POZIV kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje na radnom mjestu Aktuar / Aktuar specijalistu u Odjelu za aktuarsku analizu

Objavljeno: 9. siječnja 2020.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Direkciji za analizu osiguranja Sektora za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa na radnom mjestu

Aktuar / Aktuar specijalist

u Odjelu za aktuarsku analizu (m/ž)

(više izvršitelja)

 

Opis poslova za radno mjesto aktuara i aktuara specijalista:

 • sudjeluje u izradi indikatora pokretanja aktuarskog nadzora
 • sudjeluje u provođenju postupka nadzora izračuna, primjerenosti, metodologija modela i pretpostavki za izračun i oblikovanje tehničkih pričuva i potrebnog solventnog kapitala subjekata nadzora
 • sudjeluje u ujednačavanju i unaprjeđenju provođenja nadzornih aktivnosti i metoda te razvoju alata za nadzor
 • provodi nadzorne procjene upotrijebljenih aktuarskih pretpostavki, modela i tehničkih podloga za utvrđivanje cjenika premija osiguranja
 • sudjeluje u kreiranju nadzornih aktivnosti i metoda
 • izrađuje aktuarske analize i nadzor programa predviđenog reosiguranja, poslovanja i poslovnog modela, planova i ostvarenja planova
 • sudjeluje u postupku donošenja i izmjene zakona i podzakonskih akata po potrebi
 • sudjeluje u praćenju objava i vijesti EIOPA-e i drugih institucija

 

Dodatni poslovi za radno mjesto aktuara specijalista:

 • predlaže izvanredne i tematske aktuarske nadzore, vodi nadzorni tim
 • predlaže donošenje i izmjene zakona i podzakonskih akata

 

Uvjeti za radno mjesto aktuara i aktuara specijalista

 • za oba radna mjesta: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij kojim je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova
 • radno iskustvo:
 • za radno mjesto aktuara najmanje 3 godine radnog iskustva u stručnoj spremi i struci, od čega najmanje 2 godine iskustva na aktuarskim poslovima
 • za radno mjesto aktuara specijalista najmanje 5 godina radnog iskustva u stručnoj spremi i struci, od čega najmanje 3 godine iskustva na aktuarskim poslovima
 • za oba radna mjesta: položeni svi propisani ispiti potrebni za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija aktuarske matematike
 • dodatno za aktuara specijalista: posjedovanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 • za oba radna mjesta: aktivno znanje engleskog jezika
 • za oba radna mjesta: napredno poznavanje MS Office-a (Word, Excel, Access)
 • za oba radna mjesta: položen državni stručni ispit (Napomena: natjecati se mogu i kandidati koji nisu položili državni stručni ispit uz obvezu naknadnog polaganja.)

 

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 23.1.2020. te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • molbu
 • životopis
 • diplomu
 • dokaz o položenim svim ispitima u okviru poslijediplomskog studija aktuarske matematike

 

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom. 

Napominjemo da će na testiranje biti pozvani samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/20-02/01

URBROJ: 326-01-30-33-20-1

U Zagrebu, 9. siječnja 2020.