Obavijest o određenim poslovnim modelima dugoročnog najma na tržištu

Vijest objavljena: 21.2.2019.

Ovim putem Hanfa naglašava razlike između posla leasinga i posla najma te skreće pozornost na poslovne modele koje bi Hanfa, ukoliko bi utvrdila postojanje istih, smatrala poslom leasinga prema odredbama Zakona o leasingu („Narodne novine“ broj 141/13; dalje u tekstu: Zakon).

Naime, na tržištu najmova u Republici Hrvatskoj pojavili su se poslovni modeli dugoročnog najma u kojima najmodavac temeljem zahtjeva najmoprimca pribavlja objekt za izvršenje ugovora na način da kupnjom objekta od dobavljača stekne pravo vlasništva na objektu te odobrava najmoprimcu pravo korištenja tog objekta na određeno razdoblje, za što mu najmoprimac plaća određenu naknadu.

Navedeni poslovni model ima obilježja posla leasinga kako ga definira Zakon budući da upravo u poslu leasinga davatelj leasinga pribavlja objekt leasinga na način da od dobavljača objekta leasinga kupnjom stekne pravo vlasništva na objektu leasinga, te primatelju leasinga odobrava korištenje tog objekta leasinga kroz određeno vrijeme, a primatelj se obvezuje za to plaćati naknadu.

S obzirom da navedeni poslovni model predstavlja postupanje protivno Zakonu i nelojalnu konkurenciju davateljima leasinga u Republici Hrvatskoj iz članka 6. Zakona, Hanfa temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ br. 140/05 i 12/12), u svrhu osiguranja postupanja u skladu sa Zakonom i zaštite sudionika na tržištu, transparentnosti i stabilnosti tržišta te izgradnje povjerenja među sudionicima na tržištu skreće pozornost na relevantne odredbe Zakona i razlike između leasinga i najma.

Sukladno članku 6. Zakona poslove leasinga u Republici Hrvatskoj može obavljati:

- leasing društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj upisano u sudski registar na temelju odobrenja za obavljanje poslova leasinga koje izdaje Hanfa,

- leasing društvo države članice,

- podružnica leasinga društva iz treće države te

- kreditna institucija u skladu s poslovima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

Posao leasinga definiran je Zakonom dok je posao najma definiran Zakonom o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; dalje u tekstu: ZOO).

ZOO-om je određeno kako se ugovorom o najmu najmodavac obvezuje predati određenu stvar najmoprimcu na uporabu, a ovaj mu se obvezuje za to plaćati naknadu.

Posao leasinga definiran je Zakonom te je sukladno članku 4. Zakona posao leasinga pravni posao u kojem davatelj leasinga pribavlja objekt leasinga na način da od dobavljača objekta leasinga, prema specifikaciji primatelja leasinga, kupnjom stekne pravo vlasništva na objektu leasinga te primatelju leasinga odobrava korištenje tog objekta leasinga kroz određeno vrijeme, a primatelj leasinga se obvezuje za to plaćati naknadu.

Iz navedene odredbe je vidljivo kako je posao leasinga definiran Zakonom kao složen pravni posao koji u sebi uključuje posao pribave objekta leasinga od strane davatelja leasinga kupnjom objekta od dobavljača i posao davanja tako pribavljenog objekta leasinga od strane davatelja leasinga kao vlasnika istog na korištenje primatelju leasinga na određeno vrijeme.

Iz navedenog je, kod posla leasinga, razvidna komponenta financiranja odnosno nabavka objekta za izvršenje ugovora i to točno određenog objekta ili objekta određenog prema više ili manje definiranim specifikacijama od strane primatelja leasinga, na način da davatelj leasinga od dobavljača stekne pravo vlasništva nad objektom te primatelju leasinga odobri pravo korištenja tog objekta kroz određeno razdoblje uz naknadu.

Ako bi se posao dugoročnog najma realizirao na prethodno opisani način, također bi u navedenom poslu bila evidentna komponenta financiranja odnosno pribava objekta za izvršenje ugovora, na način da najmodavac kupnjom objekta od dobavljača stekne vlasništvo nad objektom te najmoprimcu odobri pravo korištenja tog objekta kroz određeno razdoblje. Na navedeni način bi se pod poslovnim modelom dugoročnog najma zapravo obavljali poslovi leasinga.

Hanfa ovim putem naglašava da je za potrebe obavljanja poslova leasinga u Republici Hrvatskoj potrebno ishoditi odobrenje Hanfe, sukladno članku 26. Zakona.

Sukladno članku 104. Zakona Hanfa je ovlaštena provoditi i nadzor nad drugim osobama koje osim drugih djelatnosti ili kao jedinu djelatnost obavljaju poslove leasinga.

Također, Hanfa će, sukladno članku 105. Zakona ukoliko nadzorom utvrdi obavljanje poslova leasinga od strane društava koja za to nemaju odobrenje Hanfe, zabraniti obavljanje navedenih poslova, a sve u svrhu očuvanja stabilnosti financijskog sustava te zaštite sudionika na financijskom tržištu.

Hanfa skreće pozornost i na prekršajne odredbe, kojima je u članku 126. stavku 3. propisana novčana kazna u iznosu 50.000,00 do 100.000,00 kuna ukoliko se obrtniku i pravnoj osobi utvrdi obavljanje poslova leasinga bez odobrenja Hanfe za obavljanje poslova leasinga iz članka 26. Zakona.

Popis društava koja imaju odobrenje za obavljanje poslova leasinga u Republici Hrvatskoj objavljen je na internetskoj stranici Hanfe na sljedećoj poveznici - https://www.hanfa.hr/leasing-i-faktoring/registri/leasing-drustva/ odnosno na poveznici HNB-a https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/supervizija/popis-kreditnih-institucija.

Ovim putem Hanfa poziva sve osobe koje imaju informacije da neko društvo koje se ne nalazi u javno objavljenom registru Hanfe ili HNB-a, a poduzima radnje koje odgovaraju poslu leasinga o tome obavijeste Hanfu putem adresa leasing@hanfa.hr; info@hanfa.hr.