21.02.2022.

Mjesečno izvješće za siječanj 2022.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za siječanj 2022.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) na kraju siječnja 2022. godine imali su ukupno 2.115.550 članova, odnosno 4.358 članova (0,21 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 89,68 %, u A kategoriji 7,36 %, te u C kategoriji 2,96 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.415 novih članova u siječnju njih 5.268 (97,29 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u siječnju je prestalo članstvo za 1.057 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u siječnju iznosili su 611,5 mil. HRK, odnosno 9,6 % manje nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 137,8 mil. HRK, što je 17,03 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju siječnja 2022. iznosila je 133,1 mlrd. HRK, što je za 136,5 mil. HRK (0,1 %) više u odnosu na prosinac 2021. godine. Na kraju siječnja mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,02 % za kategoriju A, -0,24 % za kategoriju B i -0,40 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 12,31 % za kategoriju A, 6,43 % za kategoriju B i -0,18 % za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,69 % za Mirex A, 5,47 % za Mirex B i 4,37 % za Mirex C[1].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju siječnja iznosila su 82,6 mlrd. HRK (62,1 % ukupne imovine) te se njihov udio smanjio za 0,67 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova u siječnju je povećana za 0,28 p.b. na mjesečnoj razini te su ona iznosila 28,6 mlrd. HRK, odnosno 21,45 % imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,56 %, a ulaganja u strane dionice 8,89 % ukupne imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,8 mlrd. HRK (11,1 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,59 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u siječnju 4,8 % imovine, odnosno 6,3 mlrd. HRK.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U siječnju 2022. godine broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,59 % na mjesečnoj razini, dok se broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao za 0,08 %, čime su spomenuti fondovi brojali 353.339 (ODMF) odnosno 46.038 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u siječnju 2022. iznosile su 77,95 mil. HRK, odnosno 71,8 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Ukupne isplate iz DMF-ova u siječnju 2022. iznosile su 33,77 mil. HRK, što je za 6,87 mil. HRK (25,52 %) više od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 61,28 %, isplate zbog promjene fonda 31,61 %, a isplate zbog smrti 7,11 % ukupnih isplata u siječnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 8,64 mil. HRK u formi jednokratnih isplata, 6,07 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 5,93 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u siječnju je porasla za 20,7 mil. HRK (0,27 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,83 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi DMF-ova u siječnju su se kretali od -0,89 % do 0,15 %, a prinosi na godišnjoj razini od -0,72 % do 12,14 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 52,04 % neto imovine, zatim dionice s 25,75 % te investicijski fondovi s 12,45 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,33 p.b., ulaganja u investicijske fondove za 0,13 p.b , dok se značaj ulaganja u dionice povećao za 0,66 p.b.

MIROVINSKA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA (MOD)

Na kraju 2021. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 7.820 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 5.674 korisnika. Ukupna aktiva MOD-ova na kraju 2021. iznosila je 2,1 mlrd. HRK, odnosno 633,7 mil. HRK ili 44,0 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupna sveobuhvatna dobit MOD-ova u 2021. godini iznosila je 4,02 mil. HRK, što je za 51,1 % manje nego u 2020. godini.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U siječnju 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u siječnju iznosila je 1,23 mlrd. HRK, od čega se 0,21 mlrd. HRK (17,4 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 1,01 mlrd. HRK (82,6 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u siječnju povećala za 9,07 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 9,15 %, dok je premija u životnom osiguranju porasla za 8,71 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (22,8 %), zatim osiguranje od požara i elementarnih šteta (17,1 %) te ostala osiguranja imovine (12,6 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 0,58 mlrd. HRK, što je porast od 11,9 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 0,224 mlrd. HRK (rast od 8,9 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 0,351 mlrd. HRK (rast od 13,6 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u siječnju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (36,9 %), osiguranje cestovnih vozila (17,9 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (11,4 %) i ostala osiguranja imovine (9,2%).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u siječnju 2022. iznosio je 341,8 mil. HRK, što predstavlja rast od 76,1 % na mjesečnoj razini. Istovremeno se tržišna kapitalizacija neznatno smanjila (za 0,09 %) u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 273,7 mlrd. HRK, od čega su 140,1 mlrd. HRK činile dionice, 133,5 mlrd. HRK obveznice, a 72 mil. HRK ETF-ovi. Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast (od 13,52 %) ostvario je CROBEXindustrija, dok je najveći mjesečni pad zabilježio CROBEXkonstrukt (-0,71 %). Dionica kojom se u siječnju najviše trgovalo bila je dionica HT d.d., kojom je ostvaren promet od 27,98 mil. HRK (15,79 % ukupnog trgovanja na burzi u siječnju) i čija je cijena ostvarila mjesečni pad od 0,54 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

Na kraju 2021. poslovalo je 25 pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga, odnosno 6 investicijskih društava, 13 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. Za razliku od prethodnog tromjesečja, u kojem je rasla vrijednost imovine kojom su upravljale sve tri vrste navedenih pravnih osoba, u posljednjem tromjesečju 2021. rast (+9,7 %) je zabilježila jedino imovina kojom upravljaju investicijska društva, dok je pala vrijednost imovine kojom upravljaju kreditne institucije (-3,12 %) i društva za upravljanje investicijskim fondovima (-2,05 %). Nastavljen je trend rasta imovine pod skrbništvom investicijskih društava, koji je u odnosu na prethodno tromjesečje iznosio 31,29 %, dok je kod imovine pod skrbništvom kreditnih institucija bila nepromijenjena u odnosu na prethodno tromjesečje. U zadnjem tromjesečju 2021. distribuirano je 2,01 mlrd. HRK financijskih instrumenata (porast od 0,4 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega čak 87,0 % čine udjeli domaćih UCITS fondova.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U siječnju 2022. poslovalo je ukupno 95 UCITS fondova, dva više nego u prethodnom mjesecu jer su s radom počela dva nova napajajuća fonda, a ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 21,1 mlrd. HRK te je bila za 0,4 mlrd. HRK ili 1,98 % manja u odnosu na prethodni mjesec. Nastavljen je trend negativnih ukupnih mjesečnih neto uplata zbog velikih negativnih neto uplata obvezničkih UCITS fondova (-293,6 mil. HRK), a negativne neto uplate ostvarili su i fondovi iz kategorije „ostali“ (-3,2 mil. HRK) te su ukupne neto uplate svih UCITS fondova iznosile -210,8 mil. HRK. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju siječnja činila je 69,6 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 11,5 % odnosno 6,9 % ukupne neto imovine UCITS fondova. Što se tiče prosječnog mjesečnog prinosa ponderiranog imovinom, sve vrste UCITS fondova ostvarile su negativan mjesečni prinos i to: napajajući -6,62 %, dionički -2,81 %, mješoviti -1,99 %, ostali -1,66 % i obveznički -0,72 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju siječnja iznosila je 991,2 mil. HRK (mjesečni rast od 0,15 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,59 %.

LEASING DRUŠTVA

Ukupna aktiva 15 leasing društava iznosila je na kraju zadnjeg tromjesečja 2021. godine 19,9 mlrd. HRK, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 1,20 %. Sveobuhvatna dobit leasing društava viša je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 167,9 mil. HRK (98,1 %) i iznosila je 339,1 mil. HRK. U segmentu operativnog leasinga nastavljen je trend godišnjeg pada nedospjele ugovorene vrijednost aktivnih ugovora, i to za 2,28 %, dok je u segmentu financijskog leasinga zabilježen godišnji rast od 3,28 %. Kod vrijednosti novozaključenih ugovora u operativnom leasingu godišnji rast vrijednosti ugovora iznosio je 3,44 %, dok je rast vrijednosti novozaključenih ugovora u segmentu financijskog leasinga iznosio 28,35 %. Tome je najviše pridonijelo povećanje vrijednosti ugovora čiji su objekt leasinga osobna vozila (4,2 mlrd. HRK), gospodarska vozila (1,5 mlrd. HRK) te postrojenja, strojevi i oprema (778,5 mil. HRK). Promatrajući agregirano, u ukupnoj djelatnosti leasinga vrijednost novozaključenih ugovora u 2021. godini porasla je na godišnjoj razini za 1,5 mlrd. HRK (23,6 %).

FAKTORING DRUŠTVA

Krajem 2021. godine u sektoru faktoringa poslovala su 4 faktoring društva. Ukupna aktiva faktoring društava iznosila je 366,3 mil. HRK (12,8 % više na godišnjoj razini), a ukupna dobit 6,8 mil. HRK (godišnji pad od 3,7 %). U volumenu transakcija i dalje je dominantan klasični faktoring u vrijednosti od 740,2 mil. HRK (79,3 % svih transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju 2021. godine iznosio 144,3 mil. HRK (72,8 % svih potraživanja).

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

 

[1] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.