Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Odjelu za nadzor osiguranja, Direkcija za superviziju osiguranja, Sektor za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa Supervizor specijalist (m/ž)

Objavljeno: 10. lipnja 2021.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje
u Odjelu za nadzor osiguranja, Direkcija za superviziju osiguranja, Sektor za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa

Supervizor specijalist (m/ž)

(više izvršitelja/ica)

Opis poslova:

 • obavljanje poslova u okviru nadležnosti Hanfe vezanih uz organizacijsku jedinicu u kojoj se zapošljava
 • sudjelovanje u organiziranju i provođenju nadzornih aktivnosti
 • provođenje nadzora u smislu provjere i analize zakonitosti poslovanja subjekata nadzora temeljem prikupljenih informacija (uključujući izvještaje i obavijesti), informacija traženih na zahtjev i informacija iz dostupnih izvora
 • izrađivanje podnesaka, službenih bilješki, zapisnika, rješenja o provedenom nadzoru i ostale dokumentacije, a vezano uz provođenje nadzora
 • analiziranje rizičnosti subjekata nadzora
 • predlaganje mjera i načina smanjenja rizika subjekata nadzora
 • praćenje zakonskih i drugih propisa te najbolje prakse u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji iz svog djelokruga i nadležnosti
 • suradnja s međunarodnim institucijama i drugim regulatorima na području Republike Hrvatske i Europske unije

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij kojim je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • napredno poznavanje MS Office-a (MS Excel i MS Word)
 • najmanje 5 godina odgovarajućeg radnog iskustva
 • položen državni stručni ispit

Napomena:

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu naknadnog polaganja.

Prednosti:

 • revizor ili interni ovlašteni revizor
 • poznavanje računovodstvenih propisa i međunarodnih računovodstvenih standarda
 • poznavanje osigurateljne prakse i tržišta
 • iskustvo u revizijskim ili inspekcijskim poslovima
 • iskustvo u radu s međunarodnim institucijama i drugim regulatorima na području Republike Hrvatske i Europske unije
 • iskustvo u istraživačko-analitičkim poslovima
 • radno iskustvo u području financijskih usluga, aktuarskih poslova ili drugih poslova u financijskim institucijama (društva za osiguranje, kreditne institucije …)
 • proaktivnost u prepoznavanju nepravilnosti i otklanjanju istih
 • fleksibilnost, komunikativnost i usmjerenost na rješavanje problema
 • sklonost timskom radu

Napomena:

Ne očekuje se posjedovanje svih znanja i vještina koje su navedene u Prednostima. Poželjno je poznavanje barem dijela tehnologija s kojima će se osoba susretati u svakodnevnom radu.

Što nudimo:

 • ugovor na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci
 • kontinuirano stručno usavršavanje

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 22. lipnja 2021. godine te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • molbu
 • životopis
 • diplomu

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će na testiranje/razgovor biti pozvani samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/21-02/16
URBROJ: 326-01-30-33-21-1
U Zagrebu, 8. lipnja 2021.