Mjesečno izvješće za travanj 2023.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za travanj 2023.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju travnja 2023. ukupno 2.195.339 članova, odnosno 3.831 člana (0,17 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 84,6 %, u A kategoriji 11,5 %, te u C kategoriji 3,9 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 4.656 novih članova u travnju njih 4.527 (97,2 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u travnju je prestalo članstvo za 825 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u travnju iznosili su 98,6 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja ožujka). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 9,5 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja ožujka), što je 19,7% manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju travnja 2023. iznosila je 18,4 mlrd. EUR, što je za 164,4 mil. EUR (0,9 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju travnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,0 % za kategoriju A, 0,4 % za kategoriju B i 0,3 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 4,5 % za kategoriju A, 0,4 % za kategoriju B i -1,3 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,7 % za Mirex A, 5,0 % za Mirex B i 3,2 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju travnja 2023. iznosila su 11,4 mlrd. EUR (62,3 % imovine) te se njihov udio smanjio za 1,8 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova smanjila se za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju travnja 2023. iznosila 21,4 % imovine OMF-ova (3,9 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,5 %, a ulaganja u strane dionice 8,9 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,0 mlrd. EUR (11,0 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini smanjio za 0,4 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u travnju 3,8 % imovine, odnosno 704,2 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju travnja 2023. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) povećao se za 0,03 %, čime su spomenuti fondovi brojali 379.625 (ODMF) odnosno 47.679 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u travnju 2023. iznosile su 8,1 mil. EUR (0,7 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca.), što je smanjenje od 0,8 mil. EUR u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u travnju 2023. iznosile su 3,5 mil. EUR, što je za 1,4 mil. EUR (27,9 %) manje od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 71,7 %, isplate zbog promjene fonda 19,0 %, a isplate zbog smrti 9,3 % ukupnih isplata u travnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,1 mil. EUR isplaćen je putem mirovinskog društva (fonda), 0,8 mil. EUR u formi jednokratnih isplata, a 0,6 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u travnju se povećala za 10,7 mil. EUR (1,0 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,1 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u travnju kretali su se od -1,2 % do 0,8 %, a prinosi na godišnjoj razini od -10,0 % do 3,1 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (54,3 % imovine), a zatim dionice (25,2 %) te investicijski fondovi (12,1 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,7 p.b., udio dionica za 0,6 p.b., dok je udio ulaganja u investicijske fondove ostao nepromijenjen u odnosu na prethodni mjesec.

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u travnju 2023. iznosio je 23,7 mil. EUR, što predstavlja pad od 15,6 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija smanjila se za 0,5 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 37,5 mlrd. EUR, od čega su 19,6 mlrd. EUR činile dionice, 17,9 mlrd. EUR obveznice, a 9 mil. EUR ETF-ovi. Promatrajući sektorske dioničke indekse, najveći mjesečni rast od 8,0 % ostvario je CROBEXindustrija, dok je najveći mjesečni pad od 2,4 % zabilježio je CROBEXtransport. Mjesečni pad zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX (-0,3 %), dok je CROBEX10 zabilježio mjesečni rast od 0,6 %. Obveznički indeks CROBIS zabilježio je mjesečni rast od 0,3 %, a mjesečni rast od 0,5 % ostvario je i CROBIStr. Dionica kojom se u travnju najviše trgovalo ponovno je bila dionica društva SPAN d.d., kojom je ostvaren promet od 4,2 mil. EUR (23,2 % ukupnog trgovanja na burzi u travnju), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 13,0 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

Na kraju prvog tromjesečja 2023. poslovale su 23 pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga, odnosno 5 investicijskih društava, 12 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. U prvom tromjesečju 2023. ostvaren je tromjesečni rast vrijednosti imovine kojom upravljaju sve tri grupe ovlaštenih pravnih osoba, i to investicijska društva 16,8 %, društva za upravljanje investicijskim fondovima 2,4 % i kreditne institucije 1,3 %[3]. U odnosu na prethodno tromjesečje imovina pod skrbništvom kreditnih institucija povećana je za 15,4 %, a imovina pod skrbništvom investicijskih društava za 13,5 % . U prvom tromjesečju 2023. distribuirano je 304,8 mil. EUR vrijednosti financijskih instrumenata (porast od 55,4 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega čak 81,7 % čine udjeli domaćih UCITS fondova, dok udjeli stranih UCITS fondova čine 10,9 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U travnju 2023. poslovala su ukupno 103 UCITS fonda, tri više nego u prethodnom mjesecu. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 1,98 mlrd. EUR te je bila za 34,0 mil. EUR ili 1,7 % manja u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u travnju su bile pozitivne i iznosile su 17,8 mil. EUR. Negativne neto uplate ostvarili su obveznički fondovi (-39,0 mil. EUR), mješoviti fondovi (-4,3 mil. EUR) i napajajući fondovi (-1,6 mil. EUR). Pozitivne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (1,2 mil. EUR) i fondovi iz kategorije ostali (61,6 mil. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju travnja činila je 44,1 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 15,0 % odnosno 14,2 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U travnju 2023. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imali su dionički (1,7 %), mješoviti (1,7 %) i ostali (0,3 %), a negativan predznak imali su obveznički -0,2 % i napajajući -0,3 % UCITS fondovi.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju travnja iznosila je 135,8 mil. EUR (mjesečni pad od 0,1 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 0,2 %.

LEASING DRUŠTVA

Ukupna aktiva 15 leasing društava iznosila je na kraju prvog tromjesečja 2023. godine 3,1 mlrd. EUR, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 13,0 %. Dobit leasing društava prije oporezivanja veća je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 0,3 mil. EUR (1,6 %) i iznosila je 17,4 mil. EUR. U segmentu operativnog leasinga godišnji rast nedospjele ugovorene vrijednosti aktivnih ugovora iznosio je 8,5 %, dok je u segmentu financijskog leasinga zabilježen godišnji rast od 15,4 %. Vrijednost novozaključenih ugovora u segmentu operativnog leasinga porasla je za 33,9 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je rast vrijednosti novozaključenih ugovora u segmentu financijskog leasinga iznosio 29,1 %. Tome je najviše pridonijelo povećanje vrijednosti ugovora čiji su objekt leasinga osobna vozila (200,1 mil. EUR), gospodarska vozila (76,5 mil. EUR) te postrojenja, strojevi i oprema (28,6 mil. EUR). Ukupna vrijednost novozaključenih ugovora u prvom tromjesečju 2023. godine porasla je za 88,5 mil. EUR (29,8 %) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća

[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

[3] Vrijednost imovine kojom su navedena društva upravljala na kraju prvog tromjesečja 2023. iznosila je za društva za upravljanje investicijskim fondovima 591,1 mil. EUR , za kreditne institucije 50,9 mil EUR i za investicijska društva 4,6 mil. EUR.