U Službenom listu Europske unije u prosincu 2021. objavljeni akti u vezi s primjenom PRIIPs KID-a na UCITS fondove, nadzornim izvješćivanjem i objavama investicijskih društava te održivim financiranjem

Objavljeno: 30. prosinca 2021.

  • U Službenom listu Europske unije je 20. prosinca 2021. godine objavljena DIREKTIVA (EU) 2021/2261 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. prosinca 2021. o izmjeni Direktive 2009/65/EZ u pogledu uporabe dokumenata s ključnim informacijama od strane društava za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L2261 kojom se utvrđuje da društva za upravljanje UCITS fondovima od 31. prosinca 2022. godine za UCITS fondove kojima upravljaju izrađuju i objavljuju dokument s ključnim informacijama koji je u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Uredbi (EU) br. 1286/2014 (PRIIPs KID) te se smatra da su time ispunjeni i zahtjevi iz članaka 78. do 82. Direktive 2009/65/EZ. Također se pojašnjava da društva za upravljanje UCITS fondovima koji udjele UCITS fondova kojima upravljaju nude profesionalnim ulagateljima mogu odabrati hoće li i dalje sastavljati ključne informacije za ulagatelje u skladu s Direktivom 2009/65/EZ (UCITS KIID) ili će sastavljati i dostavljati im PRIIPs KID
  • U Službenom listu Europske unije je 20. prosinca 2021. godine objavljena UREDBA (EU) 2021/2259 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. prosinca 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 u pogledu produljenja prijelaznog aranžmana za društva za upravljanje, društva za investicije i osobe koje savjetuju o udjelima subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i subjekata koji nisu UCITS ili prodaju takve udjele (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2259&from=EN) kojem se produžava iznimka od izrade i objave PRIIPs KID-a za UCITS fondove i AIF-ove koji se nude malim ulagateljima, do 31. prosinca 2022. godine.
  • U Službenom listu Europske unije je 22. prosinca 2021. godine objavljena PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2284 оd 10. prosinca 2021. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja i objava investicijskih društava https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2284&from=EN kojom se pobliže određuje format i učestalost izvješćivanja investicijskih društava o bonitetnim zahtjevima i javna objava informacija investicijskih društava.
  • U Službenom listu Europske unije je 10. prosinca 2021. objavljena Delegirana uredba (EU) 2021/2178 o dopuni Uredbe (EU) 2020/852 utvrđivanjem sadržaja i prikaza informacija o okolišno održivim ekonomskim djelatnostima koje objavljuju poduzeća na koja se primjenjuje članak 19.a ili članak 29.a Direktive 2013/34/EU i utvrđivanjem metodologije obveznog objavljivanja informacija tzv. Delegirani akt u vezi s člankom 8. Uredbe o taksonomiji.

Radi se o delegiranoj uredbi u vezi s objavama na temelju članka 8 Uredbe o taksonomiji kojim se od poduzeća koja su obveznici objava informacija prema Direktivi NFRD traži da objavljuju informacije jesu li i u kojoj mjeri njihove ekonomske aktivnosti okolišno održive u odnosu na odredbe Uredbe o taksonomiji. Primjena delegirane uredbe započinje 1. siječnja 2022.

  • U Službenom listu Europske unije je 9. prosinca 2021. objavljena delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2139 o dopuni Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem kriterija tehničke provjere na temelju kojih se određuje pod kojim se uvjetima smatra da ekonomska djelatnost znatno doprinosi ublažavanju klimatskih promjena ili prilagodbi klimatskim promjenama i nanosi li ta ekonomska djelatnost bitnu štetu kojem drugom okolišnom cilju tzv. Taxonomy Climate Delegated Act.

Radi se o delegiranoj uredbi kojom se propisuju tehnički uvjeti provjere (tzv. TSC-evi) za utvrđivanje ispunjavaju li ekonomske aktivnosti poduzeća uvjete propisane u vezi s prva dva okolišna cilja: ublažavanjem klimatskih promjena te prilagodbom klimatskim promjenama. Primjena delegirane uredbe započinje 1. siječnja 2022