Obavijest kandidatima (m/ž) koji su zainteresirani za zaposlenje u Sektoru za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa na radnom mjestu Supervizor / supervizor specijalist - više izvršitelja

 

Hanfa je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 53/12) Hanfa objavljuje sljedeći

 

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u u Direkciji za superviziju osiguranja, u Sektoru za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa, na radnom mjestu

 

Supervizor / supervizor specijalist (m/ž)

 

(više izvršitelja/ica)

 

Opis poslova:

 • obavljanje poslova nadzora u okviru nadležnosti Hanfe vezanih uz tržište osiguranja
 • analiza ključnih faktora rizika i procjena rizičnosti pojedinih subjekata nadzora
 • predlaganje, sudjelovanje u pripremi i izradi te praćenje donošenja i provedbe regulatornih, podzakonskih i provedbenih akata i najbolje prakse
 • sudjelovanje u izradi internih i eksternih akata, analiza i izvještaja
 • suradnja s međunarodnim institucijama i drugim regulatorima na području Republike Hrvatske i Europske unije/Europskog gospodarskog prostora
 • analiza, nadzor i kontrola izvještaja i obavijesti subjekata nadzora
 • analiza poslovanja i poslovnog modela subjekata nadzora, uključujući i analiziranje planova i ostvarenja planova subjekata nadzora
 • provođenje nadzora u smislu provjere i analize zakonitosti te ocjene rizičnosti poslovanja subjekata nadzora
 • provođenje mjera i načina smanjenja rizika koji proizlaze iz poslovnog modela i poslovanja subjekata nadzora

Uvjeti:

 • najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima u području financijskih usluga
 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova ili sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je osoba stekla visoku stručnu spremu ili stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je osoba stekla visoku stručnu spremu, poželjno matematičkog, tehničkog ili ekonomskog smjera
 • visoka razina informatičkog znanja (MS Office – Word, Excel, Outlook)
 • visoka razina znanja engleskog jezika
 • prezentacijske vještine, visoka radna etičnost

Prednosti:

 • ovlaštenje Hanfe za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 • certifikat internog revizora
 • poznavanje financijske i računovodstvene analize izvještaja društava za osiguranje i/ili drugih financijskih institucija
 • poznavanje procesa i alata potrebnih za provođenje analize financijskih / aktuarskih izvještaja
 • radno iskustvo u području aktuarskih poslova ili drugih poslova u financijskim institucijama (društva za osiguranje, kreditne institucije …)

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti životopis putem linka najkasnije do 17. veljače 2019. godine.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

KLASA: 112-01/19-02/01
UR.BROJ: 326-01-30-33-19-1
U Zagrebu, 7. veljače 2019.