20.05.2021.

Mjesečno izvješće za travanj 2021.

Objavljeno: 20. svibnja 2021.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za travanj 2021.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su u travnju 2021. godine 2.068.342 člana, što su 2.382 člana više u odnosu na prethodni mjesec. Većina novih članova i dalje aktivno ne bira obvezni mirovinski fond, nego to za njih obavlja Regos (3.085 ili 94,3 % novih članova u travnju 2021.). Istodobno je prestalo članstvo za 891 osiguranika zbog odlaska u mirovinu ili smrti.

Prosječna starost članova svih OMF-ova na kraju travnja 2021. iznosila je 40 godina, pri čemu je prosječna starost članova A kategorije iznosila 26 godina, kategorije B 40 godina, a kategorije C 60 godina. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u travnju iznosili su 613,4 mil. HRK, što je neznatno manje (0,2 %) nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 84,3 mil. HRK, odnosno 14,1 % manje nego u ožujku 2021.

Neto imovina OMF-ova u travnju 2021. povećala se za 0,7 % u odnosu na prethodni mjesec te je iznosila 124,6 mlrd. HRK (33,5 % BDP-a[1]). Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,6 % za kategoriju A, 0,3 % za kategoriju B i - 0,1 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa kretali su se od 2,3 % za kategoriju C do 14,5 % za kategoriju A, što prvenstveno reflektira efekt niske bazne vrijednosti udjela iz travnja 2020., ali djelomično i nastavak trenda oporavka vrijednosti udjela u 2021. Time su anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova na kraju travnja 2021. iznosili 7,4 % za Mirex A, 5,5 % za Mirex B i 5,0 % za Mirex C.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju travnja iznosila su 80,3 mlrd. HRK (64,4 % ukupne imovine), što je za 0,5 % manje nego u ožujku. Istodobno su ulaganja u dionice porasla za 2,4 % pa su na kraju travnja 2021. iznosila 24,6 mlrd. HRK, odnosno 19,8 % imovine OMF-ova. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 11,1 %, a ulaganja u strane dionice 8,7 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja ističu se ulaganja u investicijske fondove u visini od 12,7 mlrd. HRK (10,2 % imovine), što je povećanje od 0,4 % na mjesečnoj razini, dok su ulaganja u novac i depozite iznosila 5,8 mlrd. HRK (4,7 % imovine), što je 12,1 % više nego u prethodnom mjesecu. Od početka godine zabilježen je porast ulaganja OMF-ova u dionice (+11,8 %) i investicijske fondove (+28,9 %) te porast sredstava alociranih u visoko likvidne oblike imovine, odnosno novac i depozite (+32,3 %). Istovremeno je smanjeno ulaganje u obveznice za 1,1 % od početka godine.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju travnja 2021. 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) brojalo je ukupno 338.336 članova, što je povećanje od 0,6 % na mjesečnoj razini. Broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) ostao je relativno nepromijenjen pa su ZDMF-ovi na kraju travnja 2021. brojali 44.750 članova.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u travnju iznosile su 56,5 mil. HRK, što je za 7,9 % manje u odnosu na ožujak. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 24,0 mil. HRK, što je za 19,2 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Najveći dio isplata odnosio se na jednokratne isplate u novcu u visini od 6,8 mil. HRK (28,2 % ukupnih isplata u travnju 2021.), putem mirovinskog društva (fonda) isplaćeno je dodatnih 5,2 mil. HRK (21,5 %), dok je u MOD-ove transferirano 4,9 mil. HRK (20,3 %). Ostale isplate u iznosu od 7,2 mil. HRK (30,1 %) odnose se na isplate u slučaju smrti, isplate s osnove promjene fonda te isplate zbog ostalih razloga.

Neto imovina DMF-ova u travnju je porasla za 0,5 % te je iznosila 7,0 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi pojedinačnih fondova kretali u rasponu od -0,5 % do 0,8 %. Raspon godišnjih prinosa iznosio je od 1,8 % do 14,7 %. Struktura ulaganja DMF-ova slična je onoj kod OMF-ova, uz nešto veći udio vlasničkih ulaganja, te se nije značajnije mijenjala u odnosu na prethodni mjesec. Najveći dio portfelja i dalje čine obveznice s udjelom od 57,6 % u ukupnoj imovini, zatim dionice s 25,5 %, te investicijski fondovi s 11,1 %.

MIROVINSKA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA (MOD)

U kolovozu 2020., uz već postojeći Raiffeisen MOD, počelo je s radom Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo (HRMOD), čiji je osnivač Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO). Dva mirovinska osiguravajuća društva obuhvaćala su na kraju prvog tromjesečja 2021. godine 11.237 korisnika i 11.350 ugovora otprilike podjednako raspoređenih u obveznom i dobrovoljnom mirovinskom osiguranju. U odnosu na prvo tromjesečje 2020. godine to je porast od 1.834 ugovora (+19,3 %). Ukupna aktiva MOD-ova iznosila je 1,5 mlrd. HRK, što je 67,0 % više u odnosu na prvo tromjesečje prethodne godine. Najveći doprinos u tome, uz osnivanje novog MOD-a, ima vrijednost ulaganja, koja je porasla za 63,3 % i koja čini 92,0 % aktive. Ukupna dobit MOD-ova iznosila je 1,9 mil. HRK, što je za 50,7 % manje nego u prvom tromjesečju 2020., a što je posljedica smanjenja prihoda od ulaganja od 30,9 % i istovremenog povećanja rashoda s osnove ugovora o mirovini od 27,9 %.

U strukturi tehničkih pričuva prema vrsti mirovinskog programa najveći dio čine pričuve za pojedinačnu doživotnu starosnu mirovinu u iznosu od 904,1 mil. HRK s udjelom u ukupnim pričuvama od 71,4 %, zatim pričuve za zajedničku doživotnu mirovinu u iznosu od 18,3 mil. HRK (udio od 14,3 %), te pričuve za privremenu mirovinu u iznosu od 169,8 mil. HRK (udio u ukupnim pričuvama od 13,4 %).

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U travnju 2021. godine poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u prva četiri mjeseca 2021. godine iznosila je 4,3 mlrd. HRK, od čega se 1,1 mlrd. HRK odnosi na premiju životnih osiguranja, a 3,2 mlrd. HRK na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj su se razini obje vrste premije povećale za 10,4 %. Bruto iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 2,4 mlrd. HRK, što je na godišnjoj razini porast od 6,8 %. Od tog iznosa na životno osiguranje odnosi se 1,0 mlrd. HRK, a na neživotno osiguranje 1,4 mlrd. HRK.

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u travnju 2021. godine iznosio je 172,7 mil. HRK i bio je za 2,9 % viši u odnosu na prethodni mjesec. Iako je promet dionicama smanjen za 14,6 %, porast trgovanja ostalim klasama vrijednosnih papira (obveznicama za 30 mil. HRK i ETF-ovima za 2,5 mil. HRK) doprinio je tome da ukupni promet zadrži pozitivan predznak u odnosu na prethodni mjesec. Promet unutar knjige ponuda zabilježio je mjesečni rast od 9,3 %, dok je istodobno promet na OTC tržištu smanjen za 65,3 %. Tržišna kapitalizacija smanjila se na mjesečnoj razini za 0,2 % te je na kraju travnja iznosila 276,5 mlrd. HRK (74,4 % BDP-a). Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast zabilježili su CROBEXindustrija (5,2 %) i CROBEXplus (2,5 %), dok su CROBEXprime, CROBEXkonstrukt i CROBEXtransport zabilježili blago smanjenje vrijednosti. Najtrgovanija dionica u travnju bila je ona HT-a, kojom je ostvaren promet od 13,5 mil. HRK (11,9 % vrijednosti ukupnog trgovanja dionicama), a koja je zabilježila mjesečni pad cijene od 0,5 %. U travnju su na Zagrebačku burzu uvrštene obveznice grada Varaždina, što su prve municipalne obveznice uvrštene nakon 2008. godine.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

U prvom tromjesečju 2021. poslovalo je 27 pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga, odnosno 7 investicijskih društava, 13 kreditnih institucija i 7 društava za upravljanje investicijskim fondovima. U odnosu na prethodno tromjesečje najviše je porasla vrijednost imovine kojom upravljaju kreditne institucije (2,3 %), a zatim društva za upravljanje investicijskim fondovima (0,1 %), dok je vrijednost imovine kojom upravljaju investicijska društva pala za 22,6 %. Trend rasta imovine pod skrbništvom investicijskih društava započet 2019. nastavljen je u prvom tromjesečju ove godine (55,7 % u odnosu na prethodno tromjesečje, odnosno 169 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine). U prvom tromjesečju 2021. distribuirano je 1,94 mlrd. HRK financijskih instrumenata (porast od 36,3 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega čak 89,3 % čine udjeli domaćih UCITS fondova.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U travnju 2021. godine poslovala su ukupno 92 UCITS fonda (jedan više nego u ožujku, dok su 3 UCITS fonda u likvidaciji). Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju travnja iznosila je 19,7 mlrd. HRK te je bila za 1,9 % viša nego prethodni mjesec. Tome su doprinijele pozitivne neto uplate u sve kategorije fondova (ukupna vrijednost neto uplata svih UCITS fondova iznosila je 379,4 mil. HRK), kao i pozitivna tržišna kretanja vrijednosti njihove imovine, ponajprije dioničkih ulaganja. Tako su u travnju 2021. najviši imovinom ponderirani prosječni mjesečni prinos od 2,49 % ostvarili dionički fondovi. Mjesečni prinosi napajajućih, mješovitih i ostalih fondova kretali su se između 0,4 % i 0,6 %. Jedino je mjesečni prinos obvezničkih fondova bio blago negativan (– 0,07 %). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju travnja 2021. činila je 75,3 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 9,8 %, odnosno 5,7 % ukupne neto imovine UCITS fondova.

Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju je travnja iznosila 1,0 mlrd. HRK, što je neznatan mjesečni pad od 0,8 %.

LEASING DRUŠTVA

Ukupna aktiva 15 leasing društava na kraju prvog tromjesečja 2021. iznosila je 19,7 mlrd. HRK, što na godišnjoj razini predstavlja pad od 10,7 %. Sveobuhvatna dobit leasing društava viša je u odnosu na prvo tromjesečje prethodne godine za 69,9 % te je iznosila je 55,4 mil. HRK.

Nedospjela ugovorena vrijednost aktivnih ugovora nastavila se smanjivati te je tijekom prvog tromjesečja 2021. na godišnjoj razini smanjena za 8,7 % u segmentu operativnog, odnosno  za 4,8 % u segmentu financijskog leasinga.

Međutim, istodobno je porasla vrijednost novozaključenih ugovora operativnog leasinga za 8,2 %, dok je nastavljen trend pada vrijednosti novozaključenih ugovora financijskog leasinga (- 1,1 % na godišnjoj razini).

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

 

[1] Nominalna vrijednost bruto domaćeg proizvoda u 2020. godini iznosila je 371,5 mlrd. HRK.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.