Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Sektoru za superviziju tržišta kapitala na radnom mjestu Viši supervizor u Direkciji za superviziju izdavatelja (m/ž)

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Sektoru za superviziju tržišta kapitala na radnom mjestu

Viši supervizor u Direkciji za superviziju izdavatelja (m/ž)

(više izvršitelja/ica)

Opis poslova:

 • samostalno obavlja složene poslove iz djelokruga direkcije, a posebno prepoznaje i rješava probleme u radu uz eskaliranje po potrebi
 • predlaže izvanredne i tematske nadzore
 • predlaže indikatore nadzora i okvir i model za prikupljanje podataka
 • kontrolira dostavu izvještaja i obavijesti i ispunjavanje drugih obveza subjekata nadzora
 • predlaže mjere i načine smanjenja rizika subjekata nadzora
 • provjerava i analizira zakonitost i rizičnost poslovanja subjekata nadzora te predlaže odgovarajuće postupanje
 • samostalno izrađuje zapisnike, analize, prijedloge rješenja i druge dokumente u okviru nadzora
 • kontrolira izvršenje izdanih mjera i ishoda nadzora
 • prati regulativu i najbolju praksu iz djelokruga direkcije te po potrebi predlaže i sudjeluje u donošenju i izmjeni propisa
 • predlaže, koordinira i provjerava izradu dokumenata iz djelokruga direkcije i sektora
 • provjerava i verificira dokumente sektora
 • procjenjuje učinke provedenih nadzora na pojedinačnoj i skupnoj osnovi i predlaže odgovarajuće postupanje
 • analizira utjecaj normativnih promjena na subjekte nadzora
 • po potrebi sudjeluje u komisijama za licenciranje u suradnji s Uredom za licenciranje
 • sudjeluje u izradi pokazatelja, korisničkih izvještaja i xml shema
 • sudjeluje u odborima i radnim skupinama ESMA-e i drugih institucija
 • sastavlja i kontrolira interne i eksterne izvještaje
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga direkcije.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij kojim je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova
 • najmanje 4 godine odgovarajućeg radnog iskustva na području financijskih usluga
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • dobro poznavanje MS Office paketa
 • položen državni stručni ispit.

Napomena: Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu naknadnog polaganja.

Prednosti:

 • završen studij ekonomije, smjer financije, menadžment ili financijski menadžment
 • poznavanje funkcioniranja tržišta kapitala
 • poznavanje upravljanja poslovnim procesima
 • poznavanje korporativnog izvještavanja
 • poznavanje korporativnog upravljanja
 • radno iskustvo na poslovnim procesima vezanim uz tržište kapitala ili korporativno izvještavanje
 • radno iskustvo u financijskoj industriji (tržište kapitala), kod izdavatelja (korporativno izvještavanje), odnosno na poslovima vezanima uz korporativno upravljanje
 • napredno poznavanje MS Excela i MS PowerPointa.

Što nudimo:

 • ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci
 • stručno usavršavanje
 • iskustvo suradnje s domaćim i međunarodnim institucijama.

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 28.09.2022. godine te dostaviti sljedeću dokumentaciju na hrvatskom jeziku:

 • molbu
 • životopis

S razlozima i načinima prikupljanja osobnih podataka, kao i s načinom na koji se oni koriste kandidati se mogu upoznati putem linka Pravila privatnosti na našim internetskim stranicama.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog Zakona, a koja je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052.

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će u selekcijski postupak biti uključeni samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/22-02/24

URBROJ: 326-01-30-33-22-1

​U Zagrebu, 8. rujna 2022.