Povlaštene informacije

Povlaštena informacija te zabrana trgovanja na temelju povlaštenih informacija i nezakonitog objavljivanja povlaštenih informacija propisani su odredbama Uredbe(EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ i odnose se na  financijske instrumente navedene u članku 2.  stavku 1. Uredbe o zlouporabi tržišta, izvedenice na robu te emisijske jedinice. Tako se, između ostalog, povlaštene informacije mogu odnositi na financijske instrumente koji su uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu ili za koje je podnesen zahtjev za uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu te na financijske instrumente kojima se trguje na multilateralnoj trgovinskoj platformi (MTP), koji su uvršteni za trgovanje na MTP-u ili za koje je podnesen zahtjev za uvrštenje za trgovanje na MTP-u.

Kako bi se neka informacija u vezi s financijskim instrumentom ili izdavateljem smatrala povlaštenom informacijom, ona:

 • treba biti precizne naravi
 • nije javno objavljena
 • treba se posredno ili neposredno odnositi na jednog ili više izdavatelja financijskih instrumenata ili na jedan ili više financijskih instrumenata
 • kada bi bila javno dostupna, vjerojatno bi imala značajan utjecaj na cijene tih financijskih instrumenata ili na cijene povezanih izvedenih financijskih instrumenata (vjerojatnost značajnog utjecaja postoji ako bi razumni ulagatelj vjerojatno uzeo u obzir takvu informaciju kao dio osnove za donošenje svojih investicijskih odluka).

Osobe koje raspolažu povlaštenim informacijama dijele se na:

 • tzv. primarne insidere – radi se o osobama koje raspolažu povlaštenom informacijom na temelju:
  • svog članstva u upravnim i/ili nadzornim tijelima izdavatelja financijskog instrumenta
  • svog udjela u kapitalu izdavatelja financijskog instrumenta
  • svog pristupa informaciji kroz obavljanje posla, profesije ili dužnosti
  • počinjenja kaznenog djela
 • tzv. sekundarne insidere – radi se o osobama koje nisu primarni insideri, a koje raspolažu povlaštenom informacijom, i koje znaju ili bi trebale znati da je riječ o povlaštenoj informaciji.

Za svaku osobu koja ima povlaštenu informaciju zabranjeno je:

 • trgovati ili pokušati trgovati na temelju povlaštenih informacija
 • preporučiti drugoj osobi da trguje na temelju povlaštenih informacija ili je poticati na trgovanje na temelju povlaštenih informacija
 • nezakonito objaviti povlaštene informacije.

Izdavatelj financijskog instrumenta (koji  je zatražio ili odobrio uvrštavanje svojih financijskih instrumenata za trgovanje na uređenom tržištu u državi članici ili, u slučaju instrumenata kojima se trguje samo na MTP-u ili organiziranoj trgovinskoj platformi (OTP), izdavatelj koji je odobrio trgovanje svojim financijskim instrumentima na MTP ili OTP-u ili koji je zatražio uvrštavanje svojih financijskih instrumenata za trgovanje na MTP-u u državi članici) obvezan je bez odgode obavještavati javnost o povlaštenim informacijama koje se neposredno na njega odnose vodeći računa o tome da informacija koja se objavljuje mora biti potpuna, istinita i sadržajno točna. Povlaštene informacije izdavatelj objavljuje javnosti na način da ih istovremeno čini dostupnima putem medija, SRPI-ja i burze, a tijekom razdoblja  od najmanje pet godina obvezan ih je objavljivati i na svojim internetskim stranicama.

Prilikom sastavljanja i objavljivanja povlaštenih informacija izdavatelj je obvezan rukovoditi se člankom 17. Uredbe o zlouporabi tržišta.

Izdavatelj može,  u skladu s člankom 17. stavkom 4. Uredbe o zlouporabi tržišta, na vlastitu odgovornost odgoditi objavljivanje javnosti povlaštenih informacija kako ne bi narušio svoje legitimne interese pod uvjetom da ta odgoda vjerojatno ne bi obmanula javnost i da izdavatelj može osigurati povjerljivost te informacije. U slučaju namjernog ili nenamjernog otkrivanja povlaštene informacije trećoj strani u redovitom obavljanju posla, profesije ili dužnosti izdavatelj je obvezan istovremeno odnosno bez odgode tu povlaštenu informaciju objaviti javnosti osim ako je osoba koja je primila informaciju vezana obvezom povjerljivosti.

Kada izdavatelj odgodi objavljivanje povlaštene informacije pod uvjetima propisanim Uredbom o zlouporabi tržišta, dužan je odmah nakon što se povlaštena informacija objavi Hanfi dostaviti pisano obrazloženje o tome na koji su način bili ispunjeni uvjeti iz članka 17. stavka 4. Uredbe o zlouporabi tržišta u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (Eu) 2016/1055 оd 29. lipnja 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih  standarda u vezi s tehničkim  sredstvima odgovarajućeg javnog  objavljivanja  povlaštenih  informacija i  odgađanja  javnog  objavljivanja  povlaštenih informacija u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijest o namjeri odgode objavljivanja povlaštenih informacija za izdavatelja koji je kreditna ili financijska institucija propisana je člankom 17. stavkom 5. točkom d.) Uredbe o zlouporabi tržišta.

Popis upućenih osoba

Sastavljanje popisa upućenih osoba kod izdavatelja (koji su zatražili ili odobrili uvrštavanje svojih financijskih instrumenata na uređenom tržištu ili MTP-u) jedna je od mjera kojima se sprječava zlouporaba povlaštenih informacija.

Upućene osobe jesu osobe koje rade za izdavatelja na temelju ugovora o radu ili na neki drugi način i koje imaju pristup povlaštenim informacijama koje se neposredno ili posredno odnose na izdavatelja bilo na redovitoj ili povremenoj osnovi.

U skladu s člankom 18. Uredbe (Eu) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta izdavatelji ili osobe koje djeluju u njihovo ime ili za njihov račun obvezni su sastaviti i redovito ažurirati popis upućenih osoba i čuvati ga barem pet godina nakon njegova sastavljanja ili ažuriranja.

Osobe koje su izradile popis upućenih osoba obvezne su poduzeti potrebne mjere kako bi se osiguralo da svaka osoba na tom popisu prihvati, u pisanom obliku, zakonske obveze te da je svjesna sankcija koje proizlaze iz zlouporabe ili protupravnog širenja tih informacija.

Popis upućenih osoba javno se ne objavljuje, a izdavatelji su ga obvezni dostavljati Hanfi na zahtjev.

Predložak koji treba biti sastavljen u elektroničkom formatu i koji se treba redovito ažurirati sadržan je u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/347 оd 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s točnim formatom popisa upućenih osoba i za ažuriranje popisa upućenih osoba u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.