Nebankarsko financiranje

Upozorenja
Pogledaj više
Edukativni materijali
Pogledaj više
Provjerite svog pružatelja usluge
Pogledaj više

Često postavljena pitanja

Važno je istaknuti kako primatelj leasinga može biti fizička ili pravna osoba. Zakon o leasingu, pod pojmom potrošač podrazumijeva svaku fizičku osobu koja kao primatelj leasinga sudjeluje u poslovima leasinga u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja. U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 19/22), izdavanje opomene radi naplate dospjelih novčanih potraživanja u ugovorima o leasingu sklopljenim s potrošačima kao primateljima leasinga nije dozvoljeno naplaćivati.

U skladu s odredbama Zakona o leasingu posao leasinga s obzirom na sadržaj i obilježja može biti financijski ili operativni leasing.

Posao financijskog leasinga je pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga naknadu koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i opcijom kupnje može steći pravo vlasništva nad tim objektom leasinga po određenoj cijeni koja je u trenutku izvršenja te opcije manja od stvarne vrijednosti objekta leasinga u tom trenutku, a rizici i koristi povezani s vlasništvom na objektu leasinga većim dijelom prenose se na primatelja leasinga.

Posao operativnog leasinga je pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga određenu naknadu koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, davatelj leasinga snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i primatelj leasinga nema ugovorenu opciju kupnje, a rizici i koristi povezani s vlasništvom na objektu leasinga većim dijelom ostaju na davatelju leasinga, odnosno ne prenose se na primatelja leasinga. No nema zapreke da nakon redovnog isteka ugovora o operativnom leasingu i podmirenja svih potraživanja koja proizlaze iz ugovora dotadašnji primatelj leasinga kupi dotadašnji objekt leasinga od leasing društva po tržišnoj cijeni u trenutku kupovine

Sukladno odredbama Zakona o leasingu tijekom cjelokupnog trajanja ugovora o leasingu vlasnik objekta leasinga je davatelj leasinga. Sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) pravo vlasništva je stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakoga drugoga od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima. Sukladno navedenom leasing društvo kao vlasnik objekta leasinga samo slobodno određuje osiguravatelja objekta leasinga kojemu je vlasnik.

Bez obzira na nedvojbeno pravo raspolaganja objektom leasinga u vlasništvu leasing društva i preuzetu obvezu primatelja leasinga, Hanfa smatra kako bi u slučajevima sklapanja ugovora s potrošačima, a primjenjujući odredbe Zakona o zaštiti potrošača, leasing društva trebala obratiti posebnu pozornost na prava i pravnu zaštitu potrošača kao i zaštitu gospodarskih interesa potrošača.

Zakon o leasingu propisuje da poslove leasinga na području Republike Hrvatske može obavljati samo leasing društvo iz druge države članice Europske unije i to neposredno i putem podružnice.

Da bi leasing društvo iz druge države članice Europske unije neposredno obavljalo poslove financijskog  leasinga na području Republike Hrvatske, mora ispunjavati uvjete za obavljanje poslova financijskog  leasinga kao uzajamno priznate usluge, sukladno zakonu za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija te pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga iz države članice tj. Zakonom o kreditnim institucijama (NN, br. 159/13,19/15, 102/15, 15/18, 70/19, 47/20, 146/20 i 151/22), a čije ispunjenje nadzire Hrvatska narodna banka.

Ukoliko društvo iz druge države članice Europske unije ne ispunjava gore navedene uvjete za obavljanje poslova leasinga kao uzajamno priznatih usluga, tada posao financijskog leasinga na području Republike Hrvatske može obavljati isključivo putem podružnice, a za osnivanje podružnice društvo mora dobiti odobrenje od Hanfe.

Hanfa ovdje upućuje na relevantne odredbe Zakona o leasingu (članci 46. - 48.) i Pravilnik o obavljanju poslova leasinga leasing društava iz država članica i trećih država na području Republike Hrvatske (NN, br. 68/14).

Ugovor o operativnom leasingu mora sukladno članku 52. stavak 3. točka 2. Zakona o leasingu (NN, br.141/13) sadržavati ostatak vrijednosti objekta leasinga. Prema odredbi članka 12. Pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope (NN, br. 66/14 i 86/18), ostatak vrijednosti objekta leasinga predstavlja sporazumom utvrđenu vrijednost objekta leasinga po isteku ugovorenog trajanja ugovora o operativnom leasingu, a koja utječe na izračun visine mjesečnih obroka.

Naime, prema definiciji posla operativnog leasinga iz članka 5. Zakona stoji da u razdoblju korištenja objekta leasinga, primatelj leasinga plaća davatelju leasinga naknadu koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost objekta, za razliku od posla financijskog leasinga koji prema odredbi istoga članka 5. stavak 2. Zakona, uzima u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga.

Stoga, ostatak vrijednosti objekta leasinga nije i ne predstavlja ugovorenu otkupnu vrijednost objekta leasinga. S obzirom da kod posla operativnog leasinga primatelj leasinga nema ugovorenu opciju kupnje, ugovor o operativnom leasingu ne može niti sadržavati ugovorenu otkupnu vrijednost.

Kamatna stopa u ugovorima o leasingu može biti sklopljena kao fiksna ili promjenjiva. 

Ukoliko je ugovorena nepromjenjiva (fiksna) kamatna stopa ona se u pravilu ne mijenja tijekom trajanja ugovora. Nepromjenjiva kamatna stopa bi se iznimno mogla promijeniti zbog nastupanja izvanrednih okolnosti na koje ugovorne strane ne mogu utjecati pod uvjetom da je takva mogućnost predviđena ugovornim odredbama te da se ugovorne strane o tome sporazumiju. 

Ukoliko je ugovorena promjenjiva kamatna stopa ista se sastoji od fiksnog dijela koji se ne mijenja tijekom trajanja ugovora, ali i promjenjivog dijela koji se može mijenjati tijekom trajanja ugovora. No promjenjivi dio kamatne stope mijenja se isključivo ovisno o promjeni tržišne vrijednosti parametra uz koji je vezan, a koji je naznačen u ugovoru (npr EURIBOR, LIBOR ili NRS) i u razdobljima koja su naznačena u ugovoru (3-mjesečno, 6-mjesečno i sl.). Način promjene kamatne stope detaljnije je opisan u ugovoru o leasingu ili pripadajućim općim uvjetima.

Leasing društva su dužna u ugovoru o leasingu i pripadajućim općim uvjetima naznačiti sve vrste ostalih naknada (posebne naknade, ostali unaprijed poznati troškovi davatelju leasinga) za koje davatelj leasinga može teretiti primatelja leasinga. Ukoliko one nisu navedene u ugovoru o leasingu leasing društvo ih je sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope (NN br. 66/14 i 86/18) dužno objaviti na svojoj internetskoj stranici i na pogodnom mjestu u svojim poslovnim prostorijama (Cjenik naknada).

Neke od vrsta naknada koje leasing društva uobičajeno naplaćuju tijekom sklapanja i trajanja ugovora o leasingu su: naknade za sklapanje i izmjenu ugovora, naknade kod prijevremenog prestanka ugovora, naknade za nedostavljanje potrebne dokumentacije, naknada za više prijeđene kilometre, naknade za oduzimanje objekata leasinga, naknade za prefakturiranje troškova vezanih uz objekt leasinga itd.

Hanfa je na svojim internet stranicama postavila usporedni prikaz uobičajenih naknada svih leasing društava vezanih uz ugovore o financijskom leasingu sklopljene s potrošačima.

Leasing društvo može potrošaču naplatiti trošak obrade (sklapanja) ugovora o financijskom leasingu ukoliko je on naveden u važećem cjeniku naknada pojedinog leasing društva. Sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju (NN br. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 09/15, 78/15, 102/15, 52/16 i 128/22) on mora biti vezan uz stvarni trošak odobravanja kredita.

Leasing društvo može potrošaču naplatiti i trošak prijevremene otplate ugovora o financijskom leasingu ukoliko je on naveden u važećem cjeniku naknada pojedinog leasing društva te pod uvjetima navedenim u čl. 16. Zakona o potrošačkom kreditiranju (NN br. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 09/15, 78/15, 102/15, 52/16 i 128/22).  

Svakako bi bilo dobro da se prije sklapanja ugovora o financijskom leasingu kod leasing društva informirate o svim troškovima i naknadama koje ćete ili bi mogli kao potrošač platiti tijekom trajanja ugovora o leasingu. Kao dopuna navedenoj informaciji može vam poslužiti usporedni prikaz naknada Hanfe.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.