Objavljena Uredba (EU) 2021/337 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129

Vijest objavljena: 26. veljače 2021.

U Službenom listu Europske unije L 68, od 26.veljače. 2021 godine, kao dio paketa mjera pod nazivom „Paket za oporavak tržišta kapitala”, objavljena je Uredba (EU) 2021/337 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2021. o  izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu prospekta EU-a za oporavak i ciljanih prilagodbi za financijske posrednike i Direktive 2004/109/EZ u pogledu upotrebe jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje za godišnje financijske izvještaje, radi potpore oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 (Tekst značajan za EGP).

Cilj izmjena Uredbe (EU) 2017/1129 (Uredba o prospektu) i Direktive 2004/109/EZ je omogućiti pristup novom financiranju u kratkom vremenskom razdoblju te administrativno rasterećenje izdavatelja kako bi se pomoglo gospodarskom oporavku od pandemije bolesti COVID-19. Konkretno, tom se Uredbom nastoji pomoći poduzećima, a osobito malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) i novoosnovanim poduzećima (start-ups), da prikupe vlasnički kapital kako bi ponovno uspostavila održive omjere kapitala i duga i postala otpornija.

Izmjene koje se odnose na Uredbu o prospektu

Prospekt EU-a za oporavak

Prospekt EU-a za oporavak je skraćeni prospekt za sekundarna izdanja dionica te za uvrštenje na uređeno tržište  (isključujući mogućnost da izdavatelji prelaze s rastućeg tržišta MSP-ova na uređeno tržište). Usmjeren je na ključne informacije te ga mogu koristiti samo oni izdavatelji koji su neprekidno u prethodnih 18 mjeseci imali dionice uvrštene na uređeno tržište ili tržište MSP-ova kao i ponuditelji dionica koje su uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu ili rastućem tržištu MSP-ova neprekidno najmanje posljednjih 18 mjeseci. Izdavatelji mogu sastaviti prospekt EU-a za oporavak samo pod uvjetom da broj dionica koje namjeravaju ponuditi, zajedno s brojem dionica koje su već ponuđene preko prospekta EU-a za oporavak tijekom razdoblja od 12 mjeseci, ako ih ima, ne predstavlja više od 150 % broja dionica koje su već uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu ili rastućem tržištu MSP-ova, na datum odobrenja prospekta EU-a za oporavak. Duljina prospekta EU-a za oporavak ograničena je na najviše 30 stranica te je dopušteno uključivanje upućivanjem informacija koje su već dostupne na tržištu, s time da se sažetak i informacije uključene upućivanjem ne uzimaju u obzir prilikom određivanja najveće duljine ovoga prospekta. Ako je to primjenjivo, izdavatelji ili ponuditelji trebali bi se osvrnuti na to kako je pandemija bolesti COVID-19 utjecala na poslovne aktivnosti izdavatelja kao i na očekivani budući učinak pandemije na njihove poslovne aktivnosti, ako postoji.

Prospekt EU-a za oporavak trebao bi uključivati sažetak koji predstavlja koristan izvor informacija za ulagatelje, posebno za male ulagatelje, od najviše dvije stranice. Ključne informacije koje izdavatelji trebaju objaviti u sažetku ovoga prospekta navedene su u novom Prilogu V.a Uredbi o prospektu.

Postupak odobrenja traje najviše sedam radnih dana s time da bi izdavatelj trebao obavijestiti nadležno tijelo najmanje pet radnih dana prije datuma predviđenog za podnošenje zahtjeva za odobrenje. Mehanizam Prospekta EU-a za oporavak privremenog je karaktera čija bi primjena bila ograničena do 31. prosinca 2022. godine.

Obavijest o dopuni                 

Kako bi se financijskim posrednicima olakšalo poslovanje i pritom zadržala visoka razina zaštite ulagatelja, u skladu s predstavljenim izmjenama Uredbe o prospektu, financijski posrednici dužni su kontaktirati i obavještavati ulagatelje koji su preko njih upisali i kupili vrijednosne papire od trenutka odobrenja prospekta do zaključenja razdoblja inicijalne ponude. Financijskim posrednicima produljuje se rok za stupanje u kontakt s ulagateljima koji su preko njih upisali i kupili vrijednosne papire i koji imaju pravo odustajanja u roku od jednog radnog dana od objave dopune. Kako bi se održala visoka razina zaštite ulagatelja, rok u kojem ulagatelji mogu ostvariti pravo povlačenja produljuje se s dva radna dana na tri radna dana od objave dopune. Mjera se primjenjuje u ograničenom razdoblju do 31. prosinca 2022.godine.

Nevlasnički vrijednosni papiri koje izdaju kreditne institucije

Za kreditne institucije koje stalno ili opetovano izdaju nevlasničke vrijednosne papire dogovorena je mjera  povećanja praga sa 75 mil. EUR na 150 mil. EUR.  Budući da je ta primjena praga za izuzeće ograničena na fazu oporavka, ona se primjenjuje samo u ograničenom razdoblju koje završava 31. prosinca 2022. godine.

Izmjene koje se odnose na Direktivu 2004/109/EC

Za financijske godine koje počinju 1. siječnja 2020. ili nakon tog datuma svi se godišnji financijski izvještaji sastavljaju u jedinstvenom elektroničkom formatu za izvještavanje. Međutim, država članica može izdavateljima dopustiti primjenu tog zahtjeva za izvještavanje za financijske godine koje počinju 1. siječnja 2021. ili nakon tog datuma. Hanfa će dopustiti korištenje ovog izuzeća o čemu je izvijestila javnost objavom na svojoj internetskoj stranici 29. siječnja 2021. godine.

Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije te je u cijelosti obvezujuća i izravno primjenjiva u državama članicama.