23.11.2021.

Mjesečno izvješće za listopad 2021.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za listopad 2021.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju listopada 2021. ukupno 2.100.579 članova, što je 4.036 članova (0,19 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom je i dalje najveći dio od ukupno 5.067 novih članova (94,7 %) automatizmom rasporedio Regos. Od 284 nova člana koji su aktivno birali fond, kategoriju A odabralo je njih 129 (45,4 %), kategoriju B njih 142 (50,0 %), a kategoriju C 13 članova (4,6 %). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u listopadu 2021. prestalo je članstvo za 1.315 osiguranika, što je za 10,5 % više nego u prethodnom mjesecu. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u listopadu 2021. iznosili su 639,0 mil. HRK, dok je od početka godine u OMF-ove uplaćeno ukupno 6,1 mlrd. HRK, odnosno 9,0 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova u listopadu iznosili su 179,0 mil. HRK, dok je od početka godine isplaćeno ukupno 1,5 mlrd. HRK, što je 25,4 % više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Neto imovina OMF-ova na kraju listopada 2021. povećala se za 1,1 % na mjesečnoj razini te je iznosila 130,5 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,7 % za kategoriju A, 0,8 % za kategoriju B te -0,02 % za kategoriju C. Prinosi Mirexa od početka godine iznosili su  11,3 % za kategoriju A, 6,1 % za kategoriju B i 0,5 % za kategoriju C, dok su anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili 7,7 % za Mirex A, 5,5 % za Mirex B i 4,6 % za Mirex C[1].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju listopada iznosila su 82,2 mlrd. HRK (63,0 % ukupne imovine) te se njihov udio smanjio za 0,9 p.b. na mjesečnoj razini. U istom je razdoblju zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova porasla za 2,5 p.b., te su ona krajem listopada iznosila 27,1 mlrd. HRK, odnosno 20,7 % imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 11,6 %, a ulaganja u strane dionice 9,1 % ukupne imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,8 mlrd. HRK (11,3 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini povećan u odnosu na prethodni mjesec za 0,7 p.b. Novac i depoziti činili su u listopadu 4,1 % imovine, odnosno 5,4 mlrd. HRK, što je za 12,1 % više u odnosu na prethodni mjesec.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U listopadu 2021. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5 %, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao se za 0,2 %, čime su spomenuti fondovi imali 348.464 odnosno 45.588 članova. Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 62,3 mil. HRK, što je za 13,3 % više nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 23,5 mil. HRK, što je za 4,3 % manje nego prethodni mjesec. Od svih isplata, njih 9,3 % bile su one zbog smrti, 25,9 % zbog promjene fonda, a 64,8 % zbog umirovljenja i ostalih razloga. Kod isplata zbog umirovljenja 5,8 mil. HRK isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 6,2 mil. HRK isplaćeno je u formi jednokratnih isplata, dok je 3,2 mil. HRK transferirano za isplatu u mirovinska osiguravajuća društva.

Neto imovina DMF-ova u listopadu je porasla za 97,0 mil. HRK (1,3 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,45 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi pojedinačnih fondova kretali u rasponu od -0,23 % do 1,69 %. Raspon godišnjih prinosa iznosio je od 0,06 % do 17,51 %, dok su prinosi od početka godine bili u rasponu od -0,13 % do 11,48 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 54,6 % neto imovine, zatim dionice s 25,8 % te investicijski fondovi s 12,3 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 1,8 %, udio dionica povećao se za 0,5 %, a ulaganja u investicijske fondove za 1,3 %.

MIROVINSKA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA (MOD)

Na kraju trećeg tromjesečja 2021. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 6.954 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 5.768 korisnika. Ukupna aktiva MOD-ova na kraju trećeg tromjesečja 2021. iznosila je 1,9 mlrd. HRK, odnosno 632,9 mil. HRK ili 50,0 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupna sveobuhvatna dobit MOD-ova u prvih devet mjeseci 2021. iznosila je 4,2 mil. HRK, što je za 43,9 % manje nego u istom razdoblju 2020.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U listopadu 2021. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u prvih deset mjeseci 2021. iznosila je 9,9 mlrd. HRK, od čega se 2,4 mlrd. HRK (24,3 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 7,5 mlrd. HRK (75,7 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija povećala za 12,0 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 12,6 %, dok je premija u životnom osiguranju porasla za 10,0 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (33,3 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (15,7 %) te ostala osiguranja imovine (11,0 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 5,8 mlrd. HRK, što je porast od 9,5 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 2,38 mlrd. HRK (rast od 3,3 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 3,46 mlrd. HRK (rast od 14,2 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih deset mjeseci 2021. najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (33,5 %), osiguranje cestovnih vozila (18,6 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (14,0 %) i ostala osiguranja imovine (12,3 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u listopadu 2021. iznosio je 403,1 mil. HRK i bio je 25,8 % veći nego prethodni mjesec. Redovni promet obveznicama iznosio je 28,9 mil. HRK (mjesečni rast od 79,0 %), dok je redovni promet dionicama iznosio 204,4 mil. HRK (mjesečni pad od 13,6 %). Redovni promet ETF-ovima iznosio je 1,9 mil. HRK (mjesečni pad od 25,6 %). Promet unutar knjige ponuda zabilježio je mjesečni pad od 7,9 %, a promet na OTC tržištu rast od 17,7 %. Tržišna kapitalizacija smanjila se neznatno na mjesečnoj razini, za 0,01 %, te je na kraju listopada iznosila 271,94 mlrd. HRK, s podjednakim udjelom dionica i obveznica. Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast zabilježili su CROBEXnutris (23,7 %) i CROBEXindustrija (19,6 %), dok je najveći mjesečni pad zabilježio CROBEXkonstrukt (-37,9 %). Dionica kojom se najviše trgovalo u listopadu bila je dionica HT d.d., kojom je ostvaren promet od 27,92 mil. HRK (13,66 % vrijednosti ukupnog trgovanja dionicama), a koja je zabilježila mjesečni pad cijene od 2,1 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

U trećem tromjesečju 2021. poslovalo je 26 pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga, odnosno 7 investicijskih društava, 13 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. Najveći tromjesečni rast, od 4,4 %, zabilježila je imovina kojom upravljaju kreditne institucije, zatim imovina kojom upravljaju društva za upravljanje investicijskim fondovima (3,6 %) te imovina kojom upravljaju investicijska društva (1,0 %). Nastavljen je i trend rasta imovine pod skrbništvom investicijskih društava, koji je u odnosu na prethodno tromjesečje iznosio 14,1 %, odnosno 111,5 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Imovina pod skrbništvom kreditnih institucija manja je u odnosu na prethodno tromjesečje za 1,5 % , dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veća za 10,9 %. U trećem tromjesečju 2021. distribuirano je 2,0 mlrd. HRK financijskih instrumenata (porast od 1,5 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega čak 96,5 % čine udjeli domaćih UCITS fondova.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U listopadu 2021. poslovala su ukupno 94 UCITS fonda, a ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 21,7 mlrd. HRK te je bila za 0,85 % viša nego prethodni mjesec. Tome su, uz nastavljen trend pozitivnih tržišnih kretanja, doprinijele i pozitivne ukupne neto uplate od 79,5 mil. HRK. Pozitivne neto uplate zabilježili su dionički fondovi (41,7 mil. HRK), mješoviti fondovi (39,3 mil. HRK), napajajući fondovi (41,0 mil. HRK) te kategorija ostali fondovi (42,2 mil. HRK), dok su jedino obveznički fondovi ostvarili negativne neto uplate (-84,6 mil. HRK). U listopadu 2021. sve su kategorije UCITS fondova, osim obvezničkih, imale pozitivan imovinom ponderirani prosječni mjesečni prinos: dionički 3,12 %, fondovi iz kategorije ostali 0,85 %, mješoviti 1,40 %, napajajući fondovi 3,62 %, te obveznički fondovi -0.38 %. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju listopada činila je 71,7 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 10,9 % odnosno 6,4 % ukupne neto imovine UCITS fondova. Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju listopada iznosila je 997,3 mil. HRK (mjesečni pad od 2,3 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -2,18 %.

LEASING DRUŠTVA

Ukupna aktiva 15 leasing društava iznosila je na kraju trećeg tromjesečja 2021. godine 20,3 mlrd. HRK, što na godišnjoj razini predstavlja pad od 1,75 %. Sveobuhvatna dobit leasing društava viša je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 181,6 mil. HRK (144,19 %) te je iznosila 307,0 mil. HRK. I u trećem tromjesečju 2021. nastavljen je trend godišnjeg pada nedospjele ugovorene vrijednost aktivnih ugovora, i to za 3,8 % u segmentu operativnog, odnosno za 0,6 % u segmentu financijskog leasinga. Kod vrijednosti novozaključenih ugovora u operativnom leasingu godišnji rast vrijednosti ugovora iznosio je 12,1 %, a rast vrijednosti novozaključenih ugovora u segmentu financijskog leasinga iznosio je 25,6 %. Tome je najviše pridonijelo veliko povećanje vrijednosti ugovora čiji su objekt leasinga osobna vozila (3,2 mlrd. HRK), gospodarska vozila (1,1 mlrd. HRK) te postrojenja, strojevi i oprema (566,4 mil. HRK). Promatrajući agregirano, u ukupnoj djelatnosti leasinga vrijednost novozaključenih ugovora u trećem tromjesečju 2021. porasla je na godišnjoj razini za 1,2 mlrd. HRK (23,3 %).

FAKTORING DRUŠTVA

Krajem trećeg tromjesečja 2021. u sektoru faktoringa poslovala su 4 faktoring društva. Ukupna aktiva faktoring društava iznosila je 330,4 mil. HRK (12,6 % manje nego u istom razdoblju 2020.), a ukupna dobit 5,3 mil. HRK (godišnji rast od 43,8 %). U volumenu transakcija i dalje je dominantan klasični faktoring u vrijednosti od 533,9 mil. HRK (77,4 % transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju trećeg tromjesečja iznosio 123,2 mil. HRK (69,4 % potraživanja).

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

 

[1] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.