03.03.2023.

Mjesečno izvješće za siječanj 2023.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za siječanj 2023.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju siječnja 2023. ukupno 2.183.840 članova, odnosno 4.789 članova (0,22 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u kategoriji B nalazilo 85,2 %, u kategoriji A 11,0 %, te u kategoriji C 3,9 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.986 novih članova u siječnju njih 5.845 (97,6 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u siječnju je prestalo članstvo za 1.197 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u siječnju iznosili su 90,1 mil. EUR (0,5 % neto imovine s kraja 2022.). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 16,8 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja 2022.), što je 15,8 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju siječnja 2023. iznosila je 17,9 mlrd. EUR, što je za 366,2 mil. EUR (2,1 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju siječnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 2,8 % za kategoriju A, 1,8 % za kategoriju B i 0,3 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su -1,4 % za kategoriju A, -3,1 % za kategoriju B i -4,6 % za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,6 % za Mirex A, 5,0 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C .
Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju siječnja 2023. iznosila su 11,2 mlrd. EUR (62,5 % imovine) te se njihov udio smanjio za 0,9 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,9 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju siječnja 2023. iznosila 21,1 % imovine OMF-ova (3,8 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,6 %, a ulaganja u strane dionice 8,5 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 1,9 mlrd. EUR (10,8 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini povećan za 0,2 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su na kraju siječnja 4,8 % imovine i iznosili su 858,2 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE
U siječnju 2023. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,2 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) smanjio se za 0,01 %, čime su spomenuti fondovi brojali 375.569 (ODMF) odnosno 47.713 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u siječnju 2023. iznosile su 10,0 mil. EUR (0,9 % neto imovine s kraja prosinca 2022.), odnosno 28,1 mil. EUR manje u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u siječnju 2023. iznosile su 4,8 mil. EUR, što je za 1,3 mil. EUR (35,8 %) više od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 70,5 %, isplate zbog promjene fonda 25,1 %, a isplate zbog smrti 4,4 % ukupnih isplata u siječnju 2023. godine. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 1,2 mil. EUR u formi jednokratnih isplata, 1,2 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove), a 1,0 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda).
Neto imovina DMF-ova u siječnju se povećala za 25,1 mil. EUR (2,4 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,1 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u siječnju su se kretali od 0,3 % do 3,1 %, a prinosi na godišnjoj razini od -8,2 % do -1,6 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 54,1 % imovine, zatim dionice s 25,0 % te investicijski fondovi s 10,9 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,3 p.b., a ulaganja u dionice i investicijske fondove povećala su se za 0,7 p.b.


MIROVINSKA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA (MOD)
Na kraju četvrtog tromjesečja 2022. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 11.113 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 5.232 korisnika. Ukupna aktiva MOD-ova na kraju četvrtog tromjesečja 2022. iznosila je 373,2 mil. EUR, odnosno 98,0 mil. EUR ili 35,6 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupni gubitak MOD-ova prije oporezivanja u četvrtom tromjesečju 2022. iznosio je 10,9 mil. EUR, dok je u istom razdoblju prethodne godine njihova dobit iznosila 0,8 mil. EUR. Rast stope inflacije imao je utjecaja na poslovni rezultat MOD-ova s obzirom na zakonsku obavezu u skladu s kojom su MOD-ovi dužni usklađivati visinu mirovine prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena najmanje dva puta godišnje, za prethodno polugodište.


TRŽIŠTE KAPITALA
Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u siječnju 2023. iznosio je 19,7 mil. EUR, što predstavlja pad od 30,7 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija neznatno se povećala, za 1,2 %, u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 34,8 mlrd. EUR, od čega su 18,7 mlrd. EUR činile dionice, 16,0 mlrd. EUR obveznice, a 8 mil. EUR ETF-ovi. Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast od 10,8 % ostvario je indeks CROBEXindustrija, dok je najveći mjesečni pad zabilježio CROBEXkonstrukt (-0,4 %). Mjesečni rast zabilježili su i glavni dionički indeksi Zagrebačke burze CROBEX (6,6 %) i CROBEX10 (6,8 %), dok su obveznički indeksi zabilježili mjesečni pad, i to CROBIS -2,90 %, a CROBIStr -1,7 %. Dionica kojom se u siječnju najviše trgovalo bila je dionica društva HT d.d., kojom je ostvaren promet od 1,6 mil. EUR (11,3 % ukupnog trgovanja na burzi u siječnju), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 3,2 %.


INVESTICIJSKA DRUŠTVA
Na kraju 2022. poslovale su 23 pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga, odnosno 5 investicijskih društava, 12 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. U četvrtom tromjesečju 2022. nastavljen je tromjesečni pad vrijednosti imovine kojom upravljaju investicijska društva (-3,1 %) i kreditne institucije (-2,5 %), dok je u odnosu na prethodno tromjesečje porasla vrijednost imovine kojom upravljaju društva za upravljanje investicijskim fondovima (4,5 %). Na godišnjoj razini sve tri kategorije zabilježile su pad vrijednosti imovine kojom upravljaju, i to kreditne institucije -24,3 %, investicijska društva -9,8 % te društva za upravljanje investicijskim fondovima -8,8 %. U odnosu na prethodno tromjesečje imovina pod skrbništvom investicijskih društava povećana je za 14,6 %, a imovina pod skrbništvom kreditnih institucija za 10,0 %. Na godišnjoj razini rast imovine pod skrbništvom investicijskih društava iznosi 13,5 %, dok je imovina pod skrbništvom kreditnih institucija manja za 1,6 %. U četvrtom tromjesečju 2022. distribuirano je 196,2 mil. EUR financijskih instrumenata (porast od 4,8 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega su 75,8 % činili udjeli domaćih UCITS fondova, 13,7 % udjeli stranih UCITS fondova, a ostatak od 10,5 % činili su strani certifikati i ostali strani investicijski proizvodi.


INVESTICIJSKI FONDOVI
U siječnju 2023. poslovao je ukupno 101 UCITS fond, jedan više nego u prethodnom mjesecu, i to u kategoriji ostalih fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,2 mlrd. EUR te je bila za 1,9 mil. EUR ili 0,1 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u siječnju su iznosile -26,4 mil. EUR, primarno zbog neto isplata iz obvezničkih fondova (-52,4 mil. EUR), a mjesečne neto isplate ostvarili su još i napajajući fondovi (-1,5 mil. EUR) i mješoviti fondovi (-0,4 mil. EUR). Pozitivne neto uplate ostvarili su fondovi iz kategorije „ostali“ (24,6 mil. EUR) i dionički fondovi (3,2 mil. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju siječnja činila je 60,6 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 12,9 % odnosno 6,7 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U siječnju 2023. sve vrste UCITS fondova imale su pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom, i to dionički 6,1 %, napajajući 3,1 %, mješoviti 2,7 %, ostali 1,7 % i obveznički 0,3 %.
Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju siječnja iznosila je 131,75 mil. EUR (mjesečni rast od 3,9 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 3,1 %.

LEASING DRUŠTVA
Ukupna aktiva 15 leasing društava iznosila je na kraju četvrtog tromjesečja 2022. godine 3,0 mlrd. EUR, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 12,8 %. Dobit leasing društava prije oporezivanja bila je manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 6,8 mil. EUR (13,0 %) i iznosila je 45,8 mil. EUR. U segmentu operativnog leasinga zabilježen je godišnji rast nedospjele ugovorene vrijednosti aktivnih ugovora od 1,6 %, dok je u segmentu financijskog leasinga godišnji rast iznosio 13,8 %. Vrijednost novozaključenih ugovora u 2022. u segmentu operativnog leasinga porasla je za 10,6 % u odnosu na prethodnu godinu, dok je rast vrijednosti novozaključenih ugovora u segmentu financijskog leasinga iznosio 32,9 %. Tome je najviše pridonijelo povećanje vrijednosti ugovora čiji su objekt leasinga osobna vozila (721,3 mil. EUR), gospodarska vozila (283,2 mil. EUR) te postrojenja, strojevi i oprema (121,8 mil. EUR). Ukupna vrijednost svih novozaključenih ugovora u 2022. godini porasla je na godišnjoj razini za 1,4 mlrd. EUR (29,4 %).


FAKTORING DRUŠTVA

Krajem četvrtog tromjesečja 2022. godine u sektoru faktoringa poslovala su 4 faktoring društva. Ukupna aktiva tih društava iznosila je 31,6 mil. EUR, a gubitak prije oporezivanja 0,4 mil. EUR. U volumenu transakcija u 2022. i dalje je dominantan klasični faktoring u vrijednosti od 68,0 mil. EUR (88,6 % svih transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju četvrtog tromjesečja 2022. godine iznosio 7,8 mil. EUR (82,2 % svih potraživanja).

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća

[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

 

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.