Odobrenja za društva iz nadležnosti Hanfe

Hanfa je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Hanfa subjektima koji su u njenoj nadležnost sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12) kao prvi korak za obavljanje određene financijske usluge odnosno djelatnosti izdaje odobrenja za rad u upravnom postupku. 

Hanfa će istodobno i objedinjeno, vodeći se načelom ekonomičnosti upravnog postupka, odlučivati o sljedećim zahtjevima pri izdavanju odobrenja za obavljanje poslova koje su u njenoj nadležnosti, i to kako slijedi: 

 1. o zahtjevu osnivača, nadzornog odbora ili uprave društva za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova za koje se traži odobrenje,
 2. o zahtjevu za stjecanje kvalificiranog udjela te
 3. o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za članove uprave (i nadzornog odbora ako je to propisano posebnim zakonom kao npr. zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje obveznih mirovinskim fondovima).

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad koji uključuje i zahtjeve za stjecanje kvalificiranog udjela i zahtjev za izdavanje suglasnosti za članove uprave podnositelj dostavlja propisanu dokumentaciju/podatke, a Hanfa može zatražiti i druge dokumente i podatke kojima se dokazuje ispunjavanje propisanih zakonskih uvjeta. Ako se u postupku (odnosno postupcima) zastupa po punomoći, ona se obvezno dostavlja uz zahtjev ili se može naknadno priložiti.

Uz zahtjev se prilaže i dokaz o uplati naknada u skladu s Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Više o zahtjevima za stjecanje kvalificiranog udjela i izdavanju suglasnosti za članove uprave možete naći pod rubrikama Kvalificirani udjel i Članovi uprave.

Zakonski okvir 

 • Zakon o osiguranju - neslužbeni pročišćeni tekst (Narodne novine broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20, 151/22, dalje: Zakon)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova osiguranja, odnosno poslova reosiguranja podnose osnivači društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u kojem se moraju navesti skupine osiguranja, pojedine vrste osiguranja ili rizici unutar određene vrste osiguranja za koje se traži izdavanje odobrenja. 

Prilozi uz zahtjev

Hanfa može u postupku odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova osiguranja, odnosno poslova reosiguranja, istodobno odlučivati i o zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje koje podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad kao i o zahtjevima za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije članova uprave društva za osiguranje/društva za reosiguranje. Potrebni podaci za naprijed navedene zahtjeve mogu se pronaći u dijelu „Članovi uprave“ i „Kvalificirani udjel“.

Zakonski okvir

 • Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (Narodne novine broj 22/14, 29/18, 115/18 i 156/23; dalje: Zakon)
 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom osiguravajućem društvu (Narodne novine broj 121/19

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad Hanfi podnose osnivači. Ako je društvo već osnovano, za proširenje predmeta poslovanja, zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi uprava Društva.

Prilozi uz zahtjev

Hanfa može u postupku odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad društvu, istodobno odlučivati i o zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu, kao i o zahtjevima za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije članova uprave društva. Potrebni podaci za naprijed navedene zahtjeve mogu se pronaći u dijelu „Članovi uprave“ i „Kvalificirani udjel“.

Zakonski okvir

 • Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine broj 44/16126/19110/21, i 76/22)
 • Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima (NN, br. 136/20

 

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnose osnivači društva za upravljanje odnosno uprava već osnovanog dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću koje traži odobrenje za rad. 

Zahtjev za proširenje odobrenja za rad podnosi uprava društva za upravljanje za obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom na koju se ranije izdano odobrenje ne odnosi.   

Podnositelj zahtjeva dužan je u zahtjevu za izdavanje, odnosno proširenje odobrenja za rad društva za upravljanje navesti djelatnost/djelatnosti iz članka 13. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom na koje se zahtjev odnosi. 

Zakonski okvir

 • Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine br. 21/2018 i 126/2019, fondovima (NN, br. 110/2021))
 • Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a (NN, br. 136/20
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a (NN, br. 100/22)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnose osnivači UAIF-a

Odobrenje za rad UAIF-a može zatražiti i već osnovano dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, pri čemu zahtjev podnosi uprava društva

Zahtjev za proširenje odobrenja za rad, kao i zahtjev za izdavanje odobrenja za rad kod promjene kategorije UAIF-a, podnosi uprava postojećeg UAIF-a

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a podnosi se za djelatnost upravljanja AIF-ovima. U slučaju da UAIF namjerava, uz navedenu djelatnost upravljanja AIF-ovima, obavljati jednu ili više pomoćnih djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, u okviru navedenog zahtjeva zatražit će izdavanje odobrenja i za obavljanje predmetnih djelatnosti. 

Prilozi uz zahtjev

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad mirovinskom društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima podnose Hanfi svi članovi uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva. Odobrenje za rad može od Hanfe zatražiti i već osnovano dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, pri čemu zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi uprava društva.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad mora se odnositi na osnivanje i upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, a može pored toga i na osnivanje i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima u skladu sa zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova.  

Nakon što dobije odobrenje za rad mirovinsko društvo može zatražiti proširenje odobrenja za rad za obavljanje djelatnosti iz članka 7. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima na koje se prije izdano odobrenje ne odnosi. Zahtjev za izdavanje proširenja odobrenja za rad podnosi uprava mirovinskog društva.

Zakonski okvir

Prije upisa mirovinskog društva u sudski registar od Hanfe se mora ishoditi odobrenje za osnivanje i rad mirovinskog društva (odobrenje za rad), koje se prilaže prijavi za upis osnivanja društva u sudski registar. 

Odobrenje za rad može zatražiti od Hanfe i već osnovano dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, pri čemu zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi uprava društva

Nakon što dobije odobrenje za rad, mirovinsko društvo može zatražiti proširenje odobrenja za rad za obavljanje djelatnosti iz članka 11. Zakona dobrovoljnim mirovinskim fondovima na koje se ranije izdano odobrenje ne odnosi. Zahtjev za izdavanje proširenja odobrenja za rad podnosi uprava mirovinskog društva.

Zakonski okvir

Investicijsko društvo može obavljati one djelatnosti za koje je dobilo odobrenje Hanfe prema odredbama Zakona o tržištu kapitala.

Investicijsko društvo ne smije obavljati niti jednu drugu djelatnost, osim ako je za to dobilo odobrenje nadležnog tijela prema posebnim propisima.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnose osnivači.

Zahtjev može podnijeti i uprava već osnovanog društva za koje se traži odobrenje za rad.

Obrazac zahtjeva

Prilozi uz zahtjev

Tržišni posrednik osniva se i posluje kao društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo ili kao obrt koji se može osnovati, među ostalim, i za tržišno posredovanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Dokumentacija uz zahtjev

Obrazac

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 285. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala podnose osnivači burze ili uprava već osnovanog društva za koje se traži odobrenje za rad. 

U zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad, mora biti naznačeno koje djelatnosti iz članka 285. Zakona o tržištu kapitala burza namjerava obavljati te vrste financijskih instrumenata kojima se namjerava trgovati na uređenom tržištu. 

Ako, nakon što je pribavila odobrenje za rad, burza namjerava omogućiti trgovinu drugim financijskim instrumentima, mora od Hanfe prethodno dobiti odobrenje (proširenje odobrenja za rad). Odredbe Zakona o tržištu kapitala koje se odnose na izdavanje odobrenja za rad burzi, na odgovarajući se način primjenjuju na proširenje odobrenja za rad. 

Obrazac zahtjeva

Prilozi uz zahtjev

Prilozi uz zahtjev_proširenje

 

Zakonski okvir

Obrazac Zahtjeva 

 

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga podnose osnivači leasing -društva, a odobrenje izdaje Hanfa.

Hanfa će istodobno i objedinjeno odlučivati o sljedećim zahtjevima pri izdavanju odobrenja za obavljanje poslova leasinga: 

 1. o zahtjevu osnivača ili uprave društva za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga
 2. o zahtjevu za stjecanje kvalificiranog udjela
 3. o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za članove uprave.

Prilozi uz zahtjev

Zakonski okvir 

 • Zakon o faktoringu (Narodne novine broj 94/14 i 41/16)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa podnose osnivači faktoring-društva, a odobrenje izdaje Hanfa.

Hanfa će istodobno i objedinjeno odlučivati o sljedećim zahtjevima pri izdavanju odobrenja za obavljanje poslova faktoringa: 

 1. o zahtjevu osnivača ili uprave društva za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa
 2. o zahtjevu za stjecanje kvalificiranog udjela
 3. o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za članove uprave. 

Prilozi uz zahtjev

Zakonski okvir

 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja (NN 144/21)
 • Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad i zahtjeva za proširenje odobrenja za rad pružatelja usluga skupnog financiranja (NN 150/22)
 • Pravilnik o podnošenju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga pritužbi na rad europskih pružatelja usluga skupnog financiranja i postupanju hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga po zaprimljenim pritužbama (NN 146/22)
 • Smjernice o promidžbenoj komunikaciji koja se odnosi na usluge skupnog financiranja

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnose osnivači društva koje traži odobrenje za rad, a zahtjevi se zaprimaju na način naveden u rubrici Kontakti.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.