Mišljenje Agencije o članku 147. Zakona o osiguranju

Društvo za osiguranje s manjim opsegom poslovanja, članak 147. stavak 4. Zakona o osiguranju („Narodne novine“ broj 151/05)

Zakonom o osiguranju, člankom 147. stavak 4. propisano je da društvo za osiguranje s manjim opsegom poslovanja može, uz prethodnu suglasnost nadzornog tijela, obavljanje unutarnje revizije povjeriti jednoj ili više osoba koje nisu u radnom odnosu s tim društvom za osiguranje, pod uvjetom da te osobe ispunjavaju uvjet iz stavka 1. istoga članka. Kako sadržaj pojma „društvo za osiguranje s manjim opsegom poslovanja“ nije određen u Zakonu niti Zakon na bilo koji način upućuje na njegovo moguće određenje, nužno je točno odrediti njegov sadržaj.

Temeljem odredbe članka 15. stavak 1. točka 9. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga daje slijedeće mišljenje: „Društvom za osiguranje s manjim opsegom poslovanja“ smatra se društvo koje ispunjava barem dva od tri slijedeća uvjeta: bruto zaračunata premija društva u jednoj poslovnoj godini ne prelazi 50 milijuna kuna; aktiva društva na dan bilance ne prelazi 80 milijuna kuna; ukupan prosječni broj zaposlenih u društvu u jednoj poslovnoj godini ne prelazi 30.

Društvo koje obavlja poslove reosiguranja, neovisno o navedenim kriterijima, ne može se smatrati društvom za osiguranje s manjim opsegom poslovanja.

Slijedom navedenog, sukladno odredbama članka 147. Zakona o osiguranju Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može, zavisno o posebnostima poslovanja svakog društva za osiguranje, izdati suglasnost, društvu za osiguranje s manjim opsegom poslovanja (dakle, društvu koje ispunjava barem dva od navedena tri kriterija) da obavljanje poslova unutarnje revizije povjeri jednoj ili više osoba koje nisu u radnom odnosu s tim društvom za osiguranje pod uvjetom da ta osoba ili osobe imaju zvanje ovlaštenog revizora ili ovlaštenog unutarnjeg revizora stečenim sukladno zakonu kojim se uređuje revizija, odnosno stečenim sukladno pravilima i programu kompetentne strukovne organizacije za stručno obrazovanje unutarnjih revizora.