Uputa za izračun naknada

UPUTA

za izračun naknada koje se na temelju Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada («Narodne Novine» br. 105/06) plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2006. godinu.

Stupanje na snagu Pravilnika

Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2006. godinu objavljen je u «Narodnim novinama» br. 105/06 dana 25. 09. 2006. godine. Kako je člankom 13. Pravilnika uređeno, Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Narodnim novinama», odnosno je stupio na snagu03. 10.2006. godine.

Rok za uplatu dospjelih obveza

Svi subjekti nadzora koji imaju dospjele obveze po naknadama za 2006. godinu, dužni su naknade uplatiti kako je to uređeno člankom 3. stavkom 3. Pravilnika, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, odnosno najkasnije do 02. studenoga 2006. godine.

Subjekti nadzora

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje plaćaju Agenciji naknade mjesečno na temelju podataka o zaračunatoj bruto premiji za svaki mjesec tekuće godine, odnosno društva za osiguranje i reosiguranje dužna su Agenciji uplati dospjele obveze za razdoblje od 01. siječnja 2006. godine do 30. rujna 2006. godine, najkasnije do 02. studenoga 2006. godine.

Prilikom uplate molimo u pozivu na broj upisati: MB-mmgg-3100

(Oznaka mmgg se odnosi na razdoblje za koje se plaća npr. uplata za rujan 2006. godine imati će oznaku 0906)

Posrednici i zastupnici u osiguranju plaćaju Agenciji naknade polugodišnje odostvarenog prihoda koji posrednici i zastupnici zaračunavaju za pružene usluge posredovanja ili zastupanja u osiguranju, usluga savjetovanja, pomoći u obradi šteta, te procjene rizika i šteta. Posrednici i zastupnici u osiguranju dužni su Agenciji uplatiti dospjele obveze za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2006. godine,najkasnijedo 02. studenoga 2006. godine.

Prilikom uplate molimo u pozivu na broj upisati:

MB ili JMBG – mmgg - 3110

(Oznaka mmgg se odnosi na razdoblje za koje se plaća npr. uplata za rujan 2006. godine imati će oznaku 0906)

Burza i Središnja depozitarna agencija plaćaju Agenciji naknadu u roku od 15 dana od završetka poslovne godine, na temelju vrijednosti tržišne kapitalizacije na zadnji dana poslovne godine.

Prilikom uplate molimo u pozivu na broj upisati: MB-3120 (burze)

: MB-3130 (SDA)

Ovlaštena društva plaćaju Agenciji naknadu tromjesečno na temelju podataka o ukupno ostvarenom prihodu za prethodnu godinu, odnosno ovlaštena društva dužna su Agenciji uplatiti dospjele obveze za prvo, drugo i treće tromjesečje 2006. godine,najkasnije do 02. studenoga 2006. godine.

Naknada ovlaštenih društavaračuna se tako da se ukupno ostvareni prihodi iz prethodne godine pomnože sa 0,8 o/oo (tisućinki) i podijele sa 4 (tromjesečja).

Tako izračunata naknada je tromjesečna obveza ovlaštenog društva.

Prilikom uplate molimo u pozivu na broj upisati: MB- mmgg - 3140

(Oznaka mmgg se odnosi na razdoblje za koje se plaća npr. uplata za treći kvartal 2006. godine imati će oznaku 0906)

Društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima plaćaju Agenciji naknade mjesečno računano od ukupne imovine obveznog mirovinskog fonda.

Imovina obveznog mirovinskog fonda je ukupna imovina, odnosno imovina koja nije umanjena za obveze.

Naknada društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondom računa se tako da se imovina obveznog mirovinskog fonda pomnoži sa 0,3 o/oo (tisućinki) i podijeli sa 365 dana.

Zbroj izračunatih dnevnih naknada isplaćuje se Agenciji mjesečno.

Društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima dužna su Agenciji uplatiti dospjele obveze za razdoblje od 01. siječnja 2006. godine do 30. rujna 2006. godine, najkasnije do 02. studenoga 2006. godine. Nakon uplate dospjelih obveza po naknadama društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima slijedeću naknadu računa na isti način i to počevši od 01. listopada 2006. godine.

Prilikom uplate molimo u pozivu na broj upisati:

MB društva za upravljanje–brojčana oznaka fonda u HANFI-mmgg-3150

(Oznaka mmgg se odnosi na razdoblje za koje se plaća npr. uplata za rujan 2006. godine imati će oznaku 0906)

Društva za upravljanje investicijskim fondovima plaćaju Agenciji naknade mjesečno računano od imovine investicijskih fondova.

Imovina investicijskog fonda je ukupna imovina fonda, odnosno imovina koja nije umanjena za obveze.

Društva za upravljanje investicijskim fondovima izuzeta su od obveze plaćanja naknade za prethodnih 9 mjeseci 2006. godine. Obveze za uplatu naknade za društva za upravljanje investicijskim fondovima nastaju u mjesecu listopadu 2006. godine, odnosno rok za prvu uplatu je 15. 11. 2006. godine.

Naknada za otvorene investicijske fondove obračunava se na temelju dnevne tržišne vrijednosti fonda. Naknada se treba računati dnevno tako da se 0,3 o/oo (tisućinki) pomnoži sa dnevnom tržišnom vrijednosti fonda i podijeli sa 365 dana.

Zbroj izračunatih dnevna naknada isplaćuje se Agenciji mjesečno.

Prilikom uplate molimo u pozivu na broj upisati:

MB društva za upravljanje–brojčana oznaka fonda u HANFI-mmgg-31601

(Oznaka mmgg se odnosi na razdoblje za koje se plaća npr. uplata za rujan 2006. godine imati će oznaku 0906)

Naknada za zatvorene investicijske fondove obračunava se tako da se vrijednost imovine fonda na zadnji dan u obračunskom razdoblju – mjesecu, pomnoži sa 0,3 o/oo (tisućinki) i podijeli sa 12 mjeseci.

Ukoliko je razdoblje vrednovanja zatvorenog investicijskog fonda duže od mjesec dana naknada će se isplatiti kao akontacija naknade temeljem vrijednosti imovine utvrđene za prethodno razdoblje vrednovanja. Razlika se uplaćuje po godišnjem obračunu fonda.

Prilikom uplate molimo u pozivu na broj upisati:

MB društva za upravljanje–brojčana oznaka fonda u HANFI-mmgg-31602

(Oznaka mmgg se odnosi na razdoblje za koje se plaća npr. uplata za rujan 2006. godine imati će oznaku 0906)

Na koje fondove se ne primjenjuje Pravilnik

Pravilnik u članku 2. stavku 1. točci 7. govori o društvima koja upravljaju investicijskih fondovima iz članka 3. Zakona o investicijskim fondovima. Navedenim člankom fond je određen kao pravna osoba ili zasebna imovina, čiji su osnivanje i ustroj određeni Zakonom o investicijskim fondovima.

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji određen je člankom 3. Zakona o fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a Umirovljenički fond člankom 3. Zakona o Umirovljeničkom fondu.

Slijedom navedenog, Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Umirovljenički fond nisu obveznici plaćanja naknada Agenciji.

Društva koja obavljaju poslove leasinga i društva koja obavljaju poslove faktoringa plaćaju Agenciji naknadu mjesečno na temelju podataka o imovini za prethodnu godinu, odnosno društva koja obavljaju poslove leasinga i društva koja obavljaju poslove faktoringa dužna su Agenciji uplatiti dospjele obveze za razdoblje od 01. siječnja 2006. godine do 30. rujna 2006. godine, najkasnije do 02. studenoga 2006. godine.

Naknada se računa tako da se imovina na kraju prethodne godine pomnoži sa 0,2 o/oo (tisućinki) i podijeli sa 12 mjeseci.

Tako izračunata naknada je mjesečna obveza koja se plaća Agenciji.

Prilikom uplate molimo u pozivu na broj upisati:

MB – mmgg - 3170 (leasing)

MB – mmgg - 3180 (factoring)

(Oznaka mmgg se odnosi na razdoblje za koje se plaća npr. uplata za rujan 2006. godine imati će oznaku 0906)