Hanfa ne očekuje materijalizaciju sistemskih rizika na hrvatskom tržištu kapitala zbog izlaska UK-a iz EU-a

Vijest objavljena: 11.3.2019.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa), u cilju zaštite korisnika financijskih usluga i očuvanja stabilnosti financijskog sustava, skreće pozornost na izlazak Ujedinjene Kraljevine (UK) iz Europske unije (EU), tzv. Brexit, te poziva na osobitu pozornost, posebno u slučaju ako ne bude postignut sporazum o izlasku i ne bude predviđeno prijelazno razdoblje za izlazak UK-a iz sustava EU-a (tzv. no-deal Brexit).

„Nakon izvršene analize stanja, prikupljenih podataka od subjekata nadzora i utvrđene relativno male izloženosti domaćih subjekata britanskom tržištu, Hanfa ne očekuje materijalizaciju sistemskih rizika na domaćem tržištu kapitala. No, bez obzira na relativno nizak stupanj rizika pozivamo sve sudionike tržišta da redovito prate informacije o izlasku Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije te svoje poslovanje prilagođavaju aktualnim okolnostima.“ – naglasio je predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman.

Britanski subjekti koji na području EU-a, pa tako i u Hrvatskoj, izravno pružaju određene financijske usluge, u trenutku izlaska UK-a iz sustava EU-a izgubit će to pravo, osim ako na vrijeme ne ishode nove dozvole za rad na području pojedinih država članica EU-a.

Hrvatski subjekti koji koriste financijske usluge društava iz UK-a trebaju provjeriti jesu li ona osigurala preduvjete za nastavak suradnje, bez obzira na način izlaska UK-a iz EU-a. Uputno je pripremiti i alternativne mogućnosti za provođenje transakcija ili korištenja usluga, primjerice, sklapanjem ugovora sa sličnim društvima u drugim državama članicama EU-a.

S obzirom na navedeno posebno je važno hoće li biti postignut sporazum o izlasku te hoće li i u kojim područjima postojati dogovoreno prijelazno razdoblje.

Hrvatska investicijska društva (brokerske kuće) koja se bave pružanjem investicijskih usluga u UK-u, ako žele nastaviti pružati te usluge, morat će do 28. ožujka 2019. prilagoditi svoje poslovanje novom britanskom režimu. Nadležno britansko tijelo UK Financial Conduct Authority objavilo je informacije u vezi s privremenim režimom (Temporary Permission Regime): Privremeni režim – osnovno i Privremeni režim – detaljnije.

Hrvatska investicijska društva i britanska investicijska društva notificirana u Hrvatskoj dužna su svoje klijente pravovremeno, točno i potpuno obavijestiti o promjenama koje za njih donosi izlazak UK-a iz EU-a, a posebno u slučaju nepostizanja sporazuma o istupanju.

Hrvatski investicijski i mirovinski fondovi, kao i svi ostali institucionalni ulagatelji koji ulažu u financijske instrumente u UK-u (što će postati ulaganje u treću zemlju), moraju voditi računa o novom pravnom okviru koji će se primjenjivati na njihova ulaganja i propisane limite ulaganja. Društva za upravljanje također trebaju imati pripremljene modele obavješćivanja ulagatelja o utjecaju novonastalih okolnosti na investicijske strategije pojedinih fondova.

Britanska društva za osiguranje i reosiguranje nakon izlaska iz EU-a također više neće moći pružati usluge na području Hrvatske kao do sada. U skladu s odredbama Zakona o osiguranju (ZOS) svoje će usluge moći pružati isključivo putem podružnice, odnosno temeljem prava poslovnog nastana. Iznimno, britanska društva za reosiguranje moći će obavljati poslove reosiguranja i putem tzv. slobode pružanja usluga ako je britanski režim regulatornog sustava solventnosti (kao treće države) utvrđen od strane Europske komisije istovjetan s regulatornim sustavom solventnosti određenim ZOS-om.

Distributeri osiguranja (tj. posrednici koji distribuiraju/prodaju police osiguranja) koji imaju sjedište u UK-u više neće biti ovlašteni pružati usluge distribucije osiguranja na području Hrvatske s obzirom na to da Zakon o osiguranju ne nudi takvu mogućnost distributerima sa sjedištem u tzv. trećim državama.

Važno je napomenuti da bi ugovaratelji osiguranja / osiguranici / korisnici ugovora o osiguranju/ reosiguranju koji su sklopljeni s društvima za osiguranje iz UK-a gubitkom odobrenja tih društava za obavljanje poslova na području EU-a mogli imati potencijalne rizike u odnosu na ispunjenje potraživanja iz postojećih ugovora o osiguranju/reosiguranju (osim onih koja nakon izlaska UK-a iz EU-a na području Hrvatske osnuju podružnicu).

Stoga upućujemo osobe koje imaju sklopljene ugovore s društvima za osiguranje čije je sjedište u UK-u da kontaktiraju spomenuta društva i njihovo nadzorno tijelo (Bank of England), u vezi s potrebnim koracima da bi se osigurao kontinuitet usluga i ispunjenje obveza osiguratelja iz sklopljenih ugovora o osiguranju.

Hanfa svojim članstvom u Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) te kroz suradnju s Ministarstvom financija u Vijeću Europske unije i radnim skupinama Europske komisije (EK) te suradnju s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova aktivno sudjeluje u pripremi nužnih mjera za rješavanje otvorenih pitanja povezanih s Brexitom.

Očekuje se da će ESMA i EIOPA, u čijem radu aktivno sudjeluju i predstavnici Hanfe, uskoro usvojiti detaljnije upute za sve tržišne sudionike. Hanfa će o njima detaljnije obavještavati javnost putem svojih internetskih stranica.

Skrećemo pozornost svima koji posluju s kompanijama iz UK-a, bez obzira na to je li riječ o subjektima nadzora Hanfe, da redovito prate informacije u vezi s izlaskom UK-a iz EU-a te da na vrijeme poduzmu potrebne korake kako bi nastavak njihovog poslovanja i nakon spomenutog datuma bio što jednostavniji.

Detaljnije informacije o utjecaju Brexita na subjekte nadzora i opću javnost te popis referentnih internetskih poveznica i mišljenja međunarodnih institucija dostupan je na ovoj poveznici.