ESMA objavila konačni izvještaj o smjernicama o čimbenicima rizika u vezi s Uredbom o prospektu (EU) 2017/1129

Vijest objavljena: 15.4.2019.

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), obavještava se javnost da je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) 29. ožujka 2019. na svojoj internetskoj stranici objavilo Konačni izvještaj o Smjernicama o čimbenicima rizika u vezi s Uredbom o prospektu (EU) 2017/1129 kao i  Konačni izvještaj o Tehničkoj uputi u vezi sa sadržajem minimalnih informacija iznimki od objave prospekta.

Sadržaj aneksa 2. Konačnog izvještaja o Smjernicama o čimbenicima rizika u vezi s Uredbom o prospektu (EU) 2017/1129 bit će preveden na sve službene jezike Europske unije i objavljen na internetskoj stranici ESMA-e te će stupiti na snagu dva mjeseca od dana objave prijevoda na sve službene jezike Europske unije na internetskoj stranici ESMA-e. Smjernice o čimbenicima rizika potiču na primjereno i usmjereno iznošenje čimbenika rizika u prospektu te daju uputu nadležnim tijelima o načinu na koji preispitivati posebnosti i bitnosti čimbenika rizika te njihovo predstavljanje unutar kategorija ovisno o njihovoj prirodi.

Tehnička uputa u vezi sa sadržajem minimalnih informacija iznimki od objave prospekta donesena je radi ujednačavanja zahtjeva u  vezi sa sadržajem informacija koje izdavatelj vrijednosnih papira objavljuje u slučajevima izdanja ili uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište u vezi sa spajanjem, podjelom ili pripajanjem, a za koje nije propisana obveza izrade prospekta. Istom je propisan minimum informacija (o izdavatelju, vrijednosnom papiru, utjecaju statusnih promjena na izdavatelja) koje mora sadržavati dokument koji izdavatelj objavljuje investicijskoj javnosti.

Također, ESMA je 27. ožujka 2019. na svojoj internetskoj stranici objavilla dokument Pitanja i odgovori u vezi s Uredbom o prospektu (EU) 2017/1129.

Pitanja i odgovori u vezi s Uredbom o prospektu daju upute/odgovore vezano za određene pravne situacije koje bi se mogle dogoditi nakon pune primjene Uredbe o prospektu kao i načinima ažuriranja i dopunjavanja registracijskog i univerzalnog registracijskog dokumenta.