Mjesečno izvješće za siječanj 2021.

Objavljeno: 23. veljače 2021.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za siječanj 2021. (4. tromjesečje 2020.)

MIROVINKI FONDOVI

II. STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su u siječnju 2021. godine 2.061.027 članova, što je za 0,2 % više nego mjesec prije. Od ukupno 4.480 novih članova njih 4.313 rasporedio je Regos, i to gotovo sve u fondove kategorije A. Za 844 člana utvrđen je prestanak članstva, odnosno izlaz iz II. stupa zbog odlaska u mirovinu ili smrti. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u siječnju iznosili su 556,0 mil. HRK, što je za -1,5 % manje u odnosu na siječanj 2020. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 90,2 mil. HRK, odnosno 66,0 % više nego u siječnju 2020.

Neto imovina OMF-ova u siječnju 2021. iznosila je 120,2 mlrd. HRK te se u odnosu na prethodni mjesec povećala za 1 %. Mjesečni prinosi Mirexa u siječnju 2021. iznosili su 1,1 % za kategoriju A, 0,6 % za kategoriju B i 0,2 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa zadržali su pozitivan predznak i kretali su se od 1,1 % do 1,2 %. Anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova iznose za Mirex A 7,0 %, za Mirex B 5,4 % i za Mirex C 5,1 %. Obveznice su na kraju siječnja bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova s udjelom od 67,2%, dok su istovremeno ulaganja u dionice činile 18,6%. Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove s udjelom od 9,4 % na razini svih OMF-ova.

III. STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Broj članova svih 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) smanjio se u siječnju 2021. za -0,8 % na mjesečnoj razini unatoč priljevu 1.841 novog člana, pa su na kraju siječnja ODMF-ovi brojali ukupno 332.500 članova. Ukupne mjesečne uplate u ODMF-ove u siječnju iznosile su 55,4 mil. HRK (smanjenje od -18,2 % u odnosu na siječanj 2020.). Istodobno su i ukupne mjesečne isplate iz ODMF-ova bile manje za -24,2 % na godišnjoj razini te su iznosile 24,6 mil. HRK. Broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) smanjio se u siječnju 2021. za -1,0 % na mjesečnoj razini pa su ZDMF-ovi na kraju mjeseca imali 44.777 članova. U siječnju 2021. smanjile su se i ukupne mjesečne uplate u ZDMF-ove (za -2,4 % na godišnjoj razini) te su iznosile 7,5 mil. HRK, dok je iznos ukupnih mjesečnih isplata iznosio 5,2 mil. HRK, što je godišnji porast od 18,9 %.

Neto imovina ODMF-ova u siječnju je porasla za 1,1 % na mjesečnoj razini i iznosila je 5,6 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi kretali u rasponu od 0,1 % do 1,1 %. Raspon godišnjih prinosa bio je nešto veći, pri čemu je prinos dijela fondova bio negativan (između -2,7 % i 1,7 %). Rast neto imovine na mjesečnoj razini zabilježili su i ZDMF-ovi (porast od 0,9 %) te je njihova neto imovina na kraju siječnja 2021. iznosila 1,2 mlrd. HRK. Raspon mjesečnih prinosa kretao se od 0,2 % do 1,1 %, dok su se godišnji prinosi kretali između -1,2 % i 2,7 %. Struktura ulaganja DMF-ova slična je onoj kod OMF-ova, uz nešto veći udio vlasničkih ulaganja. Najveći dio portfelja čine obveznice s 58,8 %, zatim dionice s 24,2 %, te investicijski fondovi s 9,5 %.

MIROVINSKA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA (MOD)

U srpnju 2020. godine uz postojeći Raiffeisen MOD s radom je počelo i Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo. Ta su dva MOD-a na kraju 2020. godine u dijelu obveznoga mirovinskog osiguranja obuhvaćala 4.427 korisnika i 4.419 ugovora odnosno 6.273 korisnika i 6.390 ugovora u dijelu dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja. Ukupna aktiva MOD-ova na kraju 2020. godine iznosila je 1,4 mlrd. HRK (povećanje od 65 % u odnosu na prethodnu godinu), a njihova dobit za 2020. godinu iznosila je 8,2 mil. HRK (povećanje od 181,4 % na godišnjoj razini). Do značajnog porasta imovine i dobiti MOD-ova došlo je zbog većeg broja osiguranika koji pri odlasku u mirovinu koriste tzv. kombiniranu isplatu iz I. i II. mirovinskog stupa s obzirom na mogućnosti koje takva mirovina nudi (dodatak na mirovinu ostvarenu u I. stupu i djelomične jednokratne novčane isplate od 15 % iznosa od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u u određenim uvjetima). 

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U siječnju 2021. godine poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u siječnju 2021. iznosila je 1,1 mlrd. HRK te se povećala za 1,9 % u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Bruto iznos likvidiranih šteta u siječnju 2021. iznosio je 515,8 mil. HRK te se na razini godine povećao za 8,7 %.

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi iznosio je u siječnju 2021. godine 166,9 mil. HRK te je bio za -27,1 % manji u odnosu na prosinac 2020. ponajprije uslijed manjeg blok-prometa dionicama. Istodobno je promet unutar knjige ponuda zabilježio porast od 8,8 %, čemu je najveći doprinos dalo trgovanje obveznicama. Tržišna kapitalizacija porasla je na mjesečnoj razini za 0,6 % i na kraju siječnja iznosila je 272,4 mlrd. HRK. Svi indeksi osim CROBEXturista bilježili su pozitivan mjesečni rast, pri čemu se najviše isticao indeks CROBEXindustrija s porastom od 9,3 %. Najtrgovanija dionica bila je ona Valamar Riviere, kojom je ostvaren promet od gotovo 21 mil. HRK s mjesečnim rastom cijene od 0,7 %. Promet na OTC tržištu zabilježio je mjesečni rast od 33,4 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

U 4. tromjesečju 2020. poslovalo je 27 pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga, odnosno 7 investicijskih društava, 13 kreditnih institucija i 7 društava za upravljanje investicijskim fondovima. Na tromjesečnoj je razini vrijednost imovine kojom upravljaju investicijska društva porasla za 5,4 %, dok je rast imovine kojom upravljaju kredite institucije odnosno društva za upravljanje investicijskim fondovima porasla za 4,0 % odnosno 1,3 %. Međutim, na godišnjoj je razini vrijednost imovine kojom upravljaju pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga smanjena, od -28,1 % do ­-3,7 %. Ukupna imovina pod skrbništvom investicijskih društava raste od kraja 2019. te je u prosincu 2020. iznosila 1,8 mlrd. HRK.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U siječnju 2021. godine poslovalo je ukupno 96 UCITS fondova (3 UCITS fonda su u likvidaciji, a 1 fond je brisan iz registra), što je jednak broj kao i mjesec prije. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju siječnja iznosila je 18,5 mlrd. HRK te je na mjesečnoj razini porasla za 1,8 %. No na godišnjoj razini i dalje se bilježi smanjenje neto imovine UCITS fondova od -19,6 %, što je prvenstveno posljedica snažnog povlačenja sredstava iz obvezničkih fondova u ožujku 2020. kao reakcije ulagača na neizvjesnost uzrokovanu eskaliranjem pandemije koronavirusa. Imovina obvezničkih fondova činila je 77,8 % ukupne imovine UCITS fondova na kraju siječnja 2021.

Početkom 2021. prinosi svih kategorija UCITS fondova bili su pozitivni, pri čemu je najviši prosječni ponderirani prinos od 0,9 % ostvaren u kategoriji dioničkih UCITS-a, dok su obveznički fondovi ostvarili najniži prosječni mjesečni prinos od -0,1 %. U svim kategorijama UCITS fondova u siječnju 2021. ukupne su uplate nadmašivale ukupne isplate (ukupna vrijednost neto uplata svih UCITS fondova iznosila je 280 mil. HRK).

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji zabilježio je mjesečni rast imovine od 2,4 % i ona je na kraju siječnja iznosila 988,1 mil. HRK.

LEASING DRUŠTVA

Poslovanje leasing društva bilo je u 2020. značajno otežano uslijed pandemije koronavirusa. Tako je ukupna aktiva 15 leasing društava na kraju 2020. iznosila 19,8 mlrd. HRK te se smanjila za -8,5 % u odnosu na kraj prethodne godine. Istodobno je ukupna dobit leasing društava smanjena za -67,9 % (168,1 mil. HRK). Nedospjela ugovorena vrijednost aktivnih ugovora pala je za -7,5 % u segmentu operativnog odnosno za -4,2 % u segmentu financijskog leasinga na razini godine. Značajno je smanjena i vrijednost novozaključenih ugovora (-16,8 % u segmentu operativnog leasinga te -37,6 % u segmentu financijskog leasinga na godišnjoj razini), što odražava smanjenu gospodarsku aktivnost u 2020. u uvjetima koronakrize i visokih neizvjesnosti.

FAKTORING DRUŠTVA

Na kraju 2020. godine u sektoru faktoringa poslovala su 4 faktoring društva, 2 manje nego na kraju prethodne godine. Društvo PLUS A-FAKTOR započelo je proces likvidacije, a društvo ERSTE FACTORING pripojeno je matičnoj banci. Ukupna aktiva faktoring društava na kraju 2020. iznosila je 325,2 mil. HRK, a ukupna dobit 7,4 mil. HRK. U volumenu transakcija u 2020. najviše je bio zastupljen klasični faktoring u vrijednosti od 783,6 mil. HRK (78,9 % transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju godine iznosio 116,1 mil. HRK (64,9 % potraživanja).

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.