Obavijest o donošenju Pravilnika o ukidanju Pravilnika o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva

Zbog stupanja na snagu Delegirane Uredbe (EU) 2016/301 o dopuni Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za odobrenje i objavu prospekta i distribuciju oglasa te o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (dalje: Uredba) kao i Tehničke upute za izradu i dostavu zahtjeva za odobrenjem prospekta u elektroničkom obliku elektroničkim putem donesene na sjednici Upravnog Vijeća Hanfe, dana 1. srpnja 2016., bilo je potrebno ukinuti Pravilnik o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva (NN, br. 05/09 i 85/13).

Uredbom je, između ostalog, reguliran postupak odobravanja prospekata na način da se u navedeni postupak uvodi elektronička komunikacija umjesto korespondencije na papiru. Navedeno uključuje dostavljanje zahtjeva za odobrenjem prospekta, dokumentacije u prilogu zahtjeva kao i dostavljanje izmjena nacrta prospekta u e-obliku e-putem. S obzirom da se Uredba izravno primjenjuje na području Republike Hrvatske, Hanfa je bila dužna omogućiti provedbu Uredbe omogućavanjem zaprimanja e-zahtjeva za odobrenjem prospekta i ostale dokumentacije sukladno Uredbi, poštujući pri tome i odredbe članka 75. Zakona o općem upravnom postupku (NN, br. 47/09) kojima se propisuju pravila e-komunikacije u upravnom postupku. U tu svrhu, 1. srpnja 2016. donesena je Tehnička uputa za izradu i dostavu zahtjeva za odobrenjem prospekta u elektroničkom obliku elektroničkim putem, kojom se propisuje izrada, format i način dostave zahtjeva za odobrenjem prospekta u e-obliku e-putem u skladu s Uredbom.

Iznimno od Tehničke upute kao i od odredbi Uredbe, kada Hanfa zaprimi pisani zahtjev za odobrenjem prospekta, provest će se postupak po zaprimljenom pisanom zahtjevu kao da je zahtjev zaprimljen e-putem u e-obliku s time da će se daljnja komunikacija tijekom postupka između podnositelja zahtjeva i regulatora u najvećoj mogućoj mjeri provoditi usmeno i e-putem (e-mailom) da bi se zadovoljila svrha Uredbe za poticanjem e-oblika komunikacije, dok će se konačna verzija prospekta potpisana od strane odgovornih osoba iz članka 359. Zakona o tržištu kapitala, uz izjavu potpisanu od istih osoba koje potpisuju prospekt, a kojom potvrđuju da, izuzev izmjena ili dopuna dostavljenih tijekom postupka odobrenja prospekta, nisu mijenjani ostali dijelovi ranije dostavljenog prospekta, u svakom slučaju, dostavljati Hanfi poštom u pisanom obliku. Poštom, u pisanom obliku, će Hanfa dostavljati podnositeljima zahtjeva i rješenja kojima se odlučuje o zahtjevu za odobrenjem prospekta (neovisno o tome je li isti zaprimljen u e-obliku e-putem ili u pisanom obliku poštom ili neposrednom predajom).

Slijedom svega navedenog, posebno uzimajući u obzir izravno primjenjivu Uredbu koja propisuje e-oblik komunikacije između podnositelja zahtjeva i regulatora tijekom postupaka odobravanja prospekata, kao i činjenicu da je Tehničkom uputom propisano što zahtjev za odobrenjem prospekta treba sadržavati kao i koju dokumentaciju je potrebno dostaviti Hanfi, Pravilnik o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva, je bilo potrebno ukinuti te isti prestaje važiti danom stupanja na snagu Pravilnika o ukidanju Pravilnika o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva (NN, br. 67/16).