Središnja druga ugovorna strana (Central Counterparty – CCP)


Sustav poravnanja

Središnje druge ugovorne strane pravne su osobe koje posreduju između drugih ugovornih strana u ugovorima kojima se trguje na jednom ili više financijskih tržišta te postaju kupac svakom prodavatelju i prodavatelj svakom kupcu osiguravajući uspješnu namiru obveza koje proizlaze iz transakcija.

Sustav poravnanja sustav je koji:

  1. vodi ili kojim upravlja središnja druga ugovorna strana koja, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (dalje: EMIR, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0648-20220812 ) dobije odobrenje za rad Hanfe ili odgovarajućeg nadležnog tijela druge države članice odnosno koju je priznala ESMA ili
  2. vodi ili kojim upravlja druga pravna osoba koja za to dobije odobrenje Hanfe, a koja ne pruža usluge središnje druge ugovorne strane u smislu EMIR-a (tzv. operater sustava poravnanja).

Poravnanje je postupak uspoređivanja podataka po sklopljenim pravnim poslovima s nematerijaliziranim vrijednosnim papirima, utvrđivanja rokova podmirenja tih pravnih poslova te izračuna obveza za namiru, koji se provodi uz posredovanje središnje druge ugovorne strane ili bez njezina posredovanja.

Poravnanje koje se provodi uz posredovanje središnje druge ugovorne strane u skladu s odredbama EMIR-a predstavlja postupak uspostavljanja pozicija, uključujući izračun neto obveza i postupak kojim se osigurava dostupnost financijskih instrumenata, gotovine ili obojeg za osiguranje izloženosti koje proizlaze iz tih pozicija.

U Republici Hrvatskoj društvo SKDD-CCP Smart Clear d.d. iz Zagreba (dalje: SKDD-CCP) obavlja poslove središnje druge ugovorne strane u skladu s rješenjem Hanfe od 29. listopada 2021. godine. SKDD-CCP poravnava transakcije prenosivim vrijednosnim papirima iz točke 87. podtočaka a) i b) članka 3. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22), što uključuje dionice i druge ekvivalentne vrijednosne papire koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu te obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga, a koje transakcije se izvršavaju na uređenom tržištu i multilateralnoj trgovinskoj platformi kojima upravlja Zagrebačka burza d.d.

Odredbama EMIR-a, odredbama regulatornih tehničkih standarda i provedbenih tehničkih standarda, kao i smjernicama ESMA-e definirani su:

  • postupak ishođenja odobrenja za obavljanje poslova središnje druge ugovorne strane, tijela koja na razini Republike Hrvatske i Europske unije sudjeluju u postupku davanja odobrenja za rad i postupak izmjene odnosno oduzimanja odobrenja središnjoj drugoj ugovornoj strani
  • uvjeti (organizacijski, kapitalni, uvjeti za upravljanje rizicima i dr.), prava, obveze i odgovornosti središnjih drugih ugovornih strana prilikom pružanja usluga središnje druge ugovorne strane
  • uvjeti pod kojima se kontinuirano preispituje ispunjavanje uvjeta od strane središnje druge ugovorne strane radi očuvanja financijske stabilnosti tržišta
  • izdvajanje određenih usluga trećim subjektima
  • ugovori o međudjelovanju s drugim središnjim ugovornim stranama i drugo.

Pravna osoba koja namjerava pružati usluge CCP-ja u skladu s EMIR-om podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja nadležnom tijelu države članice prema svom poslovnom nastanu. Jednom izdano odobrenje proizvodi pravne učinke na području cijele Europske unije. Odobrenjem se određuju usluge/aktivnosti koje CCP smije pružati, kao i vrsta financijskih instrumenata koji su obuhvaćeni tim odobrenjem. Osim u trenutku odobrenja, CCP mora kontinuirano ispunjavati zahtjeve usklađenosti s EMIR-om.

U skladu s člankom 18. stavkom 1. EMIR-a, Hanfa je kao nadležno tijelo SKDD-CCP-a u skladu s člankom 22. EMIR-a, dužna osnovati Kolegij regulatora SKDD-CCP-a i upravljati i predsjedati njime kako bi se olakšalo obavljanje zadaća iz članaka 15., 17., 30., 31., 32., 35., 49., 51. i 54. EMIR-a. Kolegij regulatora SKDD-CCP-a osnovan je Sporazumom o osnivanju i funkcioniranju kolegija SKDD-CCP-a dana 16. kolovoza 2021. godine. 
U skladu s člankom 18. stavkom 2. EMIR-a, Hanfa je dužna objaviti na svojim internetskim stranicama popis članova Kolegija regulatora SKDD-CCP-a odnosno ažurirani popis nakon svake izmjene sastava Kolegija regulatora SKDD-CCP-a. 
Članovi Kolegija regulatora SKDD-CCP-a su:

Odredba EMIR-a

Članovi

Članak 18. stavak 2. točka (a)

·         predsjednik ili neki od neovisnih članova Nadzornog odbora Esme za središnje druge ugovorne strane iz članka 24.a stavka 2. točaka (a) i (b) EMIR-a;

Članak 18. stavak 2. točka (b)

·         Hanfa

Članak 18. stavak 2. točka (c)

·         Hrvatska narodna banka

·         Europska središnja banka

Članak 18. stavak 2. točka (ca)

·         -

Članak 18. stavak 2. točka (d)

·         Hanfa

Članak 18. stavak 2. točka (e)

·         -

Članak 18. stavak 2. točka (f)

·         Hanfa

Članak 18. stavak 2. točka (g)

·         -

Članak 18. stavak 2. točka (h)

· Eurosustav (kojeg predstavlja Hrvatska narodna banka)

Članak 18. stavak 2. točka (i)

·         -

Radi specifičnosti uloge CCP-ja na financijskom tržištu potrebno je kontinuirano preispitivati/ocjenjivati zadovoljava li CCP sve uvjete propisane EMIR-om (kapitalne zahtjeve, organizacijske zahtjeve, bonitetne zahtjeve i dr.). Preispitivanje i ocjenu ispunjenja uvjeta SKDD-CCP-ja provodi Hanfa kao nadležno tijelo te redovito, a najmanje jednom godišnje, obavješćuje Kolegij regulatora SKDD-CCP-ja o rezultatima preispitivanja i ocjeni i o eventualno poduzetim korektivnim mjerama.

Odredbama EMIR-a propisani su uvjeti za upravljanje izloženosti CCP-ja prema članovima sustava poravnanja, uvjeti u vezi s plaćanjem iznosa nadoknade (engl. margin) i plaćanja u jamstveni fond (engl. default fund) koje iznose uplaćuju članovi sustava poravnanja, kao i iznos posebnih namjenskih sredstava koje mora osigurati CCP radi eventualnih pokrića gubitaka koji mogu nastati. EMIR u članku 45. uspostavlja redoslijed pokrića nepodmirenih obveza (engl. default waterfall) koji se aktivira u slučaju da neki od članova sustava poravnanja prestane ispunjavati svoje obveze.

Uredbom br. 2021/23 od 16. prosinca 2020. o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredaba (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 806/2014 i (EU) 2015/2365 te direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2007/36/EZ, 2014/59/EU i (EU) 2017/1132 (dalje: CCP RRR, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0023) propisuju se uvjeti za preispitivanje financijskog stanja CCP-ja, postupak izrade plana oporavka i sanacijskog plana CCP-ja, uloga nadležnih tijela i kolegija regulatora u postupku oporavka i sanacije te druga pitanja važna za očuvanje financijske stabilnosti CCP-ja.

CCP RRR primjenjuje se na sve CCP-jeve koji imaju odobrenje u skladu s EMIR-om.

U Republici Hrvatskoj provedba CCP RRR-a osigurana je Zakonom o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana (NN, br. 119/22; dalje: Zakon o provedbi CCP RRR-a) kojim je, između ostalog, Hanfa određena kao nadležno i sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane, dok je kao nadležno ministarstvo određeno Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

S obzirom na to da središnje druge ugovorne strane imaju ključnu ulogu u osiguravanju stabilnosti financijskih tržišta preuzimanjem rizika druge ugovorne strane tako što posreduju između prodavatelja i kupca te pružanjem jamstva da se određena transakcija može dovršiti, CCP RRR predstavlja važan element kojim se osigurava uredno funkcioniranje tog ključnog dijela infrastrukture tržišta kapitala. CCP RRR nacionalnim tijelima daje odgovarajuće alate za upravljanje krizama i rješavanje situacija u kojima središnje druge ugovorne strane uslijed značajnih poremećaja na tržištu mogu zapasti u poteškoće, što za posljedicu može imati nemogućnost ispunjavanja njihove osnovne funkcije. Pravila se temelje na istim načelima kao i okvir za oporavak i sanaciju koji se primjenjuje na banke, uz prilagodbe određenim specifičnostima poslovanja središnje druge ugovorne strane u odnosu na banke.

Odredbama CCP RRR-a smanjuje se vjerojatnost propasti središnje druge ugovorne strane uvođenjem učinkovitih poticaja za pravilno upravljanje rizikom. Također, u slučaju da se pojave financijske poteškoće, CCP RRR-om i spomenutim provedbenim zakonom stvaraju se pretpostavke za očuvanje ključnih funkcija središnjih drugih ugovornih strana, a samim time i za očuvanje financijske stabilnosti. Time se ujedno doprinosi sprječavanju nastanka okolnosti u kojima bi bilo nužno da porezni obveznici snose troškove sanacije središnje druge ugovorne strane.

Hanfa ima osnovan Ured za sanaciju. Pročitajte više.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.