Europska komisija objavila Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2016/2251 o dopuni Uredbe EMIR u pogledu regulatornih tehničkih standarda za tehnike smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa), temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN br. 140/05 i 12/12), dana 22. prosinca 2016. daje sljedeće

Priopćenje za javnost

Europska komisija je dana 15. prosinca 2016. donijela i objavila u Službenom listu Europske unije Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2016/2251 оd 4. listopada 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu regulatornih tehničkih standarda za tehnike smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana (dalje: Delegirana uredba).

Delegirana uredba počinje se primjenjivati od 4. veljače 2017. godine, a obveze po istoj u skladu s vremenskim odgodama propisanim u prijelaznim i završnim odredbama. Delegirana uredba propisuje različite rokove za početak primjene:

-       za obveznu razmjenu inicijalnog iznosa nadoknade (inicijalni margin),

-       za obveznu razmjenu varijacijskog iznosa nadoknade (varijacijski margin),

a ovisno o tome o kojoj se kategoriji ugovornih strane radi (ovo je propisno člancima 36. i 37. Delegirane Uredbe).

Obveza razmjene inicijalnog margina

Delegirana Uredba u članku 36. stavku 1. predviđa pet različitih kategorija ugovornih strana u transakcijama, a na koje se obveza razmjene inicijalnog margina počinje primjenjivati sljedećom dinamikom:

  • 4. veljače 2017. početak primjene za ugovorne strane u 1. kategoriji (iznad 3.000 milijarde EUR otvorenih pozicija u izvedenicama koje nisu poravnate posredstvom središnje druge ugovorne strane)
  • 1. rujna 2017. početak primjene za ugovorne strane u 2. kategoriji (iznad 2 250 milijarde EUR otvorenih pozicija u izvedenicama koje nisu poravnate posredstvom središnje druge ugovorne strane)
  • 1. rujna 2018. početak primjene za ugovorne strane u 3. kategoriji (iznad 1 500 milijarde EUR otvorenih pozicija u izvedenicama koje nisu poravnate posredstvom središnje druge ugovorne strane)
  • 1. rujna 2019. početak primjene za ugovorne strane u 4. kategoriji (iznad 750 milijardi EUR otvorenih pozicija u izvedenicama koje nisu poravnate posredstvom središnje druge ugovorne strane)
  • 1. rujna 2020. početak primjene za ugovorne strane u 5. kategoriji (iznad 8 milijardi EUR otvorenih pozicija u izvedenicama koje nisu poravnate posredstvom središnje druge ugovorne strane)

Pragovi za kategorije ugovornih strana računaju se na grupnoj osnovi, a u izračun praga ubrajaju se sve vrste izvedenica, uključujući i FX izvedenice. Za detalje o izračunu, upućujemo vas na članak 39. Delegirane Uredbe. Ugovorne strane bi trebale što prije odrediti u koju kategoriju spadaju, te istu informaciju zatražiti i od ugovornih strana s kojima sklapaju transakcije, a da bi mogli utvrditi hoće li se na njih i od kada primjenjivati obveza razmjene inicijalnog margina.

Obveza razmjene varijacijskog margina

Delegirana Uredba u članku 37. predviđa da će se varijacijski margin morati početi razmjenjivati:

  • od 4. veljače2017. za kategoriju 1 (obje ugovorne strane imaju ili pripadaju grupama od kojih svaka ima OTC izvedenice čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana u ukupnom prosječnom zamišljenom iznosu većem od 3 000 milijardi EUR)
  • od 1. ožujka 2017. za sve ostale ugovorne strane.

Odgoda primjene obveze razmjene varijacijskog margina za određene vrste FX izvedenica

Za FX izvedenice koje su navedene u članku 27 (a) Delegirane Uredbe, a to su:

  • ugovori o OTC izvedenicama koji se fizički namiruju, a koji uključuju samo razmjenu dviju različitih valuta na određeni budući datum po fiksnoj stopi koja je dogovorena na datum trgovanja iz ugovora koji se primjenjuje na razmjenu („devizni terminski ugovori”),

obveza razmjene varijacijskog margina se odgađa do 1. prosinca 2018 ili do početka primjene Delegirane Uredbe EK o određivanju određenih tehničkih elemenata povezanih s definicijom financijskih instrumenata u pogledu fizički namirenih deviznih terminskih ugovora. Primjenjivat će se datum koji je kasniji od ova dva navedena.

Primjena unutargrupnih izuzeća

Za unutargrupne transakcije moguće je ostvariti primjenu izuzeća od obveze razmjene inicijalnog ili varijacijskog margina, pri čemu će se primjenjivati sličan postupak kao i za primjenu unutargrupnog izuzeća od obveze poravnanja. HANFA će ubrzo objaviti detalje koji će se odnositi na takve prijave.

Vezano za primjenu ove Delegirane Uredbe, ubrzo se može očekivati objava dopuna ESMA Q&A-a, o čemu će HANFA pravovremeno obavijestiti javnost.

Tekst Delegirane uredbe pogledajte ovdje.