Kvalificirani udjel

IZDAVANJE SUGLASNOSTI/ODOBRENJA ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA  

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u društvima iz nadležnosti Hanfe, dužna je podnijeti svaka fizička ili pravna osoba, odnosno grupa povezanih osoba ili osobe koje zajednički djeluju, a koje namjeravaju izravno ili posredno steći ili povećati udjel što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši zakonom propisane pragove određene u postocima ili da ta društva postanu društvo kći te pravne ili fizičke osobe.

Zahtjev se podnosi u skladu sa odredbama pojedinog zakona i pripadajućih pravilnika iz nadležnosti Hanfe koje uređuju predmetni postupak i mora sadržavati podatke o visini udjela koji se namjerava steći.

Podnositelj uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela dostavlja propisanu dokumentaciju, koja mora biti prilagođena i primjerena namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju, a Hanfa može zatražiti i druge dokumente i podatke kojima se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta za stjecanje kvalificiranog udjela uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona. 

Uz zahtjev se prilaže i dokaz o uplati naknade sukladno Pravilniku o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dostupan na internetskim stranicama Hanfe pod rubrikom Naknade). 

Strane isprave i izjave na stranom jeziku dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača i ovjerene u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine), odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica. 

Ako se u postupku zastupa po punomoći, ista se obvezno dostavlja uz zahtjev ili se može naknadno priložiti. 

Ako se utvrdi da je dokumentacija koja se prilaže zahtjevu neispravna i/ili nepotpuna, Hanfa će pozvati podnositelja zahtjeva da dopuni dokumentaciju u primjerenom roku.

Hanfa će izdati suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela stjecatelju za kojeg u postupku procijeni da je primjeren i financijski stabilan. Primjerenim i financijskim stabilnim namjeravanim stjecateljem smatrat će se osoba u odnosu na koju su ispunjeni kriteriji/uvjeti propisani pojedinim zakonima. 

Hanfa će donijeti odgovarajuće rješenje po zahtjevu u roku propisanim pojedinim zakonom računajući od dana urednosti zahtjeva. 

U svrhu ekonomičnosti i učinkovitosti vođenja postupka radi izdavanja suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela te lakše pripreme podnošenja zahtjeva, u nastavku su odgovarajuće upute koje imaju za svrhu olakšati operativnu pripremu podnošenja zahtjeva i to po vrstama društava iz nadležnosti Hanfe. Navedene upute su samo tehničke naravi i nemaju snagu niti učinak propisanog akta.