17.11.2022.

Mjesečno izvješće za listopad 2022.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za listopad 2022.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju listopada 2022. godine ukupno 2.165.930 članova, odnosno 5.714 članova (0,3 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pri tome se u kategoriji B nalazilo 86,3 %, u kategoriji A 10,1 %, a u kategoriji C 3,6 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 7.613 novih članova u listopadu njih 7.305 (96,0 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u listopadu je prestalo članstvo za 1.899 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u listopadu iznosili su 705,4 mil. HRK (0,6 % neto imovine s kraja rujna 2022.), odnosno 2,0 % manje nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 247,8 mil. HRK (0,2 % neto imovine s kraja rujna 2022.), što je 57,8 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju listopada 2022. iznosila je 130,8 mlrd. HRK, što je za 1,4 mlrd. HRK (1,1 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju listopada nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,4 % za kategoriju A, 0,8 % za kategoriju B i 0,03 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su -3,3 % za kategoriju A, -4,0 % za kategoriju B i -6,0 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,3 % za Mirex A, 5,0 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju listopada 2022. iznosila su 85,6 mlrd. HRK (63,2 % imovine) te se njihov udio smanjio za 2,1 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova neznatno se povećala (0,1 p.b.) te su ona na kraju listopada 2022. iznosila 19,7 % imovine OMF-ova (25,7 mlrd. HRK). Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 11,9 %, a ulaganja u strane dionice 7,7 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,2 mlrd. HRK (10,9 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini povećan za 0,4 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su 7,5 mlrd. HRK, odnosno 5,7 % imovine OMF-ova na kraju listopada 2022.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U listopadu 2022. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) za 0,1 %, čime su spomenuti fondovi imali 369.296 (ODMF) odnosno 46.752 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u listopadu 2022. iznosile su 54,7 mil. HRK (0,7 % neto imovine s kraja rujna 2022.), odnosno 3,8 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u listopadu 2022. iznosile su 24,0 mil. HRK, što je za 2,1 mil. HRK (7,9 %) manje od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 75,5 %, isplate zbog promjene fonda 18,4 %, a isplate zbog smrti 6,1 % ukupnih isplata u listopadu. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 5,6 mil. HRK u obliku jednokratnih isplata i 7,1 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 5,4 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u listopadu se povećala za 96,1 mil. HRK (1,3 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,6 mlrd. HRK. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u listopadu su se kretali od 0,02 % do 2,0 %, a prinosi na godišnjoj razini od -11,7 % do -3,5 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja na kraju listopada 2022. čine obveznice s udjelom od 53,6 % imovine, zatim dionice s 24,6 % te investicijski fondovi s 10,9 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 3,1 p.b., ulaganja u investicijske fondove narasla su za 0,4 p.b., a ulaganja u dionice za 0,3 p.b.

MIROVINSKA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA (MOD-ovi)

Na kraju trećeg tromjesečja 2022. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 10.376 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 5.308 korisnika. Ukupna aktiva MOD-ova na kraju trećeg tromjesečja 2022. iznosila je 2,6 mlrd. HRK, što je za 708,0 mil. HRK ili 37,3 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupni gubitak MOD-ova prije oporezivanja u prvih devet mjeseci 2022. iznosio je 26,9 mil. HRK, dok je u istom razdoblju prethodne godine njihova dobit iznosila 6,3 mil. HRK.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U listopadu 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija od početka 2022. iznosila je 10,6 mlrd. HRK, od čega se 2,4 mlrd. HRK (22,1 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 8,3 mlrd. HRK (77,9 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u prvih devet mjeseci 2022. povećala za 7,6 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 10,7 %, dok je premija u životnom osiguranju bila manja za 1,9 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (32,3 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (16,0 %) te ostala osiguranja imovine (11,7 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 6,3 mlrd. HRK, što je porast od 8,1 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 2,7 mlrd. HRK (rast od 11,8 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 3,6 mlrd. HRK (rast od 5,6 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u listopadu najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (38,4 %), osiguranje cestovnih vozila (20,1 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (7,7 %) i ostala osiguranja imovine (12,9 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u listopadu 2022. iznosio je 346,2 mil. HRK, što predstavlja  pad od 19,0 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija neznatno se smanjila (za 0,9 %) u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 254,8 mlrd. HRK, od čega su 134,1 mlrd. HRK činile dionice, 120,7 mlrd. HRK obveznice, a 53 mil. HRK ETF-ovi. Kod dioničkih indeksa, koji su svi bili pozitivni, najveći mjesečni rast od 10,8 % ostvario je CROBEXtransport, dok je najmanji mjesečni rast zabilježio CROBEX10tr (1,2 %). Glavni dionički indeksi Zagrebačke burze CROBEX i CROBEX10 zabilježili su rast od po 1,2 %. Oba obveznička indeksa su zabilježila mjesečni pad i to: CROBIS (-3,0 %) i CROBIStr (-2,8 %). Dionica kojom se u listopadu najviše trgovalo bila je dionica društva PODRAVKA d.d., kojom je ostvaren promet od 27,1 mil. HRK (25,5 % ukupnog trgovanja na burzi u listopadu), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 10,1 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

U trećem tromjesečju 2022. poslovale su 23 pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga, odnosno 5 investicijskih društava, 12 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. I u trećem tromjesečju 2022. zabilježen je pad vrijednosti imovine kojom upravljaju sve tri vrste pružatelja investicijskih usluga upravljanja portfeljem u odnosu na prethodno tromjesečje. Vrijednost imovine kojom upravljaju investicijska društva iznosila je 30,8 mil. HRK (pad od 0,8 %), vrijednost portfelja kojim upravljaju kreditne institucije iznosila je 388,7 mil. HRK (pad od 6,4 %), dok je vrijednost portfelja kojim upravljaju društva za upravljanje investicijskim fondovima iznosila 4,2 mlrd. HRK (pad od 1,1 %). Najveći pad vrijednosti imovine pod upravljanjem zabilježen je kod vrijednosti imovine kojom upravljaju kreditne institucije (-6,4 %), zatim kod imovine kojom upravljaju društva za upravljanje investicijskim fondovima (-1,1 %) i kod imovine kojom upravljaju investicijska društva (-0,8 %). Prekinut je trend rasta imovine pod skrbništvom investicijskih društava (koji je trajao od kraja 2019. godine), a koja je u odnosu na prethodno tromjesečje smanjena za 12,6 %, a nastavljen je trend smanjenja imovine pod skrbništvom kreditnih institucija (koji traje od kraja 2021. godine), a koja je u odnosu na prethodno tromjesečje manja za 6,3 %. U trećem tromjesečju 2022. distribuirano je 1,4 mlrd. HRK financijskih instrumenata (pad od 48,0 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega 92,5 % čine udjeli domaćih UCITS fondova, 1,0 % udjeli stranih UCITS fondova, 4,5 % strani certifikati i 2,0 % ostali financijski instrumenti.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U listopadu 2022. poslovalo je ukupno 96 UCITS fondova, dva više nego u prethodnom mjesecu jer su počela s radom dva nova fonda iz kategorije ostalih fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 16,5 mlrd. HRK te je bila za 21,3 mil. HRK ili 0,1 % manja u odnosu na prethodni mjesec. Trend pozitivnih mjesečnih neto uplata u UCITS fondova započet u srpnju prekinut je u listopadu kada su iznosile -134,9 mil. HRK. Negativne mjesečne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (-25,8 mil. HRK), mješoviti fondovi (-16,8 mil. HRK), napajajući fondovi (-9,5 mil. HRK) te obveznički fondovi (-200,1 mil. HRK), a jedino je kategorija ostalih UCITS fondova zabilježila pozitivne neto uplate (116,7 mil. HRK). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju listopada činila je 66,7 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 11,9 % odnosno 6,5 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U listopadu 2022. sve vrste UCITS fondova imale su pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom, i to dionički 2,9 %, napajajući 2,6 %, mješoviti 2,0 %, ostali 1,1 % i obveznički 0,3 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju listopada iznosila je 951,8 mil. HRK (mjesečni pad od 1,6 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -1,4 %.

LEASING DRUŠTVA

Ukupna aktiva 15 leasing društava iznosila je na kraju trećeg tromjesečja 2022. godine 22,2 mlrd. HRK, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 10,3 %. Dobit leasing društava prije oporezivanja bila je viša u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 57,0 mil. HRK (16,6 %) i iznosila je 399,8 mil. HRK. U segmentu operativnog leasinga nastavljen je trend godišnjeg pada nedospjele ugovorene vrijednosti aktivnih ugovora, i to za 3,2 %, dok je u segmentu financijskog leasinga zabilježen godišnji rast od 12,7 %. Vrijednost novozaključenih ugovora u segmentu operativnog leasinga porasla je u prvih devet mjeseci za 6,1 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je rast vrijednosti novozaključenih ugovora u segmentu financijskog leasinga iznosio 36,0 %. Tome je najviše pridonijelo povećanje vrijednosti ugovora čiji su objekt leasinga osobna vozila (4,3 mlrd. HRK), gospodarska vozila (1,6 mlrd. HRK) te postrojenja, strojevi i oprema (678,3 mil. HRK). Ukupna vrijednost novozaključenih ugovora u prvih devet mjeseci 2022. godine porasla je na godišnjoj razini za 1,9 mlrd. HRK (31,3 %).

FAKTORING DRUŠTVA

Krajem trećeg tromjesečja 2022. godine u sektoru faktoringa poslovala su 4 faktoring društva. Njihova ukupna aktiva iznosila je 231,0 mil. HRK, a dobit prije oporezivanja 0,7 mil. HRK. U volumenu transakcija u prvih devet mjeseci 2022. i dalje je dominantan klasični faktoring u vrijednosti od 359,6 mil. HRK (87,4 % svih transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju trećeg tromjesečja 2022. godine iznosio 62,3 mil. HRK (88,7 % svih potraživanja).

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

 

[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenih u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.