23.08.2022.

Mjesečno izvješće za srpanj 2022.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za srpanj 2022.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju srpnja 2022. godine ukupno 2.140.454 člana, odnosno 7.081 člana (0,33 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pri tome se u B kategoriji nalazilo 87,9 %, u A kategoriji 8,8 %, te u C kategoriji 3,3 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 8.370 novih članova u srpnju njih 8.218 (98,2 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u srpnju je prestalo članstvo za 1.289 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u srpnju iznosili su 713,1 mil. HRK (0,6 % neto imovine s kraja lipnja 2022.), odnosno 2,0 % više nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 179,1 mil. HRK (0,1 % neto imovine s kraja lipnja 2022.), što je 29,4 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju srpnja 2022. iznosila je 132,3 mlrd. HRK, što je za 3,2 mlrd. HRK (2,54 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju srpnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 2,3 % za kategoriju A, 2,1 % za kategoriju B i 1,4 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 1,6 % za kategoriju A, -0,5 % za kategoriju B i -3,5 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,8 % za Mirex A, 5,2 % za Mirex B i 3,7 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju srpnja 2022. iznosila su 85,5 mlrd. HRK (64,6 % imovine) te se njihov udio smanjio za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova ostala je nepromijenjena te su ona na kraju srpnja 2022. iznosila 20,3 % imovine OMF-ova (26,8 mlrd. HRK). Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 12,1 %, a ulaganja u strane dionice 8,2 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,3 mlrd. HRK (10,8 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini povećan za 0,2 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u srpnju 3,7 % imovine, odnosno 4,8 mlrd. HRK.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U srpnju 2022. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) za 0,2 %, čime su spomenuti fondovi brojali 364.783 (ODMF) odnosno 46.699 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u srpnju 2022. iznosile su 53,6 mil. HRK (0,7 % neto imovine s kraja lipnja 2022.), odnosno 3,8 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u srpnju 2022. iznosile su 23,0 mil. HRK, što je za 5,2 mil. HRK (18,6 %) manje od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 76,3 %, isplate zbog promjene fonda 17,0 %, a isplate zbog smrti 6,7 % ukupnih isplata u srpnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 5,9 mil. HRK u formi jednokratnih isplata i 6,6 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 5,3 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u srpnju se povećala za 176,5 mil. HRK (2,3 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,7 mlrd. HRK. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u srpnju su se kretali od 1,1 % do 3,2 %, a prinosi na godišnjoj razini od -6,04 % do -0,5 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 56,6 % imovine, zatim dionice s 25,0 % te investicijski fondovi s 10,5 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 2,9 p.b., ulaganja u investicijske fondove narasla su za 0,1 p.b., dok se značaj ulaganja u dionice smanjio za 0,3 p.b.

MIROVINSKA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA (MOD-ovi)

Na kraju drugog tromjesečja 2022. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 9.205 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 5.394 korisnika. Ukupna aktiva MOD-ova na kraju drugog tromjesečja 2022. iznosila je 2,4 mlrd. HRK, odnosno 655,4 mil. HRK ili 37,9 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupni gubitak MOD-ova prije oporezivanja u prvom polugodištu 2022. iznosio je 13,4 mil. HRK, dok je u istom razdoblju prethodne godine njihova dobit iznosila 2,8 mil. HRK.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U srpnju 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija od početka 2022. iznosila je 7,9 mlrd. HRK, od čega se 1,8 mlrd. HRK (22,3 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 6,2 mlrd. HRK (77,7 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u prvih sedam mjeseci 2022. povećala za 7,5 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 10,4 %, dok je premija u životnom osiguranju bila manja za 1,4 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (30,6 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (15,4 %) te ostala osiguranja imovine (13,5 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 4,4 mlrd. HRK, što je porast od 6,8 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 1,9 mlrd. HRK (rast od 7,7 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 2,5 mlrd. HRK (rast od 6,2 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u srpnju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (39,9 %), osiguranje cestovnih vozila (20,1 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (8,6 %) i ostala osiguranja imovine (9,8 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u srpnju 2022. iznosio je 142,3 mil. HRK, što predstavlja  pad od 5,2 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija neznatno se smanjila (za 0,4 %) u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 262,6 mlrd. HRK, od čega su 136,7 mlrd. HRK činile dionice, 125,8 mlrd. HRK obveznice, a 63 mil. HRK ETF-ovi. Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast od 2,0 % ostvario je CROBEXtransport, dok je najveći mjesečni pad zabilježio CROBEXindustrija (-2,8 %). Mjesečni pad zabilježili su i glavni dionički indeksi Zagrebačke burze CROBEX (-2,2 %) i CROBEX10 (-1,9 %), kao i obveznički indeksi CROBIS (-1,9 %) i CROBIStr (-1,7 %). Dionica kojom se u srpnju najviše trgovalo bila je dionica društva Atlantska plovidba d.d., kojom je ostvaren promet od 12,2 mil. HRK (12,2 % ukupnog trgovanja na burzi u srpnju), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni pad od 4,9 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

U drugom tromjesečju 2022. poslovale su 23 pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga, odnosno 5 investicijskih društava, 12 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. U drugom tromjesečju 2022. zabilježen je pad vrijednosti imovine kojom upravljaju sve tri vrste pružatelja investicijskih usluga upravljanja portfeljem. Najveći pad vrijednosti imovine pod upravljanjem zabilježen je kod vrijednosti imovine kojom upravljaju kreditne institucije (-8,7 %), zatim kod imovine kojom upravljaju društva za upravljanje investicijskim fondovima (-7,2 %) te na kraju i kod imovine kojom upravljaju investicijska društva (-6,6 %). I dalje se nastavlja trend rasta imovine pod skrbništvom investicijskih društava, koja je u odnosu na prethodno tromjesečje povećana za 9,4 %, ali i trend smanjenja imovine pod skrbništvom kreditnih institucija, koja je u odnosu na prethodno tromjesečje manja za 4,3 %. U drugom tromjesečju 2022. distribuirano je 2,7 mlrd. HRK financijskih instrumenata (porast od 25,5 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega 50,5 % čine udjeli domaćih AIF-ova, a 39,8 % udjeli domaćih UCITS fondova.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U srpnju 2022. poslovala su ukupno 92 UCITS fonda, jedan manje nego u prethodnom mjesecu jer je jedan fond iz kategorije ostalih fondova prestao s radom uslijed dospijeća. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 16,8 mlrd. HRK te je bila za 151,7 mil. HRK ili 0,9 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Zaustavljen je trend negativnih ukupnih mjesečnih neto uplata UCITS fondova, koje su u srpnju vratile pozitivan predznak (65,4 mil. HRK) primarno zbog pozitivnih neto uplata u UCITS fondove iz kategorije „ostali“ (154,1 mil. HRK). Negativne mjesečne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (-16,8 mil. HRK), mješoviti fondovi (-13,8 mil. HRK), napajajući fondovi (-2,2 mil. HRK) te obveznički fondovi (-55,9 mil. HRK). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju srpnja činila je 66,2 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 12,6 % odnosno 7,0 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U srpnju 2022. sve vrste UCITS fondova imale su pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom, i to napajajući 7,3 %, dionički 2,3 %, mješoviti 4,2 %, ostali 3,2 % i obveznički 1,1 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju srpnja iznosila je 954,7 mil. HRK (mjesečni pad od 2,0 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -1,9 %.

LEASING DRUŠTVA

Ukupna aktiva 15 leasing društava iznosila je na kraju drugog tromjesečja 2022. godine 21,6 mlrd. HRK, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 7,2 %. Dobit leasing društava prije oporezivanja bila je viša u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 59,9 mil. HRK (30,3 %) i iznosila je 257,5 mil. HRK. U segmentu operativnog leasinga nastavljen je trend godišnjeg pada nedospjele ugovorene vrijednost aktivnih ugovora, i to za 2,7 %, dok je u segmentu financijskog leasinga zabilježen godišnji rast od 9,7 %. Vrijednost novozaključenih ugovora u segmentu operativnog leasinga porasla je u prvih šest mjeseci za 4,7 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je rast vrijednosti novozaključenih ugovora u segmentu financijskog leasinga iznosio 32,6 %. Tome je najviše pridonijelo povećanje vrijednosti ugovora čiji su objekt leasinga osobna vozila (2,8 mlrd. HRK), gospodarska vozila (999,2 mil. HRK) te postrojenja, strojevi i oprema (430,8 mil. HRK). Ukupna vrijednost novozaključenih ugovora u prvih šest mjeseci 2022. godine porasla je na godišnjoj razini za 1,2 mlrd. HRK (28,0 %).

FAKTORING DRUŠTVA

Krajem drugog tromjesečja 2022. godine u sektoru faktoringa poslovala su 4 faktoring društva. Njihova ukupna aktiva iznosila je 235,5 mil. HRK, a dobit prije oporezivanja 1,8 mil. HRK. U volumenu transakcija u prvom polugodištu 2022. i dalje je dominantan klasični faktoring u vrijednosti od 252,7 mil. HRK (82,1 % svih transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju drugog tromjesečja 2022. godine iznosio 79,0 mil. HRK (82,1 % svih potraživanja).

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenih u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.