Poziv kandidatima (m/ž) koji su zainteresirani za zaposlenje u Sektoru za sistemske rizike i zaštitu potrošača Mlađi / Viši analitičar u Direkciji za praćenje zaštite potrošača i edukaciju (m/ž) (2 izvršitelja)

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima (m/ž) koji su zainteresirani za zaposlenje u Sektoru za sistemske rizike i zaštitu potrošača

Mlađi / Viši analitičar u Direkciji za praćenje zaštite potrošača i edukaciju (m/ž)

(2 izvršitelja)

Opis poslova:

 • rad na predstavkama i upitima korisnika financijskih usluga (potrošača), izrada analiza i praćenje trendova vezanih uz predstavke
 • aktivnosti vezane uz unaprjeđenje financijske pismenosti šire javnosti i ciljanih skupina, uključujući analitičke, istraživačke i prezentacijske aktivnosti
 • kreiranje i provođenje programa edukacije i informiranja korisnika financijskih usluga i šire javnosti o pitanjima vezanim uz financijski sektor u okviru djelokruga i nadležnosti Hanfe
 • izrada edukativnih materijala vezanih uz djelokrug i nadležnost Hanfe
 • sudjelovanje u izradi internih i eksternih akata i izvještaja
 • praćenje propisa i prakse (domaće i strane) vezanih uz zaštitu potrošača s naglaskom na financijske usluge
 • suradnja s drugim dionicima zaštite korisnika financijskih usluga/potrošača u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • sudjelovanje u izradi propisa i procedura iz područja zaštite korisnika financijskih usluga i potrošača

Uvjeti za radno mjesto mlađeg analitičara:

 • preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij čijim završetkom je osoba stekla najmanje 240 ECTS bodova ili četverogodišnji sveučilišni studij čijim završetkom je osoba stekla visoku stručnu spremu
 • najmanje 2 godine radnog iskustva
 • poznavanje odredbi Zakona o općem upravnom postupku te odredbi Zakona o obveznim odnosima koje reguliraju osiguranje
 • visoka razina znanja engleskog jezika
 • visoka razina informatičkog znanja (MS Office)
 • prezentacijske vještine
 • spremnost na povremena kraća putovanja

Uvjeti za radno mjesto višeg analitičara:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova ili sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je osoba stekla visoku stručnu spremu
 • najmanje 5 godina radnog iskustva iz djelokruga odgovornosti direkcije, odnosno sektora
 • poznavanje financijskog sektora i propisa iz djelokruga i nadležnosti Hanfe
 • poznavanje ustroja državne uprave, poznavanje ovlasti Hanfe
 • poznavanje Zakona o općem upravnom postupku te Zakona o obveznim odnosima
 • visoka razina znanja engleskog jezika
 • visoka razina informatičkog znanja (MS Office)

Prednosti za radno mjesto mlađeg analitičara:

 • 300 ECTS
 • studij prava ili ekonomije
 • rad s udrugama za zaštitu potrošača, članstvo u studentskim udrugama koje pružaju usluge educiranja ili održavanja radionica ili ekvivalent navedenom

Prednosti za radno mjesto višeg analitičara:

 • završen studij prava
 • položen pravosudni ispit
 • rad u subjektu nadzora Hanfe na poslovima od značaja za djelokrug rada Direkcije

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 15.10.2019. godine te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • molbu
 • životopis
 • diplomu

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će na testiranje biti pozvani samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/19-02/16
UR.BROJ: 326-01-30-33-19-1
U Zagrebu, 1. listopada 2019.