Trgovanje udjelima investicijskih fondova

Udjelima UCITS fondova osnovanih u Republici Hrvatskoj može se trgovati u drugim državama članicama u skladu s postupkom obavješćivanja prema Uredbi Komisije (EU) br. 584/2010 i člancima 150. do 154. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s ​​javnom ponudom (dalje: Zakon).

Društvo za upravljanje UCITS fondom dostavlja u pisanom obliku Hanfi obavijest o namjeri početka trgovanja te sljedeće priloge:

  1. važeći prospekt i pravila UCITS fonda te posljednje revidirane godišnje izvještaje i, prema potrebi, polugodišnje izvještaje, uz njihove prijevode na službeni jezik ili jedan od službenih jezika države domaćina, jezik odobren od strane nadležnog tijela države domaćina, ili jezik uobičajen u sferi međunarodnih financija (engleski),
  2. ključne podatke za ulagatelje, s prijevodom na službeni jezik ili jedan od službenih jezika države domaćina ili jezik odobren od strane nadležnog tijela države domaćina.

Ovaj obrazac obavijesti o namjeri početka trgovanja koristi se samo za potrebe trgovanja udjelima UCITS fondova osnovanih u Republici Hrvatskoj i treba biti dostavljen na engleskom jeziku.

Hanfa će u roku od 10 radnih dana od zaprimanja potpune i uredne obavijesti tu obavijest sa svim njenim prilozima te potvrdom iz Priloga II Uredbe Komisije (EU) br. 584/2010 proslijediti nadležnom tijelu države domaćina i o tome obavijestiti društvo za upravljanje. Društvo za upravljanje može započeti s trgovanjem udjela UCITS fonda u državi domaćinu nakon što zaprimi navedenu obavijest Hanfa-e. Obavijest se društvu za upravljanje dostavlja u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte koju je navelo društvo za upravljanje.

Društvo za upravljanje mora izravno obavijestiti nadležno tijelo države domaćina o svim promjenama gore navedenih dokumenata te navesti gdje su dostupni u elektroničkom obliku (primjerice na internetskoj stranici društva).

Ako društvo za upravljanje namjerava promijeniti postojeći način trgovanja udjelima UCITS fonda u državi domaćinu, odnosno postojeće klase udjela UCITS fonda koji su predmet trgovanja u državi domaćinu, prije uvođenja tih promjena mora o tome obavijestiti Hanfa-u i nadležno tijelo države domaćina.

Obustava izdavanja i otkupa udjela UCITS fondova regulirana je člancima 177. i 178. Zakona.

Prije početka obustave izdavanja i otkupa udjela UCITS fonda, društvo za upravljanje dužno je obustavu izdavanja i otkupa udjela bez odgode prijaviti Hanfa-i i nadležnim tijelima svih država u kojima se trguje udjelima UCITS fonda. Društvo za upravljanje dužno je svaku obustavu izdavanja i otkupa udjela objaviti na internetskim stranicama društva za upravljanje za cijelo vrijeme trajanja obustave.

Društvo za upravljanje UCITS fondom može povući obavijest o namjeri početka trgovanja u drugoj državi članici u skladu s odredbama Direktive (EU) 2019/1160 Europskog parlamenta i Vijeća i člankom 154.a Zakona. U tom slučaju društvo za upravljanje mora dostaviti obavijest Hanfi i priložiti dokaze o ispunjavanju sljedećih uvjeta:

  • da je društvo za upravljanje dalo opću ponudu za otkup ili isplatu svih udjela UCITS fonda na koji se odnosi povlačenje obavijesti koje drže ulagatelji u državi članici domaćinu UCITS fonda u odnosu na koju je obavijest povučena, bez naplate naknada za otkup ili isplatu udjela
  • da je ponuda iz točke a) javno dostupna barem 30 radnih dana te da ju je društvo za upravljanje izravno ili preko financijskih posrednika pojedinačno uputilo svim ulagateljima u državi članici domaćinu UCITS fonda u odnosu na koju je obavijest povučena, a čiji mu je identitet poznat
  • da je društvo za upravljanje na javno dostupnom mediju, koji je uobičajen za oglašavanje UCITS fondova i prikladan za tipičnog ulagatelja u UCITS fond, što uključuje i elektronička sredstva, objavilo namjeru povlačenja obavijesti i navelo UCITS fond i državu članicu domaćina UCITS fonda u odnosu na koje se obavijest povlači, i
  • da je društvo za upravljanje izmijenilo ili raskinulo ugovore s financijskim posrednicima ili trećim osobama koje obavljaju distribuciju udjela UCITS fonda u odnosu na koji je obavijest povučena, a kako bi se spriječilo njihovo daljnje distribuiranje. Izmjene ili raskid ugovora primjenjuju se od dana povlačenja obavijesti.

Društvo za upravljanje dužno je u informacijama iz točaka a), b) i c) jasno navesti posljedice za ulagatelje ako ne prihvate ponudu za otkup ili isplatu udjela UCITS fonda. Od dana povlačenja obavijesti društvo za upravljanje dužno je prestati s izravnom ili neizravnom distribucijom udjela UCITS fonda u odnosu na koji je povučena obavijest u državi članici domaćinu UCITS fonda u odnosu na koju je povučena obavijest.

Hanfa će provjeriti je li dostavljena obavijest potpuna te će je najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja potpune obavijesti proslijediti nadležnom tijelu države članice domaćina UCITS fonda i o prosljeđivanju obavijestiti društvo za upravljanje.

Društvo za upravljanje dužno je osigurati ulagateljima koji ostanu imatelji udjela UCITS fonda u odnosu na koji je obavijest povučena i Hanfi svu dokumentaciju i informacije koje osigurava ulagateljima tog UCITS fonda u Republici Hrvatskoj, što uključuje prospekt, pravila, ključne podatke za ulagatelje te polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje UCITS fonda, na jeziku kako je propisano člankom 153. Zakona.

Informacije o trgovanju udjelima UCITS fondova osnovanih u EU na teritoriju Republike Hrvatske dostupne su na engleskom jeziku i možete ih pronaći ovdje.

Registri Pogledaj
Regulativa Pogledaj
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.