ESMA objavila smjernice o korištenju poluge za AIF-ove

Objavljeno: 30. prosinca 2020.

Svrha je ovih Smjernica operacionalizirati ovlasti koje nacionalna nadzorna tijela (NCA-ovi) imaju u skladu s AIFMD-om, a u vezi s postavljanjem limita na korištenje financijske poluge.

NCA-ovi mogu ograničiti razinu financijske poluge ako to smatraju potrebnim kako bi se osigurala stabilnost financijskog sustava ili uvesti druga ograničenja u odnosu na AIF-ove kako bi se ograničila mjera do koje korištenje financijske poluge doprinosi povećanju sistemskog rizika u financijskom sustavu ili rizika poremećaja na tržištu.

Nadalje, Smjernicama se pojašnjava kako bi NCA-ovi trebali provoditi procjenu sistemskih rizika koji su povezani s korištenjem financijske poluge. Prvi je korak identificiranje AIF-ova koji koriste polugu koja bi mogla biti izvor sistemskog rizika, a drugi je korak procjena sistemskih rizika povezanih s korištenjem financijske poluge i poduzimanje prikladnih mjera.

Smjernicama se propisuje i set indikatora koje je potrebno uzeti u obzir kod provođenja procjene rizika te set načela koje je potrebno uzeti u obzir kod kalibriranja i postavljanja limita na korištenje financijske poluge. O provedenoj procjeni rizika NCA-ovi su dužni minimalno jednom godišnje, a ovisno o potrebi i češće, obavijestiti ESMA-u, a način obavještavanja bit će  naknadno definiran.

Sljedeći koraci

Smjernice će biti prevedene na službene jezike EU-a te objavljene na ESMA-inim internetskim stranicama, a njihova primjena započinje dva mjeseca od objave prijevoda.

Više informacija dostupno na internetskim stranicama ESMA-e.