Transakcije rukovoditelja i usko povezanih osoba

Obveza obavještavanja o transakcijama rukovoditelja i usko povezanih osoba propisana je odredbama članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/522 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za određena javna tijela i središnje banke trećih zemalja, pokazatelja manipuliranja tržištem, pragova za objavljivanje, nadležnog tijela za obavijesti o odgodama, odobrenja trgovanja tijekom razdoblja zabrane trgovanja i vrste transakcija rukovoditelja o kojima se mora obavješćivati.

Osobe koje pri izdavateljima (koji su zatražili ili odobrili uvrštenje svojih financijskih instrumenata za trgovanje na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj ili, u slučaju instrumenata kojima se trguje samo na MTP-u ili OTP-u, koji su odobrili trgovanje svojim financijskim instrumentima na MTP-u ili OTP-u u Republici Hrvatskoj ili koji su zatražili uvrštavanje svojih financijskih instrumenata za trgovanje na MTP-u u Republici Hrvatskoj) obavljaju rukovoditeljske dužnosti i s njima usko povezane osobe obvezne su prijaviti Hanfi sva stjecanja ili otpuštanja (uključujući zalaganje ili pozajmljivanje) za vlastiti račun dionica izdavatelja u kojem osoba obavlja rukovoditeljske dužnosti, kao i stjecanja ili otpuštanja izvedenica ili drugih financijskih instrumenata povezanih s njima odmah, a najkasnije tri radna dana od stjecanja ili otpuštanja.

Osobom koja je u izdavatelju na rukovoditeljskoj dužnosti smatra se:

 • član upravnog ili nadzornog tijela izdavatelja
 • rukovoditelj više razine koji ima redoviti pristup povlaštenim informacijama i ovlašten je donositi upravljačke odluke koje utječu na budući razvoj i poslovne izglede tog izdavatelja.

Osobom koja je usko povezana s osobom na rukovoditeljskoj dužnosti smatra se:

 • bračni drug ili bilo koja osoba koja se prema nacionalnom pravu smatra izjednačena s bračnim drugom
 • uzdržavano dijete prema nacionalnom pravu
 • osobe koje na dan transakcije barem godinu dana dijele isto kućanstvo s osobom koja obavlja rukovoditeljske dužnosti
 • svaka pravna osoba, povjerenik ili ortaštvo čije upravljačke dužnosti obavlja gore navedena osoba ili koju ta osoba neposredno ili posredno kontrolira, ili koja je osnovana u korist te osobe, ili čiji su ekonomski interesi u bitnom jednaki interesima te osobe.

Prijava transakcija mora sadržavati:

 • ime osobe na rukovoditeljskoj dužnosti ili s njom usko povezane osobe
 • razlog za obvezu prijave
 • ime izdavatelja
 • opis i oznaku financijskog instrumenta
 • vrstu transakcije ili transakcija
 • datum i mjesto transakcije i
 • cijenu i volumen transakcije.

Ako vrijednost obavljenih stjecanja i/ili otpuštanja na kraju kalendarske godine u kojoj su ona obavljena ne prelazi 5.000 eura, osobe nisu obvezne prijaviti takve transakcije, pri čemu se kod izračuna vrijednosti stjecanja i/ili otpuštanja kao konačan iznos uzima zbroj vrijednosti svih obavljenih stjecanja i/ili otpuštanja.

To znači da osobe na rukovoditeljskim dužnostima i s njima povezane osobe nisu obvezne (ali mogu) prijavljivati Hanfi stjecanja i otpuštanja za vlastiti račun dokle god vrijednost svih stjecanja odnosno otpuštanja u jednoj kalendarskoj godini ne prijeđe ukupno 5.000 eura. Prelaskom ukupne vrijednosti stjecanja i otpuštanja od 5.000 eura u jednoj kalendarskoj godini navedene osobe obvezne su Hanfi prijaviti svaku transakciju. Izdavatelj obavijest o transakcijama rukovoditelja i usko povezanih osoba dostavlja putem predloška koji je sadržan u prilogu Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/523 оd 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditeljâ i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća.

U skladu s člankom 5. Uredbe o zlouporabi tržišta izdavatelji su dužni sastavljati popis svih osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane.

Izdavatelj je obvezan javno objavljivati obavijesti o transakcijama rukovoditelja i usko povezanih osoba putem SRPI-ja, medija i svojih internetskih stranica.

Osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju zabranjeno je obavljati transakcije za vlastiti račun i za račun treće osobe, izravno ili neizravno, u vezi s dionicama ili dužničkim instrumentima tog izdavatelja, izvedenicama ili drugim financijskim instrumentima koji su s njima povezani, tijekom razdoblja zabrane trgovanja od 30 kalendarskih dana prije objave financijskog izvještaja za razdoblja tijekom godine ili završnog godišnjeg izvještaja.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.