22.01.2024.

Mjesečno izvješće za prosinac 2023.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za prosinac 2023.

Krajem 2023. broj članova obveznih mirovinskih fondova (OMF-ova) iznosio je 2.248.825, a na godišnjoj razini u OMF-ove je uplaćeno 1,3 mlrd. EUR, odnosno 14,8 % više nego u prethodnoj godini, dok je istovremeno isplaćeno 299,2 mil. EUR, što je povećanje od 6,1 %. Godišnji prinosi Mirexa zabilježili su snažan oporavak u 2023. i iznosili su 14,9 % za kategoriju A, 10,2 % za kategoriju B i 4,0 % za kategoriju C. Posljedično su na kraju prosinca 2023. OMF-ovi upravljali neto imovinom od 20,2 mlrd. EUR, što je povećanje od 2,7 mlrd. EUR ili 15,3 % u odnosu na kraj 2022. godine.

Domaće tržište kapitala u 2023. zabilježilo je oporavak vrednovanja, što je posebice bilo izraženo na dioničkom tržištu. Tako su osjetniji godišnji rast vrijednosti zabilježili glavni dionički indeksi CROBEX 28,0 % i CROBEXtr 32,9 %, rast od 1,8 % zabilježio je i obveznički indeks CROBIStr, dok je obveznički indeks CROBIS zabilježio smanjenje vrijednosti za 0,8 %. Tržišna kapitalizacija je u 2023. porasla za 6,5 mlrd. EUR (+18,8 %), čime je dosegnula 40,8 mlrd. EUR na kraju prosinca 2023. godine. Od toga su 22,9 mlrd. EUR činile dionice, 17,9 mlrd. EUR obveznice, a 24 mil. EUR ETF-ovi. Ukupni promet blago je smanjen u 2023. (za 5,4 %) te je iznosio 371,8 mil. EUR.

Ukupna naplaćena premija društava za osiguranje u 2023. iznosila je 1,7 mlrd. EUR, od čega se 0,3 mlrd. EUR (18,4 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 1,4 mlrd. EUR (81,6 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna naplaćena premija u cijeloj 2023. povećala za 7,1 %, a rastao je i iznos likvidiranih šteta (+13,6 % na godišnjoj razini), koji je u 2023. iznosio 1,2 mlrd. EUR.

Ukupna neto imovina 108 UCITS fondova koji su poslovali na kraju 2023. iznosila je 2,3 mlrd. EUR, što predstavlja povećanje od 123,0 mil. EUR (5,7 %) u odnosu na kraj 2022. godine. Povećanju neto vrijednosti pod upravljanjem sektora doprinijele su pozitivne neto uplate, koje su na godišnjoj razini iznosile 78,5 mil. EUR, pri čemu su najistaknutiji priljev neto sredstava zabilježili fondovi iz kategorije „ostali“ (270,6 mil. EUR), dionički fondovi (49,1 mil. EUR) i novčani fondovi (10,5 mil. EUR). UCITS fondovi su u 2023. ostvarili pozitivne rezultate poslovanja u svim kategorijama fondova. Tako su prosječni godišnji prinosi pojedinih kategorija UCITS fondova u 2023. iznosili: za dioničke +22,9 %, napajajuće +6,7 %, mješovite +8,2 %, „ostale“ +5,8 % i obvezničke +2,5 %.

 

MIROVINSKI FONDOVI - PROSINAC 2023.

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju prosinca 2023. godine ukupno 2.248.825 članova, što je povećanje od 6.924 člana (0,3 %) u odnosu na prethodni mjesec. Od ukupnog broja članova OMF-ova 81,3 % nalazilo se u kategoriji B, 14,2 % u kategoriji A, a 4,5 % u kategoriji C. Tijekom 2023. u OMF-ove je ušlo 87.428 novih članova, odnosno 4,3 % više nego u prethodnoj godini. Od ukupno 8.757 novih članova u prosincu, njih 8.556 (97,7 %) automatizmom je rasporedio Regos, dok je tijekom cijele 2023. Regos automatski rasporedio 85.030 novih članova (97,3 %). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u prosincu je prestalo članstvo za 1.833 osiguranika, dok je na godišnjoj razini članstvo prestalo za 17.654 osiguranika, što je povećanje od 10,8 % u odnosu na 2022. godinu. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u prosincu iznosili su 111,9 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca). Na godišnjoj razini u OMF-ove je u 2023. uplaćeno 1,3 mlrd. EUR, odnosno 14,8 % više nego u prethodnoj godini. Ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova u prosincu su iznosili 35,4 mil. EUR (0,2 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je 11,5 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Na godišnjoj razini isplate su iznosile 299,2 mil. EUR, što je povećanje od 6,1 % u odnosu na 2022. godinu.

Na kraju prosinca 2023. neto imovina OMF-ova iznosila je 20,2 mlrd. EUR, što predstavlja povećanje od 0,5 mlrd. EUR (2,6 %) u odnosu na prethodni mjesec. U usporedbi s krajem 2022., to je povećanje od 2,7 mlrd. EUR ili 15,3 %. Nominalni mjesečni prinosi Mirexa u prosincu 2023. iznosili su 2,5 % za kategoriju A, 2,2 % za kategoriju B i 1,5 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 14,9 % za kategoriju A, 10,2 % za kategoriju B i 4,0 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,2 % za Mirex A, 5,2 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C[2].

Na kraju prosinca 2023. obveznička ulaganja OMF-ova iznosila su 12,7 mlrd. EUR, što predstavlja 63,0 % ukupne imovine. Udio obvezničkih ulaganja smanjio se za 0,6 postotnih bodova na mjesečnoj razini, dok je na godišnjoj razini to smanjenje iznosilo 0,5 postotnih bodova. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,2 p.b. na mjesečnoj razini, dosegnuvši 22,2 % ukupne imovine OMF-ova (4,5 mlrd. EUR) na kraju prosinca 2023. godine. Na godišnjoj razini povećanje iznosi 2,0 p.b. Od toga ulaganja u domaće dionice čine 13,7 %, a ulaganja u strane dionice 8,5 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove na kraju 2023. iznosila su 2,2 mlrd. EUR (10,7 % imovine), što predstavlja smanjenje od 0,2 p.b. u odnosu na prethodni mjesec, odnosno povećanje od 0.1 p.b. na godišnjoj razini. Novac i depoziti čine 674,0 mil. EUR, odnosno 3,3 % imovine OMF-ova na kraju prosinca 2023., što je povećanje za 0,4 p.b. na mjesečnoj razini, dok je na godišnjoj razini to smanjenje od 1,6 p.b.

U prosincu 2023. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,9 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 0,7 %, čime su spomenuti fondovi imali 394.326 (ODMF) odnosno 48.683 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u prosincu 2023. iznosile su 42,2 mil. EUR (3,5 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), odnosno 228,7 % više u odnosu na prethodni mjesec. Na godišnjoj razini ukupne uplate u cijeloj 2023. iznosile su 141,4 mil. EUR, što je za 10,9 mil. EUR ili 8,4 % više nego u prethodnoj godini. Ukupne isplate iz DMF-ova u prosincu 2023. iznosile su 4,0 mil. EUR, što je za 0,2 mil. EUR (5,01%) više od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Na godišnjoj razini ukupne isplate iz DMF-ova u cijeloj 2023. iznosile su 47,5 mil. EUR, što je za 53,6 mil. EUR ili 53,0 % manje nego u prethodnoj godini. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga u prosincu činile su 71,2 %, isplate zbog promjene fonda 20,8 %, a isplate zbog smrti 8,0 % ukupnih isplata u prosincu. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 0,8 mil. EUR u obliku jednokratnih isplata, 1,4 mil. EUR putem mirovinskog društva (fonda), a 0,7 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u prosincu se povećala za 69,0 mil. EUR (5,8 % na mjesečnoj razini, odnosno 19,2 % na godišnjoj razini) te je iznosila 1,3 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u prosincu su se kretali od 0,8 % do 3,7 %, dok su se na godišnjoj razini kretali u rasponu od 3,4 % do 16,1 %. U strukturi ulaganja DMF-ova najveći dio imovine na kraju prosinca 2023. čine obveznice s udjelom od 53,9 %, zatim dionice s 25,1 % te investicijski fondovi s 10,0 %. Udio obveznica u imovini DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 1,7 p.b., ulaganja u investicijske fondove smanjena su za 0,6 p.b., a ulaganja u dionice za 0,5 p.b. Na godišnjoj razini udio obveznica smanjio se za 0,5 p.b., udio investicijskih fondova za 0,2 p.b., a udio dionica povećao se za 0,9 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - PROSINAC 2023. 

U prosincu 2023. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija od početka 2023. iznosila je 1,7 mlrd. EUR, od čega se 0,3 mlrd. EUR (18,4 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 1,4 mlrd. EUR (81,6 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna naplaćena premija u cijeloj 2023. povećala za 7,1 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 13,8 %, dok se premija u životnog osiguranja smanjila za 15,0 % u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (35,5 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (18,2 %) te ostala osiguranja imovine (9,9 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 1,2 mlrd. EUR, što je porast od 13,6 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 419,8 mil. EUR (smanjenje od 1,5 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 743,2 mil. EUR (rast od 24,3 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (38,2 %), osiguranje cestovnih vozila (19,8 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (10,7 %) i ostala osiguranja imovine (12,7 %).

TRŽIŠTE KAPITALA - PROSINAC 2023.

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u prosincu 2023. iznosio je 44,9 mil. EUR, što predstavlja rast od 9,9 % na mjesečnoj razini. Ukupni promet za cijelu 2023. iznosio je 371,8 mil. EUR, što je za 5,4 % manje od godišnjeg prometa u prethodnoj godini. Tržišna kapitalizacija porasla je za 3,2 % u prosincu 2023. čime je dosegnula 40,8 mlrd. EUR. Od toga su 22,9 mlrd. EUR činile dionice, 17,9 mlrd. EUR obveznice, a 24 mil. EUR ETF-ovi. Na godišnjoj je razini tržišna kapitalizacija u odnosu na kraj prethodne godine veća za 6,5 mlrd. EUR (18,8 %). U prosincu je dionički indeks CROBEXtransport zabilježio smanjenje od 1,0 %, dok su svi preostali sektorski indeksi zabilježili rast, pri čemu je najveći mjesečni rast od 7,9 % ostvario CROBEXkonstrukt. Glavni dionički indeksi Zagrebačke burze CROBEX i CROBEXtr zabilježili su mjesečni rast od 4,0 %. Mjesečni rast vrijednosti zabilježili su i obveznički indeksi CROBIS (+2,2 %) i CROBIStr (+2,4 %). Na godišnjoj razini najveći godišnji prinos od 56,1 % ostvario je indeks CROBEXindustrija, a godišnji rast zabilježili su i glavni dionički indeksi CROBEX (28,0 %) i CROBEXtr (32,9 %). Tijekom 2023. obveznički indeks CROBIS ostvario je godišnji pad vrijednosti od 0,8 %, dok je indeks CROBIStr porastao za 1,8 %. Dionica kojom se u prosincu najviše trgovalo bila je dionica društva PODRAVKA d.d., kojom je ostvaren promet od 5,9 mil. EUR (25,8 % ukupnog trgovanja na burzi u prosincu), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 9,4 %. Dionica koja je ostvarila najveći godišnji promet bila je također dionica PODRAVKA d.d., kojom je ostvaren godišnji promet od 44,0 mil. EUR uz godišnji porast cijene od 93,7 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI - PROSINAC 2023.

U prosincu 2023. poslovalo je ukupno 108 UCITS fondova, 5 manje nego u prethodnom mjesecu. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,3 mlrd. EUR te je bila za 153,3 mil. EUR, ili 7,2 %, veća u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na kraj prethodne godine, neto imovina svih UCITS fondova veća je za 123,0 mil. EUR (5,7 %). Ukupne neto uplate svih UCITS fondova u prosincu 2023. bile su pozitivne (118,4 mil. EUR). Pozitivne mjesečne neto uplate ostvarili su obveznički fondovi (89,9 mil. EUR), dionički fondovi (19,7 mil. EUR), novčani fondovi (6,9 mil. EUR) i fondovi iz kategorije „ostali“ (5,9 mil. EUR), dok su negativne mjesečne neto uplate zabilježili mješoviti fondovi (-3,6 mil. EUR) i napajajući fondovi (-0,3 mil. EUR). Neto uplate u UCITS fondove na godišnjoj su razini također bile pozitivne i iznosile su 78,5 mil. EUR. Po kategorijama pozitivne godišnje neto uplate ostvarili su fondovi iz kategorije „ostali“ (270,6 mil. EUR), dionički fondovi (49,1 mil. EUR) i novčani fondovi (10,5 mil. EUR), dok su negativne godišnje neto uplate ostvarili napajajući fondovi (-13,2 mil. EUR), mješoviti fondovi (-42,1 mil. EUR) i obveznički fondovi (-193,3 mil. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju prosinca činila je 40,5 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 15,8 %, odnosno 11,6 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U prosincu 2023. sve vrste UCITS fondova imale su pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran neto imovinom, i to dionički 3,3 %, napajajući 3,7 %, mješoviti 2,3 %, „ostali“ 1,6 %, obveznički 1,1 % i novčani 0,3 %. Prosječni godišnji prinos svih vrsta UCITS fondova također je bio pozitivan i iznosio je za dioničke 22,9 %, napajajuće 6,7 %, mješovite 8,2 %, „ostale“ 5,8 % i obvezničke 2,5 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju prosinca 2023. iznosila je 146,4 mil. EUR (mjesečni rast od 2,6 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 2,7 %. Godišnja promjena neto imovine fonda iznosi 15,7 %, a godišnji prinos fonda je 16,7 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Statistika/Mjesečna izvješća.[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenih u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.