Postupak nadzornog pregleda

Hanfa provodi nadzor u skladu sa Zakonom o Hanfi, Zakonom o osiguranju i drugim propisima kojima se uređuje nadzor nad sljedećim subjektima nadzora:

  1. društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te njihovim podružnicama u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske
  2. društvima za uzajamno osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i njihovim podružnicama u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske
  3. posrednicima u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednim posrednicima u osiguranju  
  4. grupama društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje
  5. udruženjima (pool) osiguranja odnosno reosiguranja
  6. nacionalnim uredom za osiguranje
  7. imateljima kvalificiranih udjela u društvu za osiguranje i osobama u odnosu uske povezanosti s društvom za osiguranje ili osobama koje za društvo za osiguranje obavljaju izdvojene poslove ili ključne funkcije
  8. društvima za osiguranje iz trećih država koje na području Republike Hrvatske obavljaju poslove osiguranja preko podružnice
  9. ovlaštenim aktuarima
  10. pružateljima usluga koji obavljaju izdvojene poslove odnosno funkciju
  11. ostalim pravnim i fizičkim osobama koje u skladu sa Zakonom o osiguranju ima pravo nadzirati
  12. Financijskom agencijom, HP-Hrvatskom poštom d. d. te investicijskim društvima i kreditnim institucijama u obavljanju poslova zastupanja u osiguranju
  13. društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje iz drugih država članica kada obavljaju poslove osiguranja putem poslovnog nastana ili putem slobode pružanja usluga na području Republike Hrvatske
  14. pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju poslove distribucije osiguranja i/ili reosiguranja kada te poslove obavljaju putem poslovnog nastana ili putem slobode pružanja usluga na području Republike Hrvatske
  15. osobama koje su u odnosu uske povezanosti s društvom za osiguranje ako je to nužno radi nadzora nad poslovanjem društva za osiguranje.

Nadzor se temelji na pristupu koji je prospektivan (u obzir uzima moguće buduće događaje) i zasnovan na rizicima, a predstavlja kontinuiranu provjeru posluje li subjekt nadzora u skladu sa Zakonom o osiguranju, propisima o upravljanju rizicima i drugim propisima, kao i u skladu s internim aktima i standardima, pravilima struke te općenito na način koji omogućuje uredno funkcioniranje društva za osiguranje te provođenje mjera i aktivnosti u cilju otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

Hanfa subjektima nadzora može davati pisane preporuke radi poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i položaja ili smanjenja rizika kojima su izloženi ili mogu biti izloženi.

U izvršavanju svojih ovlasti, a posebno u izvanrednim situacijama, Hanfa na temelju raspoloživih informacija na odgovarajući način uzima u obzir moguće učinke svojih odluka na stabilnost financijskih sustava u Europskoj uniji.

Pri obavljanju nadzora Hanfa posebice:

  1. provjerava sustav upravljanja, strategije, politike i postupke te procedure izvješćivanja koje je društvo za osiguranje uspostavilo radi usklađenja svojeg poslovanja s odredbama Zakona o osiguranju i drugim propisima
  2. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i financijski položaj društva za osiguranje te rizike kojima je ono izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju
  3. provjerava stanje solventnosti društva za osiguranje, oblikovanje tehničkih pričuva i imovinu i prihvatljiva vlastita sredstva u skladu s odredbama Zakona o osiguranju i drugim propisima
  4. provjerava primjerenost metoda i praksi društva za osiguranje koje su namijenjene utvrđivanju mogućih događaja ili budućih promjena gospodarskih uvjeta koji bi mogli nepovoljno utjecati na sveukupni financijski položaj predmetnog društva za osiguranje
  5. provjerava oblikovanje tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima i imovinu za pokriće tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima u skladu s odredbama Zakona o osiguranju i drugim propisima,

i to osobito putem provjere i procjene:

  1. sustava upravljanja, uključujući vlastitu procjenu rizika i solventnosti
  2. tehničkih pričuva
  3. potrebnog solventnog kapitala i minimalnog potrebnog kapitala
  4. pravila ulaganja
  5. kvalitete i kvantitete vlastitih sredstava
  6. kontinuirane usklađenosti unutarnjeg modela sa zahtjevima Zakona o osiguranju i propisima o upravljanju rizicima
  7. sposobnosti društva za osiguranje da podnese moguće događaje ili buduće promjene gospodarskih uvjeta
  8. drugih informacija koje su potrebne za nadzor.

Hanfa pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je društvo za osiguranje izloženo ili bi moglo biti izloženo uzima u obzir prirodu, opseg i složenost rizika prisutnih u njegovu poslovanju.

Nadzor društava za osiguranje obuhvaća odgovarajuću kombinaciju posrednih i neposrednih nadzora, a na temelju provedenog postupka Hanfa može izreći nadzorne mjere utvrđene Zakonom o osiguranju.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.