Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Hanfa redovito provodi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na način i u rokovima određenim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama kako bi se donijeli što kvalitetniji podzakonski akti iz njene nadležnosti i djelokruga rada, kao što je područje tržišta kapitala, investicijskih fondova, drugog i trećeg mirovinskog stupa i isplate mirovina, tržišta osiguranja, te područje leasinga i faktoringa.

U svrhu što veće usklađenosti postupanja nadležnih tijela javne vlasti te unapređenja standarda komunikacije s javnošću, od dana 27. travnja 2015. savjetovanja sa zainteresiranom javnošću svih tijela javne vlasti, pa tako i Hanfe provode se putem središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, e-Savjetovanja.