Obavijest s pojašnjenjima pojmova životnog osiguranja kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja i Uredbe o dokumentima s ključnim informacijama za PRIIP-ove

Hanfa u nastavku objašnjava osnovne pojmove i karakteristike životnog osiguranja kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja te značajke Uredbe o dokumentima s ključnim informacijama za PRIIP-ove.

Osnovne karakteristike životnog osiguranja kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja su:

 • osigurane svote i/ili premije povezane su s nekim financijskim instrumentom (primjerice otvoreni investicijski fond, indeks, vrijednosni papir i sl.)
 • ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja (može ostvariti potencijalno više prinose ili gubitke u odnosu na tradicionalno životno osiguranje)
 • osiguratelj snosi rizik osiguranja (definirane naknade za slučaj smrti, nezgode i sl.)
 • ovisno o proizvodu moguće su i fleksibilnije dodatne jednokratne uplate,
 • vrijednost police ovisi o tržišnoj vrijednosti ulaganja
 • ulaganje može biti konzervativnije ili rizičnije, ovisno o vrsti ulaganja koje osiguratelj nudi uz osigurateljni proizvod i sklonosti riziku ugovaratelja osiguranja,
 • može i ne mora postojati neki vid isplate garancije po doživljenju.

Pojednostavljeni prikaz osnovnih karakteristika životnog osiguranja kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja u odnosu na „tradicionalno“ životno osiguranje:

VRSTA OSIGURANJA

RIZIK ULAGANJA SNOSI

ISPLATA ZA SLUČAJ SMRTI (AKO JE UGOVORENA)

ISPLATA ZA DOŽIVLJENJE

OTKUPNA VRIJEDNOST

"Tradicionalno" životno osiguranje

osiguratelj

osiguratelj

zajamčena

zajamčena

Životno osiguranje kod kojeg ugovaratelj snosi rizik ulaganja

ugovaratelj osiguranja

osiguratelj

nije zajamčena*

nije zajamčena

*osim ako nije ugovoreno osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja s garancijom najmanjeg iznosa isplate po doživljenju

Prilikom izbora osiguranja kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja potencijalni ugovaratelji osiguranja trebali bi:

 • voditi računa o mogućim rizicima i troškovima povezanim s odabranim proizvodom životnog osiguranja
 • detaljno proučiti sve relevantne informacije povezane s osiguranjem i osigurateljem, neovisno o tome ima li osiguratelj sjedište u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, a ima pravo pružati navedene usluge osiguranja na području Republike Hrvatske neposredno ili preko podružnice (popis navedenih društava može se pronaći ovdje).

Relevantne informacije u slučaju izbora životnog osiguranja kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja uključuju i:

 • prospekt, pravila i ključne informacije o otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom uz kojeg se veže osigurana svota i/ili premija
 • pravila unutarnjeg fonda, sastav i druge korisne informacije o dioničkom indeksu ili odgovarajućoj referentnoj vrijednosti odnosno ulaganju na koje je vezano osiguranje
 • podatke o svim troškovima i naknadama koje snosi ugovaratelj osiguranja i sl.

Za potrebe dodatne informiranosti ukazujemo na članke 380. do 382. Zakona o osiguranju (NN, br. 30/15) koji propisuju koje je sve informacije osiguratelj dužan dati ugovaratelju osiguranja prije sklapanja i za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, neovisno o tome o kojoj vrsti osiguranja se radi.

Uredba o dokumentima s ključnim informacijama za PRIIP-ove

Malim ulagateljima sve se više nudi sve veći izbor upakiranih investicijskih proizvoda za male ulagatelje i investicijskih osigurateljnih proizvoda (PRIIP-ovi). Objave informacija malim ulagateljima o takvim PRIIP-ovima bile su neusklađene i često nisu pomogle malim ulagateljima da usporede različite proizvode ili razumiju njihova obilježja te su mali ulagatelji često ulagali bez razumijevanja povezanih rizika i troškova te, ponekad, trpjeli nepredviđene gubitke. Zbog toga je ocijenjeno da je na razini Europske unije potrebno uspostaviti jedinstvena pravila o transparentnosti, koja će se primjenjivati na sve sudionike tržišta PRIIP-ovima te time poboljšati zaštitu ulagatelja.  

Unaprjeđenje transparentnosti PRIIP-ova koji se nude malim ulagateljima predstavlja važnu mjeru zaštite malih ulagatelja i preduvjet je za obnovu povjerenja malih ulagatelja u financijsko tržište, posebno nakon financijske krize.

Stoga je donesena Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) koja se primjenjuje od 1. siječnja 2018. godine (dalje: Uredba).

Uredba definira PRIIP kao proizvod koji može biti i investicijski osigurateljni proizvod. Investicijski osigurateljni proizvod je u istoj Uredbi definiran i kao osigurateljni proizvod koji nudi vrijednost dospjeloga duga (osigurane svote koja se isplaćuje po dospijeću) ili otkupnu vrijednost osiguranja i kada je ta vrijednost dospjeloga duga (osigurane svote koja se isplaćuje po dospijeću) ili otkupna vrijednost osiguranja u potpunosti ili djelomično izložena, izravno ili neizravno, fluktuacijama tržišta. Iz navedenih definicija proizlazi i da ugovori životnog osiguranja kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja spadaju pod pojam investicijskog osigurateljnog proizvoda, odnosno pod pojam PRIIP.

Uredba je potrebna kako bi se uspostavio jedinstveni standard za dokumente s ključnim informacijama kojim bi se uskladili oblik i sadržaj tih dokumenata. Odredbe Uredbe se izravno primjenjuju u svim državama članicama Europske unije i trebale bi osigurati da se na sve, koji savjetuju o PRIIP-ovima ili ih prodaju, primjenjuju jedinstveni zahtjevi u vezi s pružanjem dokumenta s ključnim informacijama malim ulagateljima.

Dokument s ključnim informacijama trebao bi sastaviti izdavatelj PRIIP-a prije nego što se proizvod može prodati malim ulagateljima. Kako bi se osiguralo opsežno širenje i dostupnost dokumenata s ključnim informacijama, ova Uredba trebala bi osigurati da izdavatelj PRIIP-a objavi dokumente s ključnim informacijama na svojoj internetskoj stranici. Kako bi se zadovoljile potrebe malih ulagatelja, potrebno je osigurati da su informacije o PRIIP-ovima za te male ulagatelje točne, korektne, jasne i da ih ne dovode u zabludu.

Dokument s ključnim informacijama mora se jasno razlikovati i odvajati od bilo kakvih promidžbenih sadržaja te bi se uvijek trebao dostavljati besplatno.

Budući da neki investicijski proizvodi koji su obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe nisu jednostavni te bi mali ulagatelji mogli imati teškoća u njihovu razumijevanju, dokument s ključnim informacijama bi, prema potrebi, trebao uključivati upozorenje o razumijevanju kojim se mali ulagatelji obavješćuju o toj činjenici.

Oblik i sadržaj dokumenta s ključnim informacijama propisan je u člancima 6. do 12. Uredbe, a pročišćeni tekst Uredbe dostupan je ovdje.