Zlouporaba tržišta

Povlaštena informacija te zabrana trgovanja na temelju povlaštenih informacija i nezakonitog objavljivanja povlaštenih informacija propisani su odredbama Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ i odnose se na financijske instrumente navedene u članku 2. stavku 1. Uredbe o zlouporabi tržišta, izvedenice na robu te emisijske jedinice. Tako se, između ostalog, povlaštene informacije mogu odnositi na financijske instrumente koji su uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu ili za koje je podnesen zahtjev za uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu te na financijske instrumente kojima se trguje na multilateralnoj trgovinskoj platformi (MTP), koji su uvršteni za trgovanje na MTP-u ili za koje je podnesen zahtjev za uvrštenje za trgovanje na MTP-u.

Kako bi se neka informacija u vezi s financijskim instrumentom ili izdavateljem smatrala povlaštenom informacijom, ona:

 • treba biti precizne naravi
 • nije javno objavljen
 • treba se posredno ili neposredno odnositi na jednog ili više izdavatelja financijskih instrumenata, ili na jedan ili više financijskih instrumenata
 • kada bi bila javno dostupna, vjerojatno bi imala značajan utjecaj na cijene tih financijskih instrumenata ili na cijene povezanih izvedenih financijskih instrumenata (vjerojatnost značajnog utjecaja postoji ako bi razumni ulagatelj vjerojatno uzeo u obzir takvu informaciju kao dio osnove za donošenje svojih investicijskih odluka).

Osobe koje raspolažu povlaštenim informacijama dijele se na:

 • tzv. primarne insidere – radi se o osobama koje raspolažu povlaštenom informacijom na temelju:
 • svog članstva u upravnim i/ili nadzornim tijelima izdavatelja financijskog instrumenta
 • svog udjela u kapitalu izdavatelja financijskog instrumenta
 • svog pristupa informaciji kroz obavljanje posla, profesije ili dužnosti
 • počinjenja kaznenog djela
 • tzv. sekundarne insidere – radi se o osobama koje nisu primarni insideri, a koje raspolažu povlaštenom informacijom i koje znaju, ili bi trebale znati, da je riječ o povlaštenoj informaciji.

Za svaku osobu koja ima povlaštenu informaciju, zabranjeno je:

 • trgovati ili pokušati trgovati na temelju povlaštenih informacija
 • preporučiti drugoj osobi da trguje na temelju povlaštenih informacija ili je poticati na trgovanje na temelju povlaštenih informacija
 • nezakonito objaviti povlaštene informacije.

Izdavatelj financijskog instrumenta (koji je zatražio ili odobrio uvrštenje svojih financijskih instrumenata za trgovanje na uređenom tržištu u državi članici ili, u slučaju instrumenta kojima se trguje samo na MTP-u ili organiziranoj trgovinskoj platformi (OTP), izdavatelj koji je odobrio trgovanje svojim financijskim instrumentima na MTP ili OTP-u ili koji je zatražio uvrštenje svojih financijskih instrumenata za trgovanje na MTP-u u državi članici) obvezan je bez odgode obavještavati javnost o povlaštenim informacijama koje se neposredno na njega odnose vodeći računa o tome da informacija koja se objavljuje mora biti potpuna, istinita i sadržajno točna. Povlaštene informacije izdavatelj objavljuje javnosti na način da ih istovremeno čini dostupnima putem medija, SRPI-ja i burze, a tijekom razdoblja  od najmanje pet godina obvezan ih je objavljivati i na svojim internetskim stranicama.

Prilikom sastavljanja i objavljivanja povlaštenih informacija izdavatelj je obvezan rukovoditi se člankom 17. Uredbe o zlouporabi tržišta.

Izdavatelj može, u skladu s člankom 17. stavkom 4. Uredbe o zlouporabi tržišta, na vlastitu odgovornost odgoditi objavljivanje javnosti povlaštenih informacija kako ne bi narušio svoje legitimne interese, pod uvjetom da ta odgoda vjerojatno ne bi obmanula javnost i da izdavatelj može osigurati povjerljivost te informacije. U slučaju namjernog ili nenamjernog otkrivanja povlaštene informacije trećoj strani u redovitom obavljanju posla, profesije ili dužnosti izdavatelj je obvezan istovremeno odnosno bez odgode tu povlaštenu informaciju objaviti javnosti osim ako je osoba koja je primila informaciju vezana obvezom povjerljivosti.

Kada izdavatelj odgodi objavljivanje povlaštene informacije pod uvjetima propisanim Uredbom o zlouporabi tržišta, dužan je odmah nakon što se povlaštena informacija objavi Hanfi dostaviti pisano obrazloženje o tome na koji su način bili ispunjeni uvjeti iz članka 17. stavka 4. Uredbe o zlouporabi tržišta u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (Eu) 2016/1055 оd 29. lipnja 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s tehničkim sredstvima odgovarajućeg javnog objavljivanja povlaštenih informacija i odgađanja javnog objavljivanja povlaštenih informacija u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijest o namjeri odgode objavljivanja povlaštenih informacija za izdavatelja koji je kreditna ili financijska institucija propisana je člankom 17. stavkom 5. točkom d.) Uredbe o zlouporabi tržišta.

Obveza obavještavanja o transakcijama rukovoditelja i usko povezanih osoba propisana je odredbama članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ  i Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/522 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za određena javna tijela i središnje banke trećih zemalja, pokazatelja manipuliranja tržištem, pragova za objavljivanje, nadležnog tijela za obavijesti o odgodama, odobrenja trgovanja tijekom razdoblja zabrane trgovanja i vrste transakcija rukovoditelja o kojima se mora obavješćivati.

Osobe koje pri izdavatelju (koji su zatražili ili odobrili uvrštenje svojih financijskih instrumenata za trgovanje na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj ili, u slučaju instrumenata kojima se trguje samo na MTP-u ili OTP-u, koji su odobrili trgovanje svojim financijskim instrumentima na MTP-u ili OTP-u u Republici Hrvatskoj ili koji su zatražili uvrštenje svojih financijskih instrumenata za trgovanje na MTP-u u Republici Hrvatskoj) obavljaju rukovoditeljske dužnosti i s njima usko povezane osobe obvezne su prijaviti Hanfi sva stjecanja ili otpuštanja (uključujući zalaganje ili pozajmljivanje) za vlastiti račun dionica izdavatelja u kojem osoba obavlja rukovoditeljske dužnosti, kao i stjecanja ili otpuštanja izvedenica ili drugih financijskih instrumenata povezanih s njima, i to odmah, a najkasnije tri radna dana od stjecanja ili otpuštanja.

Osobom koja je u izdavatelju na rukovoditeljskoj dužnosti smatra se:

 • član upravnog ili nadzornog tijela izdavatelja
 • rukovoditelj više razine koji ima redoviti pristup povlaštenim informacijama i ovlašten je donositi upravljačke odluke koje utječu na budući razvoj i poslovne izglede tog izdavatelja.

Osobom koja je usko povezana s osobom na rukovoditeljskoj dužnosti smatra se:

 • bračni drug ili bilo koja osoba koja se prema nacionalnom pravu smatra izjednačena s bračnim drugom
 • uzdržavano dijete prema nacionalnom pravu
 • osoba koja na dan transakcije barem godinu dana dijeli isto kućanstvo s osobom koja obavlja rukovoditeljske dužnosti
 • svaka pravna osoba, povjerenik ili ortaštvo čije upravljačke dužnosti obavlja naprijed navedena osoba ili koju ta osoba neposredno ili posredno kontrolira ili koja je osnovana u korist te osobe ili čiji su ekonomski interesi u bitnom jednaki interesima te osobe.

Prijava transakcija mora sadržavati:

 • ime osobe na rukovoditeljskoj dužnosti ili s njom usko povezane osobe
 • razlog za obvezu prijave
 • ime izdavatelja
 • opis i oznaku financijskog instrumenta
 • vrstu transakcije ili transakcija
 • datum i mjesto transakcije i
 • cijenu i volumen transakcije.

Ako vrijednost obavljenih stjecanja i/ili otpuštanja na kraju kalendarske godine u kojoj su ona obavljena ne prelazi 5.000 EUR, osobe nisu obvezne prijaviti takve transakcije, pri čemu se kod izračuna vrijednosti stjecanja i/ili otpuštanja kao konačan iznos uzima zbroj vrijednosti svih obavljenih stjecanja i/ili otpuštanja.

To znači da osobe na rukovoditeljskim dužnostima i s njima povezane osobe nisu obvezne (ali mogu) prijavljivati Hanfi stjecanja i otpuštanja za vlastiti račun dokle god vrijednost svih stjecanja odnosno otpuštanja u jednoj kalendarskoj godini ne prijeđe ukupno 5.000 EUR. Prelaskom ukupne vrijednosti stjecanja i otpuštanja od 5.000 EUR u jednoj kalendarskoj godini navedene osobe obvezne su Hanfi prijaviti svaku transakciju. Izdavatelj obavijest o transakcijama rukovoditelja i usko povezanih osoba dostavlja putem predloška sadržanog u prilogu Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 оd 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditeljâ i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća .

U skladu s člankom 5. Uredbe o zlouporabi tržišta izdavatelji su dužni sastavljati popis svih osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane.

Izdavatelj je obvezan javno objavljivati obavijesti o transakcijama rukovoditelja i usko povezanih osoba putem SRPI-ja, medija i svojih internetskih stranica.

Osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju zabranjeno je obavljati transakcije za vlastiti račun i za račun treće osobe, izravno ili neizravno, u vezi s dionicama ili dužničkim instrumentima tog izdavatelja, izvedenicama ili drugim financijskim instrumentima koji su s njima povezani tijekom razdoblja zabrane trgovanja od 30 kalendarskih dana prije objave financijskog izvještaja za razdoblja tijekom godine ili završnog godišnjeg izvještaja.

Hanfa je u skladu s odredbom članka 511. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22) nadležno tijelo za provedbu Uredbe o zlouporabi tržišta.

Izdavatelji su u skladu s člankom 18. Uredbe o zlouporabi tržišta dužni sastavljati i ažurirati popis upućenih osoba. Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2022/1210 utvrđen je točan format popisa upućenih osoba, uključujući i standardne predloške, a sve kako bi se olakšala jedinstvena primjena zahtjeva za sastavljanje i ažuriranje popisa upućenih osoba propisanih u Uredbi o zlouporabi tržišta.

Popisi upućenih osoba važan su alat za regulatore prilikom istraga o mogućim zlouporabama tržišta i služe za identificiranje osoba koje imaju pristup povlaštenim informacijama te su važni za provođenje nadzornih aktivnosti. Također, popisi upućenih osoba vrlo su korisni i izdavateljima jer im olakšavaju kvalitetno upravljanje povlaštenim informacijama, kao i praćenje i kontrolu pristupa povlaštenim informacijama koje se na njih odnose te im pomažu osigurati da svaka osoba koja ima pristup tim informacijama ispunjava sve propisane obveze i da je svjesna sankcija predviđenih u slučaju njihove zlouporabe ili nedopuštenog širenja.

Zbog svega navedenog Hanfa je donijela Odluku o načinu i rokovima dostave popisa upućenih osoba Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (KLASA: 011-01/23-01/04; URBROJ: 326-01-60-62-23-1; dalje u tekstu: Odluka), kojom je propisana obveza dostave popisa upućenih osoba Hanfi na tromjesečnoj osnovi.

U nastavku se daju određena pojašnjenja i napomene koje će se prema potrebi dopunjavati, kako bi se izdavateljima olakšalo ispunjavanje obveza u skladu s Uredbom o zlouporabi tržišta i Odlukom.

 • Svaki izdavatelj Hanfi dostavlja popis upućenih osoba koji sastavlja i ažurira upravo taj izdavatelj, a ne popise upućenih osoba drugih izdavatelja na kojima se nalaze njegovi zaposlenici koji su kroz svoje redovno poslovanje došli u posjed povlaštenih informacija o tim drugim izdavateljima.
 • S obzirom na to da je Odlukom propisana obveza dostave popisa upućenih osoba na tromjesečnoj osnovi, u slučaju da u pojedinom tromjesečju nije došlo do ažuriranja popisa upućenih osoba, Hanfi se ponovno dostavlja popis upućenih osoba koji je dostavljen u prethodnom tromjesečju.
 • Ako je u relevantnom tromjesečju identificirano nekoliko povlaštenih informacija, nije potrebno za svaku povlaštenu informaciju izraditi posebnu datoteku u XML formatu, već se sve dostavlja Hanfi putem jedne datoteke.
 • Prilikom popunjavanja popisa upućenih osoba u dijelu koji se odnosi na prezime pri rođenju, ako se ono ne razlikuje od prezimena koje je navedeno u popisu upućenih osoba za navedenu osobu, potrebno je staviti napomenu npr. „nije primjenjivo“, „n/a“, „nije različito“ i sl.
 • Prilikom popunjavanja popisa upućenih osoba u dijelu koji se odnosi na nacionalni identifikacijski broj, potrebno je upisati OIB za osobe koji imaju OIB, a za osobe koje nemaju OIB, a iz zemalja su koje ne izdaju nacionalni identifikaciji broj, potrebno je staviti odgovarajuću napomenu.
 • Prilikom popunjavanja popisa upućenih osoba u dijelu koji se odnosi na privatne telefonske brojeve, a s obzirom na to da mnogi nemaju kućni telefonski broj te imaju jedan telefonski broj mobitela koji istovremeno služi i za službene i privatne svrhe, može se ponoviti upis broja službenog mobitela ili staviti napomena da je broj jednak službenom.
 • U slučaju da je izdavatelj u relevantnom tromjesečju odgodio objavu povlaštene informacije u skladu s člankom 17. stavkom 4. Uredbe o zlouporabi tržišta, a ona nije javno objavljena do isteka roka za dostavu popisa upućenih osoba, izdavatelj je dužan postupiti u skladu s člankom 17. stavkom 4. Uredbe o zlouporabi tržišta i Hanfi nakon objavljivanja predmetne povlaštene informacije dostaviti obrazloženje o ispunjenju uvjeta za odgodu objavljivanja povlaštene informacije putem SRPI-a, kategorija „Obrazloženje o odgodi povlaštene informacije“ (navedena kategorija SRPI-ja nije vidljiva javnosti, već samo određenim zaposlenicima Hanfe).
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.