Rječnik pojmova

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

P

PEPP (engl. Pan-European Personal Pension Product) je pokrata za paneuropski osobni mirovinski proizvod. To je jedinstveni europski mirovinski proizvod koji nadziru nacionalna tijela i EIOPA, osmišljen kako bi osigurao dohodak u starosti uz državnu mirovinu i dodatne državne stupove. PEPP je prenosiv u cijelom EU-u te je dobrovoljan proizvod.
PEPP je individualni proizvod koji svaka fizička osoba koja živi unutar EU-a može koristiti za štednju. Nije povezan s radnim odnosom pa štediše mogu biti i nezaposlene osobe, osobe na rodiljnom dopustu ili studenti. Isključivo je dobrovoljan – svatko se može sam pridružiti i uplatiti bilo koji iznos.

Platforma za skupno financiranje (CF platforma (engl. crowdfunding platform)) javno je dostupan internetski informacijski sustav kojim upravlja ili koji vodi pružatelj usluga skupnog financiranja.

Podosiguranje jest osiguranje kod kojeg je u vrijeme zaključenja ugovora vrijednost osiguranog predmeta bila veća od osigurane svote. Iznos naknade smanjuje se razmjerno odnosu osigurane svote i vrijednosti osiguranog predmeta ako nije drugačije dogovoreno.

Podružnica je pravno ovisni dio društva za osiguranje ili društva za reosiguranje koji se nalazi na području države članice koja nije matična država članica.

Pokrovitelj je pravna ili fizička osoba, uključujući i sindikate, udruge samostalnih djelatnosti te druge subjekte, koja u svojstvu poslodavca ili samozaposlene osobe ili na drugi odgovarajući način sudjeluje u osnivanju zatvorenog fonda i uplaćuje doprinose u zatvoreni fond u ime i za račun članova fonda.

Ponuda za skupno financiranje (ponuda za CF – engl. crowdfunding offer) svaka je komunikacija pružatelja usluga skupnog financiranja, u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvom, u kojoj se iznose dostatne informacije o uvjetima ponude i projektu skupnog financiranja koji se nudi kako bi se ulagatelju omogućilo da uloži u projekt skupnog financiranja.

Poravnanje (kliring) je postupak uspoređivanja podataka po sklopljenim pravnim poslovima s nematerijaliziranim vrijednosnim papirima, utvrđivanje rokova podmirenja tih pravnih poslova te izračun obveza za namiru. Provodi se uz posredovanje ili bez posredovanja središnje druge ugovorne strane. Kada se poravnanje provodi uz posredovanje središnje druge ugovorne strane, označava postupak koji je definiran u članku 2. stavku 3. Uredbe EMIR.

Posrednik u osiguranju jest fizička ili pravna osoba, osim društva za osiguranje ili društva za reosiguranje i njihovih zaposlenika i osim sporednog posrednika u osiguranju, koja za primitak ima pravo obavljati ili obavlja poslove distribucije osiguranja.

Pravo na mirovinu u stanju mirovanja stečeno je pravo na mirovinu ispunjenjem uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu prema Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima korisnika odgođene mirovine.

Premija osiguranja novčani je iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguratelju na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju. Sastoji se od funkcionalne premije i režijskog dodatka. Funkcionalna premija obuhvaća dio premije za funkciju naknade šteta i isplatu ugovorenih iznosa, a taj dio premije naziva se tehnička premija i dio premije za preventivu, koji predstavlja iznos koji služi za kreditiranje i financiranje poduzimanja mjera radi otklanjanja i smanjenja nepovoljnog djelovanja uzroka koji mogu izazvati štete. Režijski dodatak dio je premije koji služi za pokriće troškova obavljanja djelatnosti osiguranja. Na polici osiguranja premija se iskazuje u bruto iznosu.

PRIIP (engl. packaged retail investment and insurance-based product) je upakirani investicijski proizvodi za male ulagatelje.

Prinos mirovinskog fonda postotna je razlika između vrijednosti obračunske jedinice / cijene udjela na zadnji radni dan razdoblja za koji se prinos računa i vrijednosti obračunske jedinice / cijene udjela na zadnji radni dan prethodnog razdoblja.

Privatna sekuritizacija svaka je sekuritizacija za koju ne postoji obveza izrade prospekta ili kod koje se primjenjuje iznimka od obveze izrade prospekta u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Neovisno o vrijednosti imovine na osobnom računu člana fonda po ostvarivanju prava na mirovinu, član fonda može odlučiti da isplatu mirovine u visini do najviše 100.000,00 kuna ostvaruje putem mirovinskog društva, kao privremenu isplatu mirovine, pod uvjetima da je mogućnost isplate mirovine iz fonda predviđena prospektom fonda, da je trajanje isplata ugovoreno na najmanje pet godina, da su isplate periodične te da se sredstva isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenog broja udjela prema cijeni udjela na dan isplate. O uvjetima isplate mirovine putem fonda sklapa se zaseban ugovor između člana fonda i mirovinskog društva.

Privremeni račun jest račun otvoren za prosljeđivanje sredstava nepovezanih uplata i uplata koje nakon povezivanja nije moguće proslijediti u obvezne mirovinske fondove.

Prolazni račun jest račun na koji se uplaćuju sredstva doprinosa za sustav individualne kapitalizirane štednje i sredstva s osobnih računa u svrhu daljnjeg raspoređivanja, u korist obveznih mirovinskih fondova, obveznih mirovinskih društava, privremenog računa, mirovinskih osiguravajućih društava, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili zakonskog nasljednika.

Prospekt dobrovoljnog mirovinskog fonda predstavlja poziv na članstvo u fondu. Prospektu fonda prilaže se i statut fonda, koji čini njegov sastavni dio. Prospekt se ažurira jednom godišnje. Mirovinsko će društvo prospekt dati na uvid svakoj osobi koja želi postati članom u fondu kojim to mirovinsko društvo upravlja. Svakom članu fonda mirovinsko će društvo na zahtjev jednom godišnje dostaviti prospekt fonda.

Pružatelj usluga skupnog financiranja (pružatelj usluga CF-a (engl. crowdfunding)) pravna je osoba koja pruža usluge skupnog financiranja.

Račun vrijednosnih papira račun je na koji se vrijednosni papiri mogu knjižiti u korist ili na teret.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.