Objavljena Direktiva (EU) 2021/338 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2021. godine o izmjeni Direktive 2014/65/EU

Vijest objavljena: 26. veljače 2021.

U Službenom listu Europske unije L 68, od 26. veljače 2021., kao dio paketa za oporavak tržišta kapitala, objavljena je Direktiva (EU) 2021/338 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2021. o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja pozicija, i direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/878 u pogledu njihove primjene na investicijska društva, radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 (Tekst značajan za EGP).

Ovom Direktivom izmijenjeni su određeni zahtjevi iz Direktive 2014/65/EU (MIFID II) i direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/878 (CRD IV i V) s ciljem ukidanja formalnih opterećenja te postizanja ravnoteže između dostatne razine transparentnosti prema klijentu, najviših standarda zaštite i prihvatljivih troškova ispunjenja zahtjeva za pružatelje investicijskih usluga.

Mjere koje se odnose na izmjenu MiFID-a II:

  • Postupno ukidanje standardne metode komunikacije u papirnatom obliku

Radi olakšavanja komunikacije između investicijskih društava i njihovih klijenata, a time i olakšavanja samog procesa ulaganja, informacije o ulaganjima više se ne bi trebale dostavljati u papirnatom obliku, već bi standardni način njihove dostave trebao biti elektronički, uz opciju da mali ulagatelji zatraže eksplicitno da im se informacije dostavljaju u papirnatom obliku te obvezu društva da postojeće male ulagatelje o promjeni na elektronički oblik obavijesti najmanje osam tjedana unaprijed.

  • Ublažavanje zahtjeva u pogledu upravljanja proizvodima

Zahtjevi se ne primjenjuju na obveznice koje nemaju ugrađenu nikakvu drugu izvedenicu osim klauzule o opozivu make-whole čiji je cilj zaštita ulagatelja u slučaju prijevremenog otkupa obveznice. Osim toga, smatra se da su kvalificirani nalogodavatelji dovoljno upoznati s financijskim instrumentima. Stoga je opravdano izuzeti ih od obveza zahtjeva u pogledu upravljanja proizvodima koje se primjenjuju na financijske instrumente koji se isključivo stavljaju na tržište ili se distribuiraju kvalificiranim nalogodavateljima.

  • Informacije o troškovima i naknadama

Usluge koje se pružaju profesionalnim ulagateljima i kvalificiranim nalogodavateljima izuzete su od obveza zahtjeva u pogledu informacija objave o troškovima i naknadama, osim kad je riječ o uslugama investicijskog savjetovanja i upravljanja portfeljem jer profesionalni ulagatelji nemaju nužno dovoljno stručnosti ili znanja da bi takve usluge bile izuzete od tih zahtjeva.

  • Analiza troškova i koristi za profesionalne ulagatelje u slučaju zamjene proizvoda i ublažavanje zahtjeva za izvješća o uslugama

U slučaju postojećih odnosa, društva su trenutačno obvezna provesti analizu troškova i koristi određenih portfeljnih aktivnosti, koje uključuju zamjenu proizvoda. Također, u skladu s MiFID-om II investicijska društva moraju klijentima slati ex post izvješća o pruženim uslugama. Omogućeno je da se ovi zahtjevi ne primjenjuju na usluge koje se pružaju profesionalnim ulagateljima, osim ako ti klijenti bilo u elektroničkom obliku bilo u pisanom obliku obavijeste investicijsko društvo da žele dostavu takvih izvješća.

  • Usluge istraživanja

Investicijskim društvima dopušta se da zajednički plaćaju pružanje usluga istraživanja i usluga izvršenja pod određenim uvjetima. Jedan je od uvjeta da se istraživanje provodi nad izdavateljima čija tržišna kapitalizacija za tri kalendarske godine koje su prethodile istraživanju, izražena kotacijom na kraju godine, nije premašila 1 milijardu EUR. Zahtjev obuhvaća i uvrštena i neuvrštena trgovačka društva pod uvjetom da za neuvrštena trgovačka društva stavka bilance koja se odnosi na vlastiti kapital za tri financijske godine koje su prethodile istraživanju nije premašila prag od 1 milijarde EUR. Kako bi se osiguralo da novoosnovana društva koja postoje manje od tri godine mogu jednako koristiti izuzeće, dovoljno je da nisu premašila prag od 1 milijarde EUR od dana osnivanja.

  • Suspenzija izvješćivanja o najpovoljnijem izvršenju naloga

Podaci iz tih izvješća ulagateljima i drugim korisnicima ne omogućuju smislenu usporedbu na osnovi informacija koje sadržavaju, stoga su privremeno suspendirani do 27. veljače 2023. godine.

  • Izmjene u području tržišta robe

U svrhu ishođenja izuzeća odobrenja za rad kao investicijsko društvo osobama koje profesionalno trguju robnim izvedenicama ili emisijskim jedinicama ili njihovim izvedenicama, ako je njihova aktivnost trgovanja pomoćna aktivnost uz redovnu djelatnost, uvodi se ovlaštenje nadležnim tijelima da se oslone na kombinaciju kvantitativnih i kvalitativnih elemenata, podložno jasno definiranim uvjetima koje će u obliku smjernica i delegiranog akta dati Komisija, umjesto do sada samo kvalitativnih testova.

  • Ograničenje pozicija

Ograničenja pozicija primjenjuju se samo na robne izvedenice kojima se trguje na mjestima trgovanja i koje se smatraju ključnim ili značajnim robnim izvedenicama (one s otvorenim pozicijama od najmanje 300 000 jedinica tijekom razdoblja od jedne godine) i na ekonomski jednakovrijedne OTC ugovore o takvim izvedenicama, isključujući poljoprivredne robne izvedenice i njihove ekonomski jednakovrijedne OTC ugovore. Iz sustava ograničenja pozicija isključuju se i sekuritizirane izvedenice.

  • Uvođenje usko definiranog izuzeća povezanog sa zaštitom od rizika

Izuzeće povezano sa zaštitom od rizika dostupno je ako je, unutar pretežno komercijalne grupe, osoba registrirana kao investicijsko društvo i trguje u ime grupe. Također se uvodi i izuzeće od ograničenja pozicija za financijske i nefinancijske druge ugovorne strane za pozicije koje proizlaze iz transakcija izvršenih radi ispunjavanja obveze osiguravanja likvidnosti.

Kad je riječ o usko definiranom izuzeću povezanom sa zaštitom od rizika i izuzeću u pogledu osiguravanja likvidnosti, ESMA je zadužena za određivanje postupka za utvrđivanje načina na koji osobe mogu primjenjivati ta izuzeća kroz regulatorne tehničke standarde.

Mjere koje se odnose na izmjenu direktiva 2013/36/EU (CRD) i (EU) 2019/878 (CRD V)

S ciljem izbjegavanja nepotrebnog administrativnog opterećenja i osiguranja jedinstvenog pravnog okvira za investicijska društva radi primjene Direktive (EU) 2019/2034 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2021. odgađa se datum prenošenja u nacionalno zakonodavstvo CRD V u pogledu mjera koje se primjenjuju na investicijska društva do 26. lipnja 2021.godine.

Sljedeći koraci

Uskladiti nacionalno zakonodavstvo kroz izmjene i dopune Zakona o tržištu kapitala s Direktivom najkasnije do 28. studenoga 2021. godine.