Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Odjelu za aktuarsku analizu, Direkcija za analizu osiguranja, Sektor za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa na radnom mjestu Mlađi aktuar – pripravnik (m/ž)

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Odjelu za aktuarsku analizu, Direkcija za analizu osiguranja, Sektor za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa na radnom mjestu

Mlađi aktuar – pripravnik (m/ž)

(više izvršitelja/ica)

Opis poslova:

 • sudjeluje u provođenju postupka nadzora izračuna, primjerenosti, metodologija modela i pretpostavki za izračun i oblikovanje tehničkih pričuva, potrebnog solventnog kapitala i najbolje procjene subjekata nadzora u skladu s pravilima struke te kontroli izvršenja izdanih mjera i ishoda nadzora
 • sudjeluje u provođenju nadzorne procjene upotrijebljenih aktuarskih pretpostavki, modela i tehničkih podloga za utvrđivanje cjenika premija osiguranja
 • sudjeluje u procjeni učinaka provedenih postupaka nadzora na pojedinačnoj i skupnoj osnovi
 • pomaže pri aktuarskoj analizi i provođenju nadzora programa predviđenog reosiguranja, poslovanja i poslovnog modela, planova i ostvarenja planova
 • pomaže pri postupku prijedloga i izrade dokumenata koji se dostavljaju na kolegij Upravnog vijeća, subjektima nadzora, odborima, institucijama, kao i ostalih dokumenata iz djelokruga odjela, direkcije i sektora
 • sudjeluje u analizi poslovanja i poslovnih modela subjekata nadzora, uključujući i planove i ostvarenje planova subjekata nadzora
 • sudjeluje u analizi i identifikaciji sistemskih rizika i ocjenjivanju sistemskih rizika koji proizlaze iz poslovnog modela i poslovanja subjekata nadzora
 • prikuplja izvještaje i obavijesti subjekata nadzora
 • po potrebi pomaže u postupku donošenja i izmjene zakona i podzakonskih akata
 • po potrebi pomaže u izradi internih akata i procedura kojima se reguliraju standardi rada i postupanja u odjelu, direkciji i sektoru
 • sudjeluje u analizi utjecaja normativnih promjena na subjekte nadzora
 • sudjeluje u praćenju objava i vijesti EIOPA-e i drugih institucija.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij kojim je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova
 • bez radnog staža u struci odnosno bez iskustva stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa ili s pripravničkim stažem odnosno s iskustvom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju kraćem od 12 mjeseci
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • dobro poznavanje MS Office paketa.

Prednosti:

 • završen studij matematike
 • poznavanje logike relacijskih baza podataka.

Što nudimo:

 • ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana uz mogućnost zapošljavanja na neodređeno vrijeme nakon isteka pripravničkog staža
 • stručno usavršavanje
 • suradnju s međunarodnim institucijama
 • upoznavanje s najboljim europskim aktuarskim praksama.

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 28.09.2022. godine te dostaviti sljedeću dokumentaciju na hrvatskom jeziku:

 • molbu
 • životopis

S razlozima i načinima prikupljanja osobnih podataka, kao i s načinom na koji se oni koriste kandidati se mogu upoznati putem linka Pravila privatnosti na našim internetskim stranicama.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog Zakona, a koja je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052.

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će u selekcijski postupak biti uključeni samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/22-02/26

URBROJ: 326-01-30-33-22-1

U Zagrebu, 8. rujna 2022.