Rječnik pojmova

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

I

Investicijski proizvod osiguranja (engl. insurance-based investment product) predstavlja proizvod osiguranja života i rentnog osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja s obzirom na to da je osiguranje vezano uz vrijednost udjela UCITS fonda, uz vrijednost imovine unutarnjeg fonda ili uz dionički indeks odnosno drugu referentnu vrijednost.

Imobilizacija vrijednosnog papira čin je koncentracije lokacije fizičkih vrijednosnih papira u CSD-u tako da se naknadni prijenosi mogu ostvariti elektroničkim knjiženjem.

Informativni prospekt mirovinskog fonda izjava je mirovinskog društva s cjelovitom, točnom i objektivnom informacijom o obveznom mirovinskom fondu i mirovinskom društvu koje upravlja tim fondom, na temelju koje potencijalni član obveznog mirovinskog fonda može donijeti odluku o članstvu u obveznom mirovinskom fondu. Izdaje se svake godine do 30. travnja za proteklu godinu.

Instrument odvajanja imovine mehanizam je za izvršavanje prijenosa imovine, prava ili obveza institucije u sanaciji od strane sanacijskog tijela nositelju upravljanja imovinom.

Instrument prijelazne institucije mehanizam je za prijenos dionica ili drugih vlasničkih instrumenata koje izdaje institucija u sanaciji, ili imovine, prava ili obveza institucije u sanaciji na prijelaznu instituciju.

Instrument prodaje mehanizam je kojim sanacijsko tijelo prenosi dionice ili druge vlasničke instrumente koje je izdala institucija u sanaciji, ili imovinu, prava ili obveze institucije u sanaciji na kupca koji nije prijelazna institucija.

Instrument unutarnje sanacije (engl. bail in) mehanizam je kojim sanacijsko tijelo otpisuje i pretvara obveze institucije u sanaciji.

Instrument za otpis i konverziju mehanizam je kojim sanacijsko tijelo poduzima radnje u odnosu na vlasničke instrumente i dužničke instrumente koje je izdala središnja druga ugovorna strana u sanaciji ili druge neosigurane obveze radi apsorbiranja gubitaka, dokapitalizacije te središnje druge ugovorne strane ili prijelazne središnje druge ugovorne strane odnosno radi potpore primjeni instrumenta prodaje poslovanja, a primjenjuje ga u skladu s redoslijedom prvenstva potraživanja u redovnom postupku u slučaju insolventnosti.

Instrument za raspodjelu gubitaka mehanizam je koji se koristi za pokrivanje gubitaka središnje druge ugovorne strane procijenjenih u skladu s pravilima vrednovanja, ponovnu uspostavu sposobnosti središnje druge ugovorne strane da ispunjava svoje obveze plaćanja u trenutku njihova dospijeća, ostvarenje prethodno navedenih ishoda u odnosu na prijelaznu središnju drugu ugovornu stranu te potporu prijenosu poslovanja središnje druge ugovorne strane primjenom instrumenta prodaje poslovanja solventnoj trećoj strani.

Instrument za raspodjelu pozicija mehanizam je koji se koristi za ponovno usklađivanje knjige trgovanja središnje druge ugovorne strane ili, prema potrebi, prijelazne središnje druge ugovorne strane.

Instrumenti sanacije jesu alati ili mehanizmi pomoću kojih sanacijsko tijelo provodi sanaciju pojedine financijske institucije. Primjenjuju se pojedinačno ili u kombinaciji, osim instrumenta odvajanja imovine, koji se može primijeniti samo u kombinaciji s drugim instrumentom sanacije.

Instrumenti tržišta novca (engl. money market (MM) instruments) one su vrste instrumenata kojima se uobičajeno trguje na tržištu novca, kao što su trezorski, blagajnički i komercijalni zapisi i certifikati o depozitu, osim instrumenata plaćanja.

Institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (engl. institution for occupational retirement provision – IORP) jest mirovinsko društvo i/ili zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond kada je osnovana u svrhu osiguravanja mirovina u kontekstu strukovne djelatnosti te mirovinsko osiguravajuće društvo u dijelu isplate mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima na temelju individualne kapitalizirane štednje člana zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Internalizator namire jest bilo koja institucija, uključujući onu koja ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2013/36/EU ili Direktivom 2014/65/EU, koja provodi naloge za prijenos za račun klijenata ili za svoj vlastiti račun izvan sustava za namiru vrijednosnih papira.

Mirovinsko društvo dužno je organizirati poslovanje na način da osigurava kontinuirani investicijski proces, koji se mora najmanje sastojati od izrade analiza, određivanja strategije ulaganja, donošenja investicijskih odluka, analize sukoba interesa, upravljanja rizicima, trgovanja, kontrole usklađenosti te analize realizacije u odnosu na očekivane rezultate ulaganja.

Investicijsko društvo svaka je pravna osoba čija je redovita djelatnost pružanje jedne ili više investicijskih usluga trećim osobama i/ili obavljanje jedne ili više investicijskih aktivnosti na profesionalnoj osnovi.

Investicijsko savjetovanje jest davanje osobnih preporuka klijentu bilo na zahtjev klijenta ili na inicijativu društva u pogledu jedne transakcije ili više njih koje se odnose na financijske instrumente.

Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja (engl. insurance product information document – IPID) jest jednostavan, standardiziran dokument o informacijama o proizvodima osiguranja čiji je cilj pružiti jasnije informacije o proizvodima neživotnog osiguranja kako bi potrošači mogli donositi utemeljene odluke.

Izaslani radnik osoba je koja je upućena na rad u drugu državu članicu i na koju se nastavno primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo o mirovinskom osiguranju za vrijeme rada u odnosnoj državi.

Izlazna naknada naplaćuje se prilikom promjene članstva u fondu ako se istodobno radi o promjeni mirovinskog društva za upravljanje fondom.

Izvještaj o mirovinskim primanjima sadrži ključne informacije za svakog člana zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda. Mirovinsko društvo jedanput godišnje ažurira Izvještaj o mirovinskim primanjima te ga besplatno jedanput godišnje dostavlja članu zatvorenog fonda elektroničkim putem, a na zahtjev člana i u papirnatom obliku.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.