Dokument osoblja EIOPA-e o mjerama za poboljšanje mogućnosti osiguranja rizika od poremećaja poslovanja u svjetlu pandemije

Objavljeno: 18. veljače 2021.

EIOPA je objavila dokument o zajedničkim rješenjima otpornosti za pandemije (EIOPA Staff Paper: Issues Paper on shared resilience solutions for pandemic risks) kojim analizira mogućnosti za poboljšanje mogućnosti osiguranja rizika zbog prekida poslovanja bez fizičke štete (non damage business interruption – NDBI) u svjetlu pandemije kroz preventivne mjere za smanjenje gubitaka, prijenos rizika na tržištima kapitala i višerizična (multi-peril) rješenja za sistemski rizik.

U dokumentu EIOPA iznosi četiri načela za zajednička rješenja otpornosti: 

  1. smislena podjela troškova i odgovornosti između relevantnih dijelova privatnog i javnog sektora
  2. učinkovito zajedničko rješenje otpornosti uz središnju koordinaciju između javnih i privatnih subjekata
  3. primjena isplativih i djelotvornih mjera prevencije i prilagodbe za svako rješenje koje uključuje javni i privatni sektor, te
  4. zajedničko rješenje otpornosti osigurava samo dio ekonomskih troškova.

Rad se temelji na doprinosima predstavnika industrije osiguranja i ugovaratelja komercijalnih osiguranja, raznih institucija, Savjetodavnog odbora za reosiguranje, te savjeta EIOPA-ine interesne skupine za osiguranje i reosiguranje.

Dokument je dostupan na poveznici

EIOPA poziva sve zainteresirane dionike da dostave svoje mišljenje na dokument do srijede, 31. ožujka 2021. na sharedresiliencesolutions@eiopa.europa.eu.