Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje na radnom mjestu Pripravnik (m/ž) u Direkciji za posredni nadzor i analizu rizika Sektora za investicijske i mirovinske fondove

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga  je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni ciljevi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga su promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva rukovodi se načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Direkciji za posredni nadzor i analizu rizika Sektora za investicijske i mirovinske fondove na poslovima

Pripravnik (m/ž)

(jedan izvršitelj)

 

Opis poslova:

 • poslovi nadzora analizom izvješća i obavljanje posrednih i neposrednih nadzora investicijskih i mirovinskih fondova, društava za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima i depozitara
 • analiza rizika i procjena rizičnosti subjekata nadzora
 • sudjelovanje u izradi internih i eksternih akata, analiza i izvještaja
 • zaprimanje, obrada i analiza podataka koje prikuplja Hanfa
 • sudjelovanje u pripremi i izradi regulatornih, podzakonskih i provedbenih akata
 • suradnja s međunarodnim institucijama i drugim regulatorima na području Republike Hrvatske i Europske unije

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij matematičkog usmjerenja (najmanje 300 ECTS)
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office; pogotovo Excel i Word)
 • bez radnog staža u struci

Prednosti:

 • poželjan smjer: financijska i poslovna matematika, matematička statistika
 • viši prosjek ocjena na studiju
 • rad s bazama podataka (SQL, Power Pivot), osnove programiranja
 • poznavanje osnova poslovnih procesa i regulatornog okvira kojim se propisuje poslovanje mirovinskih i/ili investicijskih fondova
 • poznavanje osnova mjera i metoda upravljanja financijskim rizicima
 • poznavanje funkcija i zadataka Hanfe
 • obavljanje studentske stručne prakse u financijskim institucijama

Što nudimo:

 • stručno usavršavanje
 • rad na određeno vrijeme od 12 mjeseci uz mogućnost produljenja ugovora

Zainteresirani kandidati trebaju putem linka dostaviti molbu, životopis, prijepis svih ocjena, diplomu i potvrdu o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje najkasnije do 20. svibnja 2018. godine. Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/18-02/11
UR.BROJ: 326-01-220-224-18-1
Zagreb,11. svibnja 2018.