Kvalificirani udjel


Kvalificirani udjel

Izdavanje suglasnosti/odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u društvima iz nadležnosti Hanfe, dužna je podnijeti svaka fizička ili pravna osoba, odnosno grupa povezanih osoba ili osobe koje zajednički djeluju, a koje namjeravaju izravno ili posredno steći ili povećati udjel što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši zakonom propisane pragove određene u postocima ili da ta društva postanu društvo kći te pravne ili fizičke osobe.

Zahtjev se podnosi u skladu sa odredbama pojedinog zakona i pripadajućih pravilnika iz nadležnosti Hanfe koje uređuju predmetni postupak i mora sadržavati podatke o visini udjela koji se namjerava steći.

Podnositelj uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela dostavlja propisanu dokumentaciju, koja mora biti prilagođena i primjerena namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju, a Hanfa može zatražiti i druge dokumente i podatke kojima se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta za stjecanje kvalificiranog udjela uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.

Uz zahtjev se prilaže i dokaz o uplati naknade sukladno Pravilniku o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dostupan na internetskim stranicama Hanfe pod rubrikom Naknade).

Strane isprave i izjave na stranom jeziku dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača i ovjerene u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine), odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica.

Ako se u postupku zastupa po punomoći, ista se obvezno dostavlja uz zahtjev ili se može naknadno priložiti.

Ako se utvrdi da je dokumentacija koja se prilaže zahtjevu neispravna i/ili nepotpuna, Hanfa će pozvati podnositelja zahtjeva da dopuni dokumentaciju u primjerenom roku.
Hanfa će izdati suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela stjecatelju za kojeg u postupku procijeni da je primjeren i financijski stabilan. Primjerenim i financijskim stabilnim namjeravanim stjecateljem smatrat će se osoba u odnosu na koju su ispunjeni kriteriji/uvjeti propisani pojedinim zakonima.

Hanfa će donijeti odgovarajuće rješenje po zahtjevu u roku propisanim pojedinim zakonom računajući od dana urednosti zahtjeva.

U svrhu ekonomičnosti i učinkovitosti vođenja postupka radi izdavanja suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela te lakše pripreme podnošenja zahtjeva, u nastavku su odgovarajuće upute koje imaju za svrhu olakšati operativnu pripremu podnošenja zahtjeva i to po vrstama društava iz nadležnosti Hanfe. Navedene upute su samo tehničke naravi i nemaju snagu niti učinak propisanog akta.

Zakonski okvir

Na stjecanje i povećanje kvalificiranog udjela, osim odredbi Zakona i Pravilnika, primjenjuju se na odgovarajući način i odredbe Zajedničkih smjernica za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru JC/GL/2016/01.

Sve fizičke, odnosno pravne osobe ili takve osobe koje djeluju zajednički ili drugi subjekti koji su donijeli odluku da posredno ili neposredno steknu kvalificirani udjel u društvu za osiguranje ili da dodatno povećaju svoj kvalificirani udjel u društvu za osiguranje na temelju čega bi njihov udjel u glasačkim pravima ili kapitalu bio jednaki ili veći od 20 %, 30 % ili 50 % ili takav da bi društvo za osiguranje postalo njihovo društvo kći, dužni su prije stjecanja kvalificiranog udjela podnijeti zahtjev Hanfi za dobivanje odobrenja za stjecanje neposrednog i posrednog kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje/reosiguranje mora sadržavati podatak o načinu stjecanja kvalificiranog udjela, ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima društva koji namjerava steći, nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima društva kojima raspolaže u trenutku podnošenja zahtjeva te opunomoćenika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj, kada podnositelj zahtjeva nema prebivalište ili boravište odnosno sjedište u Republici Hrvatskoj

Ako je podnositelj fizička osoba, zahtjev mora sadržavati ime i prezime, djevojačko prezime, državu, mjesto i datum rođenja, državljanstvo, prebivalište odnosno boravište i OIB (ako je primjenjivo), odnosno tvrtku, sjedište i OIB (ako je primjenjivo), ako je podnositelj pravna osoba odnosno drugi subjekt.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Prilozi zahtjevu za fizičku osobu

Prilozi zahtjevu za pravnu osobu

Upitnik

Zakonski okvir

Svaka pravna ili fizička osoba, ili više njih djelujući zajednički koje namjeravaju izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u Društvu što bi rezultiralo time da visina udjela u temeljnom kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši prag od 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili da Društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja dužne su prethodno podnijeti Hanfi zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu u pisanom obliku i dobiti odobrenje Hanfe za to stjecanje.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom osiguravajućem društvu mora sadržavati ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima koji namjerava steći i za koji traži izdavanje odobrenja Hanfe, podatak o načinu stjecanja te na koji način namjerava steći taj udjel odnosno stječe li taj udjel izravno ili neizravno.

Ako je podnositelj fizička osoba, zahtjev mora sadržavati ime i prezime, rođeno prezime, ime i prezime oca i majke, državu, mjesto i datum rođenja, državljanstvo, prebivalište odnosno boravište i OIB (ako je primjenjivo), odnosno tvrtku ili naziv, sjedište i OIB (ako je primjenjivo), ako je podnositelj pravna osoba.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Prilozi zahtjevu za fizičku osobu

Prilozi zahtjevu za pravnu osobu

Upitnik

Zakonski okvir

  • Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN, br. 44/16 , 126/19 , 110/21 i 76/22)
  • Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima (NN, br. 136/20

Svaki imatelj kvalificiranog udjela koji namjerava izravno ili neizravno povećati udjel u društvu za upravljanje, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 20%, 30% ili 50%, ili da društvo za upravljanje postane ovisno društvo imatelja kvalificiranog udjela, dužan je ponovno prethodno Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za povećanje kvalificiranog udjela.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela podnose namjeravani stjecatelji pravne/fizičke osobe zajedno sa propisanom dokumentacijom.

Prilozi zahtjevu za pravnu osobu

Prilozi zahtjevu za fizičku osobu

Prilog 1

Prilog 2

Stjecanje/otuđenje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (dalje: UAIF)

Na stjecanje, zajedničko djelovanje, povećanje ili otuđenje kvalificiranog udjela u velikom UAIF-u na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o stjecanju, zajedničkom djelovanju, povećanju ili otuđenju kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje iz zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i pravilnika donesenog na temelju toga zakona.

Svaka osoba koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati kvalificirani udjel u malom i srednjem UAIF-u, a koje bi stjecanje ili povećanje rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10%, 20%, 30% ili 50% ili da UAIF postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja, dužna je o toj namjeri pisanim putem prethodno obavijestiti UAIF. Mali i srednji UAIF dužan je bez odgode obavijestiti Hanfu o primitku navedene obavijesti u kojoj treba biti navedeno radi li se o izravnom ili neizravnom stjecanju ili povećanju kvalificiranog udjela odnosno opisati način stjecanja ili povećanja kvalificiranog udjela u UAIF-u, visinu udjela u kapitalu ili glasačkim pravima koja se namjerava steći te rok u kojem se stjecanje ili povećanje namjerava provesti i dostaviti propisanu dokumentaciju.

Na pravne posljedice nezakonitog stjecanja kvalificiranog udjela u malom, srednjem ili velikom UAIF-u na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o pravnim posljedicama nezakonitog stjecanja kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje iz zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Zakonski okvir

  • Zakon o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/2018126/2019, i 110/2021, 83/2023)
  • Pravilnik o stjecanju i povećanju kvalificiranog udjela u malom i srednjem UAIF-u (Narodne novine broj 100/2022)

Prilozi:

Prilozi uz Obavijest za pravnu osobu

Prilozi uz Obavijest za fizičku osobu

Prilog 1

Prilog 2

Izdavanje odobrenja za transakcije dionicama ili poslovnim udjelima, odnosno promjene vlasnika ili vlasničke strukture mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima

Mirovinsko društvo koje upravljanje obveznim mirovinskim fondovima mora pribaviti odobrenje Hanfe prije svake transakcije dionicama ili poslovnim udjelima, odnosno promjene vlasnika ili vlasničke strukture određenog mirovinskog društva utemeljene na pravnom poslu.

U svrhu ekonomičnosti i učinkovitosti vođenja postupka radi izdavanja odobrenja za transakcije dionicama ili poslovnim udjelima, odnosno promjene vlasnika ili vlasničke strukture mirovinskog društva te lakše pripreme podnošenja zahtjeva, u nastavku su odgovarajuće upute koje imaju za svrhu olakšati operativnu pripremu podnošenja zahtjeva. Navedene upute su samo tehničke naravi i nemaju snagu niti učinak propisanog akta.

Zakonski okvir

Prije svake transakcije dionicama ili poslovnim udjelima, odnosno promjene vlasnika ili vlasničke strukture određenog mirovinskog društva utemeljene na pravnom poslu, potrebno je pribaviti odobrenje Hanfe. Svaka transakcija, odnosno pravni posao kod kojeg se prekrši ovaj uvjet ništetni su.

Ista pravna ili fizička osoba može biti dioničar, odnosno imati poslovni udjel u samo jednom mirovinskom društvu. Ako netko naknadno stekne dionice ili poslovne udjele u drugom mirovinskom društvu, ne može iz njih ostvarivati pravo glasa, niti bilo kakva druga upravljačka prava sve dok ne otuđi dionice ili poslovne udjele koje ima u ostalim mirovinskim društvima.

Mirovinsko društvo podnosi zahtjev za dobivanje odobrenja u ime osobe koja namjerava steći dionice, odnosno poslovne udjele.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za namjeravane transakcije dionicama ili poslovnim udjelima u mirovinskom društvu, mirovinsko društvo dužno je Hanfi dostaviti:

  • podatke o osobi/ama koje namjerava/ju postati član/ovi mirovinskog društva (namjeravani stjecatelj/i),
  • visinu njihovih udjela u temeljnom kapitalu mirovinskog društva koje namjerava/ju steći,
  • kao i dodatnu dokumentaciju propisanu naprijed navedenim pravilnikom.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Prilozi zahtjevu za pravnu osobu

Prilozi zahtjevu za fizičku osobu 

Podnositelj uz zahtjev za izdavanje odobrenja za namjeravane transakcije dionicama ili poslovnim udjelima u mirovinskom društvu dostavlja propisanu dokumentaciju, koja mora biti prilagođena i primjerena namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju, a Hanfa može zatražiti i druge dokumente i podatke kojima se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta za odobrenja za namjeravane transakcije dionicama ili poslovnim udjelima u mirovinskom društvu uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona. 

Uz zahtjev se prilaže i dokaz o uplati naknade sukladno Pravilniku o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dostupan na internetskim stranicama Hanfe pod rubrikom Naknade). 

Strane isprave i izjave na stranom jeziku dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine). 

Ako se u postupku zastupa po punomoći, ista se obvezno dostavlja uz zahtjev ili se može naknadno priložiti. 

Ako se utvrdi da je dokumentacija koja se prilaže zahtjevu neispravna i/ili nepotpuna, Hanfa će pozvati podnositelja zahtjeva da dopuni dokumentaciju u primjerenom roku. 

Hanfa će izdati odobrenje za transakcije dionicama ili poslovnim udjelima, odnosno promjene vlasnika ili vlasničke strukture određenog mirovinskog društva ako u postupku procijeni da je namjeravani stjecatelj primjeren, prikladan i financijski stabilan. Primjerenim, prikladnim i financijskim stabilnim namjeravanim stjecateljem smatrat će se osoba u odnosu na koju su ispunjeni kriteriji/uvjeti propisani naprijed navedenim zakonom. 

Hanfa će donijeti odgovarajuće rješenje po zahtjevu u roku propisanim naprijed navedenim zakonom računajući od dana urednosti zahtjeva.

Zakonski okvir

Svaka fizička ili pravna osoba, ili više njih djelujući zajednički (namjeravani stjecatelj), koje namjeravaju izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u mirovinskom društvu, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši prag od 10%, 20%, 30% ili 50%, ili da mirovinsko društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja (namjeravano stjecanje), dužne su prethodno Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Prilozi zahtjevu za pravnu osobu

Prilozi zahtjevu za fizičku osobu

Zakonski okvir 

Svaka fizička ili pravna osoba, grupa povezanih osoba ili osobe koje zajednički djeluju (namjeravani stjecatelj), koje namjeravaju izravno ili posredno steći kvalificirani udio u investicijskom društvu ili ga povećati tako da isti dosegne ili premaši 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili tako da investicijsko društvo postane društvo kći te osobe (namjeravano stjecanje), dužna je Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu podnose namjeravani stjecatelji pravne/fizičke osobe i članovi uprave ili nadzornog odbora te fizičke osobe koji su krajnji dioničari ili članovi pravne osobe namjeravanog stjecatelja, na obrascu Zahtjeva, zajedno sa prilozima propisanim Uredbom (EU) 2017/1946, kada je to primjenjivo i ovisno o tome odnose li se na fizičku ili pravnu osobu.

 

Prilog I - Zahtjev

Prilog II - Upitnik za fizičku osobu

Prilog III - Upitnik za pravnu osobu

Prilozi zahtjevu - fizička osoba

Prilozi zahtjevu - pravna osoba

Zakonski okvir 

Svaka fizička ili pravna osoba, grupa povezanih osoba ili osobe koje zajednički djeluju (namjeravani stjecatelj), koje namjeravaju izravno ili posredno steći kvalificirani udio u burzi ili ga povećati tako da isti dosegne ili premaši 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili tako da burza postane društvo kći te osobe (namjeravano stjecanje), dužna je Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela u burzi podnose namjeravani stjecatelji pravne/fizičke osobe i članovi uprave ili nadzornog odbora te fizičke osobe koji su krajnji dioničari ili članovi pravne osobe namjeravanog stjecatelja, na obrascu Zahtjeva, zajedno sa prilozima propisanim Uredbom (EU) 2017/1946, kada je to primjenjivo i ovisno o tome odnose li se na fizičku ili pravnu osobu.

Prilog I - Zahtjev

Prilog II - Upitnik za fizičku osobu

Prilog III - Upitnik za pravnu osobu

Prilozi zahtjevu - fizička osoba

Prilozi zahtjevu - pravna osoba

Obrazac - Prilog VII

Zakonski okvir

Svaka pravna ili fizička osoba koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u leasing društvu što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10%, 20%, 30% ili 50%, ili da leasing-društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja, dužna je prethodno podnijeti Hanfi zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku i dobiti suglasnost Hanfe za to stjecanje. 

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela podnose namjeravani stjecatelji pravne/fizičke osobe zajedno sa propisanom dokumentacijom. 

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Prilozi zahtjevu za pravnu osobu

Prilozi zahtjevu za fizičku osobu

Zakonski okvir

Svaka pravna ili fizička osoba koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u faktoring-društvu, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili da faktoring-društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja, dužna je prethodno podnijeti Hanfi zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku i dobiti suglasnost Hanfe za to stjecanje.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela podnose namjeravani stjecatelji pravne/fizičke osobe zajedno sa propisanom dokumentacijom.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Prilozi zahtjevu za pravnu osobu

Prilozi zahtjevu za fizičku osobu

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.