Priopćenje za javnost

 

Dana 30. lipnja 2017. u Službenom listu Europske unije objavljena je Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (dalje: nova Uredba o prospektu) te stupa na snagu 20. srpnja 2017.

Inače, nova Uredba o prospektu predstavlja glavni dio plana Europske komisije za uspostavu unije tržišta kapitala te će ista od 21. srpnja 2019. u cijelosti zamijeniti dosadašnji prospektni regulatorni okvir koji trenutačno čine Direktiva o prospektu 2003/71/EZ i sve njezine naknadne izmjene i dopune, Uredbu (EU) br. 809/2004 i sve njezine naknadne izmjene i dopune, uključujući i dva seta regulatornih tehničkih standarda (dalje: RTS) propisanih Delegiranom Uredbom (EU) br. 382/2014 i Delegiranom Uredbom (EU) br. 2016/301. Trenutačno važeća Direktiva o prospektu 2003/71/EZ transponirana je u hrvatsko zakonodavstvo kroz odredbe Zakona o tržištu kapitala (NN br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13,159/13,18/15,110/15 i 123/16) dok se odredbe Uredbe (EU) br. 809/2004 i RTS-ova izravno primjenjuju na području Republike Hrvatske od trenutka pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU (od 1. srpnja 2013.).

Nova Uredba o prospektu u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Ono što je značajno kod nove Uredbe o prospektu je stupnjevita primjena pojedinih odredbi Uredbe, propisana člankom 49. nove Uredbe o prospektu.

I/ Od dana kada nova Uredba o prospektu stupi na snagu, odnosno od 20. srpnja 2017. počinju se primjenjivati odredbe:

  1. članka 1. stavka 5. prvog podstavka točaka a), b) i c) nove Uredbe o prospektu koje se odnose na iznimke od obveze objave prospekta u svezi uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište, cit.:

5. Obveza objave prospekta utvrđena u članku 3. stavku 3. ne primjenjuje se na uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu za sljedeće:

(a) vrijednosne papire zamjenjive vrijednosnim papirima koji su već uvršteni za trgovanje na istom uređenom tržištu, pod uvjetom da u razdoblju od 12 mjeseci predstavljaju manje od 20 % broja vrijednosnih papira koji su već uvršteni za trgovanje na istom uređenom tržištu;

(b) dionice koje nastaju konverzijom ili zamjenom drugih vrijednosnih papira ili izvršavanjem prava koja su dana drugim vrijednosnim papirima, ako su nastale dionice istog roda kao dionice koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, pod uvjetom da nastale dionice u razdoblju od 12 mjeseci predstavljaju manje od 20 % broja dionica istog roda koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, podložno drugom podstavku ovog stavka;

(c) vrijednosni papiri koji proizlaze iz konverzije ili zamjene drugih vrijednosnih papira, vlastitih sredstava ili prihvatljivih obveza od strane sanacijskog tijela zbog izvršenja ovlasti iz članka 53. stavka 2., članka 59. stavka 2. ili članka 63. stavka 1. ili 2. Direktive 2014/59/EU;…“, te

  1. članka 1. stavka 5. drugog podstavka nove Uredbe o prospektu kojom se propisuju slučajevi u kojima se zahtjev da nastale dionice koje se namjeravaju uvrstiti na uređeno tržište, tijekom razdoblja od 12 mjeseci predstavljaju manje od 20% broja dionica istog roda koje su već uvrštene na istom uređenom tržištu, propisan člankom 1. stavkom 5. prvim podstavkom točkom b) nove Uredbe o prospektu, ne primjenjuje. Primjerice, kada su vrijednosni papiri kojima se daje pristup dionicama u skladu s člankom 1. stavkom 5. prvim podstavkom točkom b) nove Uredbe o prospektu, izdani prije 20. srpnja 2017., za potrebe uvrštenja nastalih dionica na uređeno tržište nema obveze objave prospekta.

Napominje se da se početkom primjene odredbi članka 1. stavka 5. prvog podstavka točaka a), b) i c) i članka 1. stavka 5. drugog podstavka nove Uredbe o prospektu, od 20. srpnja 2017., stavljaju izvan snage odredbe članka 4. stavka 2. točaka a) i g) Direktive 2003/71/EZ, te se prestaju primjenjivati odredbe članka 352. točaka 1. i 7. Zakona o tržištu kapitala.

II/ Odredbe Uredbe o prospektu koje se počinju primjenjivati nakon 12 mjeseci od stupanja na snagu iste (od 21. srpnja 2018.) su odredbe:

  1. članka 1. stavka 3. nove Uredbe o prospektu kojom je propisano da se nova Uredba o prospektu odnosno obveza objave prospekta ne primjenjuje na javnu ponudu vrijednosnih papira ukupne vrijednosti u Uniji manje od 1 000 000 EUR-a koja se izračunava tijekom razdoblja od 12 mjeseci iako države članice mogu na nacionalnoj razini predvidjeti druge zahtjeve za objavljivanjem do mjere u kojoj takvi zahtjevi ne predstavljaju nerazmjerno ili nepotrebno opterećenje, te
  2. članka 3. stavka 2. nove Uredbe o prospektu kojom jer propisana mogućnost za države članice na nacionalnoj razini izuzeti javne ponude vrijednosnih papira od obveze objave prospekta u svezi s ponudom s time da su takve ponude izuzete od passporting-a te ukupna naknada za svaku takvu ponudu u Uniji mora biti manja od novčanog iznosa izračunatog tijekom razdoblja od 12 mjeseci, koji ne smije premašiti 8 000 000 EUR-a.

Napominje se da se početkom primjene odredbi članka 1. stavka 3. i članka 3. stavka 2. nove Uredbe o prospektu, od 21. srpnja 2018., stavljaju izvan snage odredbe članka 1. stavka 2. točke h) i članka 3. stavka 2. točke e) Direktive 2003/71/EZ, te se prestaju primjenjivati odredbe članka 342. stavka 1. točke 7. i članka 351. stavka 1. točke 5. Zakona o tržištu kapitala.

III/ Odredbe koje se počinju primjenjivati nakon 24 mjeseca od stupanja na snagu nove Uredbe o prospektu (od 21. srpnja 2019.) u cijelosti će staviti izvan snage preostale odredbe Direktive 2003/71/EZ, koje prethodno nisu navedene, te čine najveći dio odredbi nove Uredbe o prospektu.

Europska komisija i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) zadužene su za izradu i donošenje propisa druge razine (delegirani i provedbeni akti) vezano uz pojedina područja iz nove Uredbe o prospektu i u tu svrhu će u narednom razdoblju biti pokrenute javne rasprave oko prijedloga navedenih propisa u kojima će sudionici tržišta kapitala imati priliku sudjelovati dostavljanjem komentara i prijedloga.

Radi razumijevanja primjene odredbi nove Uredbe o prospektu kao i stavljanja izvan snage pojedinih odredbi Direktive o prospektu 2003/71/EZ odnosno prestanka primjene odgovarajućih odredbi Zakona o tržištu kapitala kojima su transponirane odredbe Direktive o prospektu 2003/71/EZ, upućujemo javnost proučiti odredbe članka 46. nove Uredbe o prospektu kao i korelacijsku tablicu iz Priloga VI. novoj Uredbi o prospektu.

Za eventualna pitanja vezano uz primjenu nove Uredbe o prospektu moguće se obratiti Hanfi putem e-mail adrese: capital.markets@hanfa.hr .