno tromjesečje iznosio 3,65 %, dok se imovina pod skrbništvom kreditnih institucija smanjila u odnosu na prethodno tromjesečje za 0,14 %. U prvom tromjesečju 2022. distribuirano je 2,16 mlrd. HRK financijskih instrumenata (porast od 7,5 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega čak 87,4 % čine udjeli domaćih UCITS fondova.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U travnju 2022. poslovala su ukupno 93 UCITS fonda, dva manje nego u prethodnom mjesecu jer je jedan obveznički fond otišao u likvidaciju, a drugi obveznički fond pripojen je jednom napajajućem fondu. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 17,56 mlrd. HRK te je bila za 0,52 mlrd. HRK ili 2,87 % manja u odnosu na prethodni mjesec. U travnju je usporen trend negativnih mjesečnih neto uplata, koji su i dalje ostali u minusu (-256,6 mil. HRK), primarno zbog negativnih neto uplata obvezničkih UCITS fondova (-340,4 mil. HRK). Pozitivne mjesečne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (34,5 mil. HRK), mješoviti fondovi (16,1 mil. HRK), napajajući fondovi (15,4 mil. HRK) te fondovi iz kategorije „ostali“ (17,9 mil. HRK). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju travnja činila je 67,1 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 12,7 %, odnosno 7,1 % ukupne neto imovine UCITS fondova. Što se tiče prosječnog mjesečnog prinosa ponderiranog imovinom, sve vrste UCITS fondova zadržale su negativan mjesečni prinos i to: napajajući -2,02 %, dionički -1,88 %, mješoviti -2,97 %, ostali -2,51 % i obveznički -1,23 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju travnja iznosila je 1,03 mlrd. HRK (mjesečni rast od 0,54 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 0,76 %.

LEASING DRUŠTVA

Ukupna aktiva 15 leasing društava iznosila je na kraju prvog tromjesečja 2022. godine 20,6 mlrd. HRK, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 4,42 %. Dobit leasing društava prije oporezivanja bila je viša u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 59,3 mil. HRK (88,3 %) i iznosila je 126,4 mil. HRK. U segmentu operativnog leasinga nastavljen je trend godišnjeg pada nedospjele ugovorene vrijednost aktivnih ugovora, i to od 2,65 %, dok je u segmentu financijskog leasinga zabilježen godišnji rast od 5,67 %. Kod vrijednosti novozaključenih ugovora u operativnom leasingu godišnji rast vrijednosti ugovora iznosio je 4,27 %, a rast vrijednosti novozaključenih ugovora u segmentu financijskog leasinga iznosio je 29,62 %. Tome je najviše pridonijelo povećanje vrijednosti ugovora čiji su objekt leasinga osobna vozila (1,5 mlrd. HRK), gospodarska vozila (455 mil. HRK) te postrojenja, strojevi i oprema (205,6 mil. HRK). Ukupna vrijednost novozaključenih ugovora u prvom tromjesečju 2022. godine porasla je na godišnjoj razini za 1,8 mlrd. HRK (25,18 %).

FAKTORING DRUŠTVA

Krajem prvog tromjesečja 2022. godine u sektoru faktoringa poslovala su 4 faktoring društva. Ukupna aktiva 3 faktoring društva iznosila je 125,5 mil. HRK , a dobit prije oporezivanja 1,2 mil. HRK. U volumenu transakcija i dalje je dominantan klasični faktoring u vrijednosti od 102,0 mil. HRK (91,5 % svih transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju prvog tromjesečja 2022. godine iznosio 87,1 mil. HRK (79,9 % svih potraživanja).

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

 

[1] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

 

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.