Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe 2019/2008 objavljene dana 25. lipnja 2021. u Narodnim novinama br. NN 70/2021

Objavljeno: 5. srpnja 2021.

Opseg primjene Zakona provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe 2019/2008 (dalje u tekstu: Zakon)

Ovim se Zakonom osigurava provedba sljedećih akata Europske unije:

 1. Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (Tekst značajan za EGP) (SL L 317, 9. 12. 2019.; dalje u tekstu: Uredba SFDR) i
 2. Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (Tekst značajan za EGP) (SL L 198, 22. 6. 2020.; dalje u tekstu: Uredba o taksonomiji).

te se utvrđuju obveznici primjene Uredbe SFDR, obveznici primjene članaka 5., 6. i 7. Uredbe o taksonomiji, nadležno tijelo, postupanje i ovlasti nadležnog tijela, suradnja između nadležnih tijela te prekršajne odredbe.

Odredbama Uredbe SFDR, koje su direktno primjenjive, utvrđuje se opći okvir i obveze za objave povezane s održivosti u financijskom sektoru i donose se usklađena pravila o transparentnosti za sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike:  

 • kod uključivanja rizika održivosti i uzimanja u obzir štetnih učinaka na održivost u njihovim poslovnim procesima, donošenju investicijskih odluka i davanju investicijskih savjeta
 • prilikom pružanja informacija povezanih s održivosti u vezi s financijskim proizvodima.

Uredbom SFDR definira se značenje ključnih pojmova održivog ulaganja, glavnih štetnih učinaka, faktora i rizika održivosti te okolišnih ciljeva. Također se definiraju sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici koji su obveznici primjene Uredbe SFDR.

Uredbom o taksonomiji dopunjava se okvir objava o održivom financiranju koji je uspostavljen Uredbom SFDR. Sudionici na financijskom tržištu koji stavljaju na raspolaganje financijske proizvode obvezni su objaviti na koji način i u kojoj mjeri koriste kriterije za okolišno održive gospodarske djelatnosti u svrhu određivanja okolišne održivosti svojih ulaganja. Okolišno održivim ulaganjima smatraju se ulaganja u jednu ili više gospodarskih djelatnosti koje se na temelju taksonomije uspostavljene Uredbom o taksonomiji smatraju okolišno održivima.

Za potrebe utvrđivanja stupnja okolišne održivosti ulaganja, gospodarska djelatnost smatra se okolišno održivom ako:

 • znatno doprinosi jednom ili više okolišnih ciljeva iz članka 9. Uredbe o taksonomiji
 • ne šteti bitno nijednom okolišnom cilju
 • provodi se u skladu s minimalnim zaštitnim mjerama utvrđenima u Uredbi o taksonomiji te je
 • usklađena s kriterijima tehničke provjere koje je utvrdila Europska komisija.

Obveznici Zakona

U Republici Hrvatskoj se u smislu ovoga Zakona „sudionikom na financijskom tržištu“ smatra:

 • društvo za osiguranje koje nudi investicijski osigurateljni proizvod
 • investicijsko društvo koje pruža usluge upravljanja portfeljem
 • institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP), što su u Republici Hrvatskoj mirovinska društva koja upravljaju zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondovima i mirovinska osiguravajuća društva, u dijelu kada u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava nastupaju kao institucija za strukovno mirovinsko osiguranje pri obavljanju poslova isplate mirovina
 • mirovinsko osiguravajuće društvo, u odnosu na isplate mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima na temelju individualne kapitalizirane štednje člana otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda
 • proizvođač mirovinskog proizvoda, što su u Republici Hrvatskoj mirovinska društva koja upravljaju otvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 • upravitelj alternativnih investicijskih fondova (UAIF)
 • pružatelj paneuropskih osobnih mirovinskih proizvoda (PEPP)
 • upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala
 • upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo
 • društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te
 • kreditna institucija koja pruža usluge upravljanja portfeljem.

U smislu ovoga Zakona „financijskim savjetnikom“ u Republici Hrvatskoj smatra se:

 • posrednik u osiguranju koji pruža usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima
 • društvo za osiguranje koje pruža usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima
 • kreditna institucija koja pruža usluge investicijskog savjetovanja
 • investicijsko društvo koje pruža usluge investicijskog savjetovanja,
 • UAIF koji pruža usluge investicijskog savjetovanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje alternativnih investicijskih fondova te
 • društvo za upravljanje UCITS fondovima koje pruža usluge investicijskog savjetovanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Odredbe Uredbe SFDR kojima se uređuju nacionalne diskrecije te njihova primjena

 • U odnosu na odredbe Uredbe SFDR, Republika Hrvatska iskoristila je mogućnost proširenja opsega primjene Uredbe SFDR i propisala ovim Zakonom primjenu Uredbe SFDR i na mirovinska društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima u odnosu na otvorene dobrovoljne mirovinske fondove s obzirom na to da je svrha i otvorenih i zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova njihovim članovima osigurati prihod u mirovini te je primjereno i proporcionalno da svojim članovima i potencijalnim članovima objavljuju podatke povezane s održivosti mirovinskog proizvoda koji im nude. Upravo se na taj način istovremeno osigurava ublažavanje asimetrija informacija.

Nadalje, mirovinska društva zbog svoje uloge mogu doprinijeti stvaranju uvjeta za široko prihvaćanje održivih ulaganja poticanjem preusmjeravanja kapitala u održivije aktivnosti i tvrtke, a dalje od aktivnosti i tvrtki koje se smatraju manje održivima, mogu pomoći osigurati tvrtkama i drugim subjektima u koje ulažu učinkovito reagiranje na prilike i rizike koje predstavljaju trendovi, kao što su prijelaz na niskougljično gospodarstvo, želja za sigurnom i visokokvalitetnom hranom i rastući životni standard. To je osobito važno za hrvatsko tržište, gdje su mirovinska društva dominantni akteri na domaćem tržištu.

Napominje se kako bi u opseg primjene Uredbe SFDR u svakom slučaju i bez korištenja nacionalne diskrecije ulazili otvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi s hibridnim karakteristikama, odnosno oni koji ujedno daju ulagatelju pravo na određene koristi (primjerice, otvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi koji koriste indeksaciju inflacije).

 • Republika Hrvatska je odlučila ne primijeniti diskreciju u vezi s mogućnosti uključivanja posrednika u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima i investicijskih društava koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja koja su poduzeća bez obzira na njihov pravni oblik, uključujući fizičke osobe i samozaposlene osobe, pod uvjetom da zapošljavaju manje od tri osobe s obzirom na to da se radi o mikropoduzetnicima, stoga takvo proširenje opsega primjene Uredbe SFDR na navedene osobe ne bi bilo proporcionalno ni opravdano.

Nadležno nadzorno tijelo

Kao nadležna tijela Uredbom SFDR određena su nadležna tijela kako su određena relevantnim zakonima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje obveznika primjene Uredbe SFDR.

S obzirom na to da je relevantno nadležno tijelo iz Uredbe SFDR Hanfa, ovim se Zakonom kao nadležno tijelo za nadzor nad izvršavanjem obveza iz članaka 5., 6. i 7. Uredbe o taksonomiji također imenuje Hanfa. Ovim se Zakonom također osigurava da Hanfa ima sve potrebne nadzorne i istražne ovlasti za izvršavanje svojih dužnosti na temelju Uredbe o taksonomiji.

Prekršajne odredbe

Ovim se Zakonom uvodi prekršajna odgovornost i popis lakših i težih prekršaja te rasponi novčanih kazni za kršenje zahtjeva iz Uredbe SFDR i Uredbe o taksonomiji.

Tekst Zakona dostupan je na sljedećoj poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_70_1334.html