Postupak nadzornog pregleda


Postupak nadzornog pregleda

Prilikom nadzora mirovinskog sustava Hanfa provodi nadzor nad sljedećim subjektima nadzora:

 • institucijama za strukovno mirovinsko osiguranje (engl. IORPs):
  • mirovinskim društvima i/ili zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondovima kada su osnovani u svrhu osiguravanja mirovina u kontekstu strukovne djelatnosti 
  • mirovinskim osiguravajućim društvima u dijelu isplate mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima na temelju individualne kapitalizirane štednje člana zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda
 • obveznim mirovinskim fondovima i društvima koja njima upravljaju 
 • otvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondovima i društvima koja njima upravljaju 
 • mirovinskim osiguravajućim društvima u dijelu isplate mirovina korisnicima mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje člana obveznog mirovinskog fonda i otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda te mirovina koje se isplaćuju na temelju izravnih jednokratnih uplata te
 • društvima za dokup mirovine.

Hanfa provjerava posluju li navedeni subjekti nadzora u skladu s mjerodavnim zakonima i propisima donesenima na temelju tih zakona, propisima o upravljanju rizicima te drugim propisima, kao i u skladu s vlastitim pravilima i standardima te pravilima struke i općenito na način koji omogućuje njihovo uredno funkcioniranje. Nadzor uključuje i izricanje odgovarajućih nadzornih mjera.
Osnovni su ciljevi nadzora provjera zakonitosti te procjena sigurnosti i stabilnosti poslovanja subjekata nadzora radi zaštite interesa i prava članova fonda, korisnika mirovine i javnog interesa, pridonošenja stabilnosti financijskog sustava te promicanja i očuvanja povjerenja u tržište kapitala.

Pri obavljanju nadzora Hanfa:

 1. provjerava organizacijske uvjete, strategije, politike i postupke koje je subjekt nadzora uspostavio radi usklađenja svojeg poslovanja s odredbama mjerodavnih zakona i drugim propisima te, razmjerno veličini, značaju, vrsti, opsegu i složenosti poslovanja subjekata nadzora kao i pokazateljima njihova poslovanja, nadzire primjerenost procesa procjene kreditne sposobnosti koje je subjekt nadzora uspostavio u skladu sa zakonom, procjenjuje korištenje upućivanja na kreditne rejtinge koje su dodijelile agencije za kreditni rejting u politikama upravljanja rizicima koji se odnose na ulaganja subjekata nadzora i, prema potrebi, potiče ublažavanje učinka takvih upućivanja radi smanjenja isključivog i automatskog oslanjanja na takve kreditne rejtinge
 2. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora, uključujući kapital, tehničke pričuve i pokriće tehničkih pričuva te potrebnu i raspoloživu granicu solventnosti kada je primjenjivo
 3. provjerava i procjenjuje rizike kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju te procjenjuje sposobnost subjekta nadzora da identificira rizike i upravlja njima
 4. provjerava pridržava li se subjekt nadzora odredbi o ograničenjima ulaganja ili o drugim ograničenjima propisanim odredbama zakona i drugim propisima te statutom i prospektom fonda
 5. provjerava pruža li subjekt nadzora članovima i/ili korisnicima mirovina sve potrebne informacije kako je propisano odredbama mjerodavnog zakona i drugim propisima te statutom i prospektom fonda
 6. provodi nadzor nad zakonitošću postupanja subjekata nadzora. 

Hanfa će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen uzeti u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja subjekta nadzora.

Hanfa će za potrebe nadzora, u skladu s propisanim ovlastima i kada je to primjenjivo, provoditi odgovarajuća testiranja otpornosti subjekata nadzora na stres te koristiti druge alate i postupke koji joj omogućuju utvrđivanje pogoršanja njihovih financijskih uvjeta i praćenje načina na koji se utvrđeno pogoršanje otklanja.

Hanfa će na temelju nadzora, provjera i procjena utvrditi posluje li subjekt nadzora u skladu s propisima, ima li subjekt nadzora uspostavljen odgovarajući organizacijski ustroj te stabilan sustav upravljanja, kao i kapital koji osigurava primjeren sustav upravljanja i pokrića rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju te upravlja li navedenim rizicima na primjeren način. 

Hanfa se pri utvrđivanju učestalosti i intenziteta obavljanja nadzora za pojedini subjekt nadzora rukovodi veličinom, utjecajem i značajem subjekta nadzora, kao i opsegom, složenošću te pokazateljima njegova poslovanja.

Hanfa provodi nadzor: 

 1. neposrednim nadzorom u prostorijama subjekta nadzora ili pravne osobe s kojom je nadzirana osoba izravno ili neizravno, poslovno, upravljački ili kapitalno povezana, pravnih osoba na koje je subjekt nadzora delegirao odnosno izdvojio svoje poslove ili funkcije te osoba na koje je izvršeno daljnje delegiranje pregledom izvorne dokumentacije, provjerom i procjenom cjelokupnog poslovanja i provođenjem razgovora s članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim relevantnim osobama te u prostorijama Hanfe
 2. posrednim nadzorom u prostorijama Hanfe na temelju analize izvještaja koje su subjekti nadzora dužni u propisanim rokovima dostavljati Hanfi te prikupljanjem i provjerom dokumentacije, obavijesti i podataka dobivenih na poseban zahtjev Hanfe, kao i praćenjem, prikupljanjem i provjerom podataka i saznanja iz drugih izvora, provjerom i procjenom poslovanja na temelju dostavljenih izvještaja i prikupljenih informacija te provođenjem razgovora s članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim relevantnim osobama ili 
 3. davanjem preporuka i mišljenja subjektima nadzora radi poboljšanja njihova poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima su izloženi ili mogu biti izloženi u svom poslovanju.

Kada Hanfa u okviru nadzora te provjere i procjene financijske stabilnosti i položaja subjekta nadzora, kao i provjere i procjene rizika kojima je društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju utvrdi slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja mjerodavnih zakona i propisa donesenih na temelju njih ili ako Hanfa smatra potrebnim da subjekt nadzora poduzme radnje i aktivnosti radi poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju ili poslovanju fondova kojima upravlja, Hanfa će izreći preporuke upravi subjekta nadzora.

Na temelju provedenog postupka neposrednog ili posrednog nadzora Hanfa može subjektu nadzora izreći nadzorne mjere u svrhu zakonitog i urednog poslovanja subjekata nadzora, zaštite interesa članova i korisnika mirovina te zaštite javnog interesa, a u slučaju utvrđenih zakonitosti i nepravilnosti može podnijeti odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu. Hanfa subjektima nadzora u skladu sa svojim ovlastima može odrediti sljedeće nadzorne mjere:

 • opomenu
 • otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti
 • posebne nadzorne mjere
 • ukidanje rješenja kojim je izdano odobrenje za rad za sve ili za pojedine djelatnosti te za upravljanje svim ili pojedinim fondovima.

Uz gore navedene mjere Hanfa mirovinskim osiguravajućim društvima u skladu s mjerodavnim zakonom može izreći i sljedeće nadzorne mjere:

 • ukidanje rješenja o odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela
 • ukidanje rješenja o odobrenju za obavljanje funkcije člana uprave
 • ukidanje rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 • reorganizaciju društva i imenovanje posebne uprave
 • likvidaciju društva
 • podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka.
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.