20.08.2021.

Mjesečno izvješće za srpanj 2021.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za srpanj 2021.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju srpnja 2021. godine 5.783 člana (0,28 %) više u odnosu na prethodni mjesec, čime se broj ukupnih članova popeo na 2.078.399. Pritom je i dalje najveći dio od ukupno 7.029 novih članova (97,2 %) automatizmom rasporedio Regos. Prosječna mjesečna stopa rasta broja članova tijekom posljednjih godinu dana za OMF-ove kategorije A iznosila je 6,4 %, za OMF-ove kategorije C 1,6 %, dok je za OMF-ove kategorije B i dalje bila blago negativna (-0,1 %). U srpnju 2021. zbog odlaska u mirovinu ili smrti prestalo je članstvo za 1.246 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u istom mjesecu iznosili su 634,42 mil. HRK, dok je od početka godine u OMF-ove uplaćeno ukupno 4,2 mlrd. HRK, što je za 429,5 mil. HRK (11,3 %) više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova u srpnju su iznosili 186,7 mil. HRK. Od početka godine isplaćeno je ukupno 1,05 mlrd. HRK, što je za 296,2 mil. HRK ili 39,4 % više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Neto imovina OMF-ova na kraju srpnja 2021. povećala se za 0,9 % na mjesečnoj razini te je iznosila 127,6 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,8 % za kategoriju A, 0,6 % za kategoriju B i 0,3 % za kategoriju C, čime je nastavljen trend oporavka vrijednosti udjela u 2021. Prinosi Mirexa od početka godine iznose 0,3 % za kategoriju C, 4,7 % za kategoriju B i 8,5 % za kategoriju A, dok anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznose 7,6 % za Mirex A, 5,5 % za Mirex B i 4,8 % za Mirex C.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju srpnja iznosila su 81,2 mlrd. HRK (64,3 % ukupne imovine) te se njihov udio povećao za 2,5 p.b. na mjesečnoj razini. U istom je razdoblju zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova porasla za 1,8 p.b. te su ona krajem srpnja iznosila 25,8 mlrd. HRK, odnosno 20,2 % imovine OMF-ova, što je najviša razina dioničkih ulaganja od sredine 2014. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 11,2 %, a ulaganja u strane dionice, koja udjelom rastu posljednjih devet mjeseci, 9,0 % ukupne imovine OMF-ova. Promatrano po kategorijama, OMF-ovi kategorije A imaju 37,0 % imovine uloženo u dionice, OMF-ovi kategorije B imaju 21,4 % imovine uloženo u dionice, dok OMF-ovi kategorije C zbog strategije ulaganja s najmanje rizika ne ulažu u dionice. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 13,6 mlrd. HRK (10,6 % imovine) te je udio tih ulaganja u imovini neznatno smanjen u odnosu na prethodni mjesec (za 0,4 p.b.). Novac i depoziti činili su u srpnju 3,9 % imovine, odnosno 5,0 mlrd. HRK.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U srpnju 2021. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5 %, a istovremeno se broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) smanjio za 0,1 %, čime su na kraju srpnja 2021. spomenuti fondovi brojali 343.890 odnosno 45.425 članova. Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u srpnju 2021. iznosile su 56,0 mil. HRK, što je za 7,4 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 24,2 mil. HRK, što je za 0,7 % manje nego prethodni mjesec. Od svih isplata u srpnju njih 9,7 % bile su one zbog smrti, 20,5 % zbog promjene fonda, a ostatak od 60,8 % činile su isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga. Najveći dio isplata od 6,2 mil. HRK zbog umirovljenja isplaćen je u formi jednokratnih isplata, 5,2 mil. HRK isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), dok je 5,3 mil. HRK transferirano za isplatu u mirovinska osiguravajuća društva.

Neto imovina DMF-ova u srpnju je porasla za 0,8 % na mjesečnoj razini te je iznosila 7,3 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi pojedinačnih fondova kretali u rasponu od 0,13 % do 0,79 %. Znatno širi je raspon godišnjih prinosa, koji je iznosio od 1,1 % do 15,0 %, dok se prinosi od početka godine kreću u rasponu od 0,0 % do 8,5 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja i dalje čine obveznice s udjelom od 57,1 % neto imovine, zatim dionice s 25,1 % te investicijski fondovi s 11,4 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,17 p.b., udio ulaganja u investicijske fondove veći je za 0,1 p.b., dok se udio dionica smanjio za 1,2 p.b.

MIROVINSKA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA (MOD)

Na kraju drugog tromjesečja 2021. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 5.769 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 5.867 korisnika. Ukupna aktiva MOD-ova na kraju drugog tromjesečja 2021. iznosila je 1,7 mlrd. HRK, odnosno 684,4 mil. HRK ili 63,4 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupna sveobuhvatna dobit MOD-ova u prvih šest mjeseci 2021. iznosila je 1,4 mil. HRK, što je za 57,2 % manje nego u istom razdoblju 2020.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U srpnju 2021. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u sedam mjeseci 2021. iznosila je 7,4 mlrd. HRK, od čega se 1,8 mlrd. HRK (24,3 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 5,6 mlrd. HRK (75,7 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija povećala za 12,4 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 12,8 %, a istodobno je porasla i premija u životnom osiguranju za 11,1 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (31,9 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (15,9 %) te ostala osiguranja imovine (12,6 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 4,1 mlrd. HRK, što je na godišnjoj razini porast od 7,1 %. Od tog iznosa na životno osiguranje odnosi se 1,7 mlrd. HRK (pad od 1,5 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 2,4 mlrd. HRK (rast od 14,5 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih sedam mjeseci 2021. najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (34,4 %), osiguranje cestovnih vozila (18,8 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (15,6 %) i ostala osiguranja imovine (10,1 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupan promet na Zagrebačkoj burzi u srpnju 2021. iznosio je 125,8 mil. HRK i bio je za 56,5 % manji nego prethodni mjesec. Redovnog prometa obveznicama nije bilo, redovni promet dionicama zabilježio je mjesečni rast od 2,3 %, a redovni promet ETF-ovima mjesečni pad od 69,2 %. Promet unutar knjige ponuda zabilježio je mjesečni pad od 2,9 %, ali je promet na OTC tržištu porastao 23,1 %. Tržišna kapitalizacija povećala se na mjesečnoj razini za 1,5 % te je na kraju srpnja iznosila 267,5 mlrd. HRK, od čega su dionice činile 49,1 %, a obveznice 50,9 %. Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast zabilježili su CROBEXtransport (5,8 %) i CROBEXplus (1,0 %), dok je najveći mjesečni pad zabilježio CROBEXturist (-4,8 %). Dionica kojom se najviše trgovalo u srpnju bila je ona Valamar riviere d.d., kojom je ostvaren promet od 15,7 mil. HRK (13,2 % vrijednosti ukupnog trgovanja dionicama), a koja je zabilježila mjesečni pad cijene od 5,0 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

U drugom tromjesečju 2021. poslovalo je 25 pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga, odnosno 6 investicijskih društava, 13 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. U drugom tromjesečju najviši je relativni rast od 46,4 % zabilježila imovina kojom upravljaju investicijska društva, dok je u odnosu na prethodno tromjesečje zabilježen pad vrijednosti imovine kojom upravljaju kreditne institucije (-2,4 %) i društva za upravljanje investicijskim fondovima (-3,2 %). Nastavljen je i trend rasta imovine pod skrbništvom investicijskih društava, koji je u odnosu na prethodno tromjesečje iznosio 3,0 % odnosno 87,9 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rast imovine pod skrbništvom kreditnih institucija iznosio je u odnosu na prethodno tromjesečje 13,4 % (12,9 % na godišnjoj razini). U drugom tromjesečju 2021. distribuirano je 1,97 mlrd. HRK financijskih instrumenata (porast od 1,8 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega čak 89,9 % čine udjeli domaćih UCITS fondova.

INVESTICIJSKI FONDOVI

I u srpnju 2021. poslovala su ukupno 93 UCITS fonda, a ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 20,7 mlrd. HRK te je bila za 2,4 % viša nego prethodni mjesec. Tome su, kao i prethodni mjesec, uz pozitivna tržišna kretanja ponovno doprinijele i pozitivne ukupne neto uplate od 384,4 mil. HRK. Neto uplate zadržale su pozitivan predznak u svim kategorijama fondova (dionički fondovi 25,1 mil. HRK, obveznički fondovi 236,8 mil. HRK, napajajući fondovi 44,8 mil. HRK te kategorija ostali fondovi 44,6 mil. HRK). U srpnju 2021. najviši imovinom ponderirani prosječni mjesečni prinos od 1,13 % imali su napajajući fondovi, a zatim dionički (0,97 %) i mješoviti fondovi (0,80 %). Fondovi iz kategorije ostali ostvarili su mjesečni prinos od 0,41 %, a obveznički fondovi prinos od 0,25 %. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju srpnja 2021. činila je 73,3 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 10,4 % odnosno 6,1 % ukupne neto imovine UCITS fondova.

Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju srpnja iznosila je 1,03 mlrd. HRK, što je mjesečni pad od 1,1 %, pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,9 %.

LEASING DRUŠTVA

Ukupna aktiva 15 leasing društava iznosila je na kraju drugog tromjesečja 2021. godine 20,2 mlrd. HRK, što na godišnjoj razini predstavlja pad od 2,5 %. Sveobuhvatna dobit leasing društava viša je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 105,6 mil. HRK (176,1 % ) te je iznosila 165,5 mil. HRK. I u drugom tromjesečju 2021. nastavljen je trend godišnjeg pada nedospjele ugovorene vrijednosti aktivnih ugovora, i to od 2,9 % u segmentu operativnog odnosno od 1,9 % u segmentu financijskog leasinga. Kod vrijednosti novozaključenih ugovora u operativnom leasingu ubrzan je godišnji rast vrijednosti ugovora, koji je u drugom tromjesečju 2021. iznosio 25,1 %. Rast vrijednosti novozaključenih ugovora u segmentu financijskog leasinga iznosio je 34,5 % na godišnjoj razini. Tome je najviše pridonijelo veliko povećanje vrijednosti ugovora čiji su objekt leasinga osobna vozila (2,2 mlrd. HRK), gospodarska vozila (743,4 mil. HRK) te postrojenja, strojevi i oprema (366,2 mil. HRK). Promatrajući agregirano, u ukupnoj djelatnosti leasinga vrijednost novozaključenih ugovora u drugom tromjesečju 2021. porasla je na godišnjoj razini za 3,1 mlrd. HRK (32,9 %). Tome je najviše pridonijelo povećanje vrijednosti ugovora čiji su objekt leasinga osobna vozila (1,8 mlrd. HRK), gospodarska vozila (699,8 mil. HRK) te postrojenja, strojevi i oprema (353,4 mil. HRK).

FAKTORING DRUŠTVA

Krajem drugog tromjesečja 2021. u sektoru faktoringa poslovala su 4 faktoring društva. Ukupna aktiva faktoring društava iznosila je 311,4 mil. HRK (15,8 % manje nego u istom razdoblju 2020.), a ukupna dobit 1,9 mil. HRK (godišnji pad od 14,6 %). U volumenu transakcija i dalje je dominantan klasični faktoring u vrijednosti od 342,2 mil. HRK (75,2 % transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju drugog tromjesečja iznosio 106,1 mil. HRK (62,4 % potraživanja).

 

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.