Osnovan kolegij regulatora društva SKDD-CCP Smart Clear

Objavljeno: 20. kolovoza 2021.

U skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (dalje: EMIR), u roku od 30 kalendarskih dana od podnošenja potpunog zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnje druge ugovorne strane (dalje: CCP) u skladu s člankom 17. EMIR-a, nadležno tijelo CCP-a osniva kolegij regulatora za taj CCP te upravlja i predsjeda njime kako bi se olakšalo obavljanje zadaća propisanih EMIR-om. Osnivanje i funkcioniranje kolegija regulatora temelji se na pisanom sporazumu između svih njegovih članova, a nadležno tijelo CCP-a obvezno je na svojim internetskim stranicama objaviti popis članova kolegija za potrebe odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad CCP-a.

Slijedom navedenog, temeljem članka 5. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, a u skladu s člankom 18. stavkom 2. EMIR-a, Hanfa kao tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevu društva SKDD-CCP Smart Clear d.d., Zagreb, Heinzelova 62a (dalje: SKDD-CCP) za izdavanje odobrenja za rad u ulozi CCP-a sukladno članku 17. EMIR-a, obvezna je objaviti popis članova kolegija regulatora SKDD-CCP-a. Sastav kolegija regulatora za CCP-eve je određen člankom 18 EMIR-a, a uključuje razna tijela, uključujući i centralne banke izdanja, na čije nadležnosti može utjecati osnivanje i aktivnosti CCP-a. Tijela koja sudjeluju u kolegijima regulatora su:

 1. ESMA, koju predstavlja predsjednik ili jedan od neovisnih članova Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane (neovisni odbor osnovan unutar ESMA-e, a kojem EMIR daje posebne ovlasti vezano za CCP-eve)
 2. nadležno tijelo samog CCP-a (u ovom slučaju, to je Hanfa);
 3. nadležna tijela odgovorna za nadzor članova sustava poravnanja CCP-a s poslovnim nastanom u trima državama članicama koje na zbirnoj osnovi tijekom razdoblja od godinu dana najviše doprinose u jamstveni fond CCP-a ( ovom slučaju, to su Hanfa, koja je odgovorna za nadzor investicijskih društava koja će biti članovi SKDD-CCP-a, Hrvatska narodna banka i Europska središnja banka, koje su odgovorne za nazor kreditnih institucija u RH koje će biti članovi SKDD-CCP-a; s obzirom da trenutno SKDD-CCP ne djeluje prekogranično te nema članova iz drugih država članica, nadzorna tijela drugih država članica neće biti članovi ovog kolegija regulatora)
  1. nadležnih tijela odgovornih za nadzor članova sustava poravnanja CCP-a koji nisu navedeni u točki (3.), podložno suglasnosti nadležnog tijela CCP-a. Ta nadležna tijela za sudjelovanje u kolegiju zahtijevaju suglasnost nadležnog tijela središnje druge ugovorne strane, pri čemu obrazloženje zahtjeva temelje na svojoj procjeni učinka koji bi financijske teškoće središnje druge ugovorne strane mogle imati na financijsku stabilnost njihove države članice. (Hanfa nije zaprimila ovakav zahtjev)
 4. nadležnih tijela odgovornih za nadzor mjesta trgovanja kojima CCP pruža usluge (SKDD-CCP planira usluge poravnanja pružati Zagrebačkoj burzi d.d., te je nadležno tijelo u ovom smislu Hanfa);
 5. nadležnih tijela koja provode nadzor CCP-eva s kojima su sklopljeni ugovori o međudjelovanju (trenutno nije primjenjivo)
 6. nadležnih tijela koja provode nadzor središnjih depozitorija vrijednosnih papira s kojima je CCP povezan (SKDD-CCP će biti povezan sa Središnjim klirinškim depozitarnim društvom d.d., te je nadležno tijelo u ovom smislu Hanfa);
 7. relevantnih članova ESSB-a koji su odgovorni za nadzor CCP-a i relevantnih članova ESSB-a koji su odgovorni za nadzor CCP-eva s kojima su sklopljeni ugovori o međudjelovanju (trenutno nije primjenjivo);
 8. središnjih banaka koje izdaju najvažnije valute Unije u kojima su financijski instrumenti čije se poravnanje obavlja (u ovom slučaju, to je Hrvatska narodna banka).
 9. središnjih banaka koje izdaju najvažnije valute Unije u kojima su financijski instrumenti čije poravnanje obavlja ili će obavljati CCP, a koje nisu navedene u točki (h), podložno suglasnosti nadležnog tijela CCP-a. Te središnje banke izdanja za sudjelovanje u kolegiju zahtijevaju suglasnost nadležnog tijela središnje druge ugovorne strane, pri čemu obrazloženje zahtjeva temelje na svojoj procjeni učinka koji bi financijske teškoće središnje druge ugovorne strane mogle imati na njihovu odgovarajuću valutu izdanja. (Hanfa nije zaprimila ovakav zahtjev).

Hanfa ovim putem objavljuje popis članova kolegija regulatora SKDD-CCP-a iz članka 18. EMIR-a koji je osnovan 16. kolovoza 2021:

 1. Hanfa, kao nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkama (b), (d) i (f) EMIR-a
 2. ESMA (predsjednik ili koji od neovisnih članova Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane iz članka 24.a stavka 2. točaka (a) i (b) EMIR-a), u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkom (a) EMIR-a
 3. Hrvatska narodna banka, u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkama (c) i (h) EMIR-a i
 4. Europska centralna banka, u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkom (c) EMIR-a.