Novčani fondovi mijenjaju ime i strategiju ulaganja uslijed primjene Uredbe o novčanim fondovima

Vijest objavljena: 6. 8. 2018.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) skreće pozornost javnosti na to da je 21. srpnja 2018. započela primjena tzv. Uredbe o novčanim fondovima[1] (točnije: Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima) koja donosi važne promjene u poslovanju novčanih investicijskih fondova, a u koje u Hrvatskoj značajnim dijelom ulažu i mali ulagatelji. Ulagatelji u sljedećem razdoblju mogu očekivati obavijesti o promjeni naziva, ali i strategije i ciljeva dosadašnjih novčanih fondova u koje ulažu.

Uredbom o novčanim fondovima uvode se značajne promjene u radu i poslovanju novčanih fondova s ciljem:

  • osiguranja veće razine zaštite za ulagatelje
  • ujednačavanja uvjeta poslovanja i razine zaštite ulagatelja u svim državama članicama EU
  • nastojanja smanjenja utjecaja tržišnih šokova na novčane fondove, što se primarno pokušava ostvariti kroz umanjenje rizika značajnih odljeva sredstava iz fondova, a koji se lako mogu proširiti na cijelo EU područje.

 Stoga se ovom uredbom propisuju dodatni i stroži zahtjevi za novčane fondove, prvenstveno u odnosu na:

  • Investicijsku politiku i vrednovanje imovine – uređuju se pitanja poput klasa imovine u koje je novčanim fondovima dozvoljeno ulagati, diverzifikacije i koncentracije ulaganja, kreditne kvalitete prihvatljivih klasa imovine itd.
  • Likvidnost – podižu se zahtjevi za održavanje likvidnosti novčanih fondova, kako bi bili spremni odgovoriti iznenadnim visokim zahtjevima za otkup udjela.
  • Diverzifikacija ulaganja – primjenjuju se strogi zahtjevi za diverzificiranjem portfelja novčanih fondova, sve s ciljem smanjenja rizika.

U nastavku se izdvajaju neke razlikovnosti koje mogu rezultirati većom rizičnosti nenovčanih fondova u odnosu na novčane:

Razlikovnosti novčanih u odnosu na nenovčane fondove, prema Uredbi o novčanim fondovima

 

Novčani fondovi

Nenovčani fond

Kreditni rizik

Minimalna razina kreditne kvalitete je zakonski propisana

Minimalna razina kreditne kvalitete nije zakonski propisana

 

Ø  Može biti izložen većem kreditnom riziku izdavatelja

Pravila vrednovanja

Vrednovanje metodom amortiziranog troška nije dozvoljeno

 

 

Imovina novčanog fonda vrednuje se po tržišnim vrijednostima kad god je to moguće*

 

* Odnosi se na novčane fondove s promjenjivim NAV-om  

Dozvoljeno je vrednovanje metodom amortiziranog troška. Postoji mogućnost da je imovina fonda vrednovana po vrijednostima koje odstupaju od tržišnih.

 

Ø  Može biti izložen većem riziku vrednovanja

Ulaganje u udjele drugih fondova

Međusobno držanje udjela između dva novčana investicijska fonda nije dozvoljeno

 

Sjecanje udjela u drugom novčanom fondu (ciljani fond) nije dozvoljeno ako ciljani fond već drži udjele u fondu koji provodi stjecanje

Međusobno držanje udjela između dva investicijska fonda je dozvoljeno

 

 

Dozvoljeno je stjecanje udjela u drugom investicjskom fondu (ciljani fond), bez obzira drži li ciljani fond udjele u fondu koji provodi stjecanje

 

Ø  Može biti izložen većem riziku likvidnosti

S obzirom na sve gore navedeno društva za upravljanje novčanim fondovima moraju odlučiti hoće li postojeći novčani fondovi (ili oni koji su im bliski po karakteristikama) nastaviti i dalje poslovati kao novčani fondovi ili će postati tzv. fondovi koji nisu novčani. U oba slučaja društvo mora dobiti odgovarajuća odobrenja HANFA-e.

HANFA je u ovom trenutku od 10 društava za upravljanje s 20 postojećih novčanih fondova zaprimila informaciju o namjeri njihova nastavka poslovanja izvan kategorije novčanih fondova.

Postupak izdavanja potrebnih odobrenja je u tijeku te se njihov završetak očekuje do listopada 2018. 

Ukoliko društvo za upravljanje želi da postojeći novčani fond i dalje nastavi poslovati kao novčani fond, poslovanje fonda morat će prilagoditi strožim zahtjevima nego do sada, a u skladu s Uredbom o novčanim fondovima. Samo od strane jednog društva HANFA je obaviještena o namjeri nastavka poslovanja jednog postojećeg novčanog fonda kao novčanog fonda i dalje. Rok za podnošenje zahtjeva HANFA-i za odobrenje nastavka poslovanja u kategoriji novčanih fondova jest 21. siječanja 2019.

Zbog svega navedenog ulagatelji u novčane fondove u sljedećih nekoliko mjeseci mogu očekivati obavijest o promjeni naziva fonda,[2] s time da se ta promjena odražava na sve dokumente fonda (prospekt, pravila, ključni podaci za ulagatelje), kao i na sve promidžbene materijale koji su upućeni ulagateljima ili potencijalnim ulagateljima. 

Društvo za upravljanje će, nakon toga, obavijestiti ulagatelje i o promjeni ciljeva i strategije ulaganja fondova.[3]

HANFA od svih društava za upravljanje očekuje da na jasan, transparentan, razumljiv i lako dostupan način (što uključuje i istaknute objave na početnim mrežnim stranicama društava za upravljanje), obavještavaju ulagatelje u odnosu na konkretne fondove kojima upravljaju o:

  • urađenim i namjeravanim promjenama
  • njihovim razlozima te
  • pojašnjenjima značenja i posljedica tih promjena na same ulagatelje.

To se osobito odnosi na promjene koje se tiču ciljeva, strategije ulaganja fondova i rizika povezanih s ulaganjem u te fondove, kao i na specifičnosti pojedinih fondova koje su nastale upravo kao posljedica tih promjena.

Upućujemo ulagatelje i sve potencijalne ulagatelje da redovito prate sve obavijesti društava za upravljanje novčanim fondovima, a osobito one na mrežnim stranicama, kako bi se pravovremeno upoznali sa svim promjenama i uvjetima poslovanja fondova te na temelju istih donijeli utemeljene odluke o ulaganju.

Naglašavamo da će, dok HANFA ne odobri bitne promjene prospekata i pravila fondova zbog promjene ciljeva i strategije ulaganja fondova, ti fondovi poslovati s promijenjenim, novim, nazivima za koje je moguće da neće nužno i u potpunosti odgovarati njihovoj strategiji ulaganja.

Uredba o novčanim fondovima u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU na sve investicijske fondove koji imaju karakteristike novčanih fondova.

 

[1] Uredba o novčanim fondovima objavljena je 30.6.2017. u Službenom listu Europske unije i stupila je na snagu 20.7.2017. godine, no velika većina njezinih odredbi se počela primjenjivati 21.7.2018. godine, uz izuzetak nekoliko odredbi koje su stupile na snagu 20.7.2017.

[2] Promjena naziva fonda se provodi kao nebitna promjena prospekta i pravila fonda i za nju nije potrebno prethodno odobrenje Hanfe.

[3] Promjena ciljeva i strategije ulaganja je bitna promjena prospekta i pravila fonda i za nju je potrebno prethodno odobrenje Hanfe.