23.11.2023.

Mjesečno izvješće za listopad 2023.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za listopad 2023.

 

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju listopada 2023. ukupno 2.235.079 članova, odnosno 4.972 člana (0,22 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 82,0 %, u A kategoriji 13,5 % te u C kategoriji 4,5 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 7.512 novih članova u listopadu njih 7.138 (95,0 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u listopadu je prestalo članstvo za 2.540 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u listopadu iznosili su 109,6 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja rujna). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 43,3 mil. EUR (0,2 % neto imovine s kraja rujna), što je za 20,0 mil. EUR više u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju listopada 2023. iznosila je 19,3 mlrd. EUR, što je za 59,9 mil. EUR (0,3 %) manje u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju listopada nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -1,4 % za kategoriju A, -0,7 % za kategoriju B i 0,2 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 10,5 % za kategoriju A, 5,9 % za kategoriju B i 2,0 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,7 % za Mirex A, 5,1 % za Mirex B i 3,1 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju listopada 2023. iznosila su 12,4 mlrd. EUR (64,3 % imovine) te se njihov udio povećao za 1,7 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova smanjila se za 0,4 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju listopada 2023. iznosila 21,7 % imovine OMF-ova (4,2 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,4 %, a ulaganja u strane dionice 8,3 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,1 mlrd. EUR (10,7 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini smanjio za 0,5 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u listopadu 2,8 % imovine, odnosno 542,7 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju listopada 2023. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 0,1 %, čime su spomenuti fondovi brojali 388.843 (ODMF) odnosno 47.995 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u listopadu 2023. iznosile su 8,9 mil. EUR (0,8 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je smanjenje od 0,5 % u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u listopadu 2023. iznosile su 3,9 mil. EUR, što je za 0,2 mil. EUR (4,9 %) više od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 67,8 %, isplate zbog promjene fonda 28,9 %, a isplate zbog smrti 3,3 % ukupnih isplata u listopadu. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,2 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 0,8 mil. EUR u formi jednokratnih isplata, a 0,8 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u listopadu se smanjila za 5,6 mil. EUR (0,5 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,16 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u listopadu su se kretali od -1,5 % do 0,1 %, a prinosi na godišnjoj razini od 0,4 % do 12,0 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (55,1 % imovine), a zatim dionice (25,7 %) te investicijski fondovi (11,5 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,9 p.b., udio dionica smanjio se za 0,4 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove pao je za 0,9 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U listopadu 2023. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prvih deset mjeseci 2023. iznosila je 1,4 mlrd. EUR, od čega se 243,8 mil. EUR (17,0 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 1,2 mlrd. EUR (83,0 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (35,7 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (18,0 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,2 %). Iznos likvidiranih šteta u prvih deset mjeseci 2023. iznosio je 925,0 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 345,8 mil. EUR (37,4 %), a na neživotno osiguranje 579,2 mil. EUR (62,6 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (39,3 %), osiguranje cestovnih vozila (20,6 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,7 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u listopadu 2023. iznosio je 25,6 mil. EUR, što predstavlja pad od 47,2 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 0,1 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 39,1 mlrd. EUR, od čega su 21,3 mlrd. EUR činile dionice, 17,8 mlrd. EUR obveznice, a 16 mil. EUR ETF-ovi. Promatrajući sektorske dioničke indekse, najmanji mjesečni pad (od 0,1 %) ostvario je CROBEXkonstrukt, dok je najveći mjesečni pad (od 6,95 %) zabilježio CROBEXturist. Mjesečni pad zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX, kao i CROBEXtr (oba 2,7 %). Obveznički indeks CROBIS zabilježio je mjesečni pad od 0,2 %, dok je CROBIStr ostvario mjesečni rast od 0,01 %. Dionica kojom se u listopadu najviše trgovalo bila je dionica društva PODRAVKA d.d., kojom je ostvaren promet od 3,0 mil. EUR (16,6 % ukupnog trgovanja na burzi u listopadu), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni pad od 8,2 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

Na kraju trećeg tromjesečja 2023. poslovale su 23 pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga, odnosno 5 investicijskih društava, 12 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. U trećem tromjesečju 2023. ostvaren je tromjesečni rast vrijednosti imovine kojom upravljaju društva za upravljanje investicijskim fondovima (rast od 3,8 %) i investicijska društva (rast od 3,2 %), dok je imovina kojom upravljaju kreditne institucije zabilježila tromjesečni pad od 1,2 %. U odnosu na prethodno tromjesečje imovina pod skrbništvom kreditnih institucija povećana je za 18,3 %, a imovina pod skrbništvom investicijskih društava za 66,9 %. U trećem tromjesečju 2023. distribuirano je 179,7 mil. EUR vrijednosti financijskih instrumenata (tromjesečni pad od 25,3 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega čak 86,6 % čine udjeli domaćih UCITS fondova, udjeli stranih UCITS fondova čine 10,0 %, a ostatak od 3,4 % čine strani certifikati i ostali strani investicijski proizvodi.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U listopadu 2023. poslovalo je ukupno 111 UCITS fondova, četiri više nego u prethodnom mjesecu. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,1 mlrd. EUR te je bila za 39,6 mil. EUR ili 1,9 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u listopadu su bile pozitivne i iznosile su 47,0 mil. EUR. Negativne neto uplate ostvarili su mješoviti fondovi (-6,8 mil. EUR), dionički fondovi (-4,5 mil. EUR) i napajajući fondovi (-2,6 mil. EUR). Pozitivne neto uplate ostvarili su fondovi iz kategorije „ostali“ (59,1 mil. EUR), novčani fondovi (1,2 mil. EUR) i obveznički fondovi (0,6 mil. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju listopada činila je 39,7 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 15,7 % odnosno 12,5 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U listopadu 2023. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imali su samo obveznički UCITS fondovi (0,2 %) i fondovi iz kategorije „ostali“ (0,002 %). Negativan prosječni mjesečni prinos imali su napajajući (-2,1 %), dionički (-1,6 %) i mješoviti (-0,7 %) fondovi.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju listopada iznosila je 142,4 mil. EUR (mjesečni rast od 0,6 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 0,8 %.

LEASING DRUŠTVA

Ukupna aktiva 15 leasing društava iznosila je na kraju trećeg tromjesečja 2023. godine 3,5 mlrd. EUR, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 17,9 %. Dobit leasing društava prije oporezivanja bila je manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 3,1 mil. EUR (5,9 %) i iznosila je 49,7 mil. EUR. U segmentu operativnog leasinga godišnji rast nedospjele ugovorene vrijednosti aktivnih ugovora iznosio je 28,8 %, dok je u segmentu financijskog leasinga zabilježen godišnji rast od 18,0 %. Vrijednost novozaključenih ugovora u segmentu operativnog leasinga porasla je tijekom prva tri tromjesečja 2023. za 62,8 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je vrijednost novozaključenih ugovora u segmentu financijskog leasinga porasla 21,5 %. Tome je najviše pridonijelo povećanje vrijednosti ugovora čiji su objekt leasinga osobna vozila (671,2 mil. EUR), gospodarska vozila (250,0 mil. EUR) te postrojenja, strojevi i oprema (105,5 mil. EUR). Ukupna vrijednost novozaključenih ugovora u prva tri tromjesečja 2023. porasla je za 363,0 mil. EUR (28,8 %) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

FAKTORING DRUŠTVA

Krajem trećeg tromjesečja 2023. godine u sektoru faktoringa poslovala su 3 faktoring društva. Ukupna aktiva faktoring društava iznosila je 18,1 mil. EUR, a dobit prije oporezivanja 0,6 mil. EUR. U volumenu transakcija u prva tri tromjesečja 2023. i dalje je dominantan klasični faktoring u vrijednosti od 61,2 mil. EUR (86,7 % svih transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju trećeg tromjesečja 2023. godine iznosio 9,4 mil. EUR (81,8 % svih potraživanja).

 

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Statistika/Mjesečna izvješća.[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.