Priopćenje za javnost

Nastavno na interes javnosti vezan uz pitanje i reguliranje crowdfundinga (skupno financiranje), Hanfa izvješćuje kako crowdfunding trenutno nije posebno reguliran unutar zakonodavnog okvira Republike Hrvatske, a ne postoji niti poseban propis na razini Europske unije koji bi eksplicitno regulirao tu materiju. Trenutno se na razini Europske unije vode rasprave o primjerenom postupanju u vezi s temom crowdfundinga, pri čemu se u obzir uzimaju odredbe koje reguliraju financijsko tržište, zaštitu potrošača, platni promet, sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma itd.

Postoji niz direktiva Europske unije koje jednim dijelom implicitno reguliraju ovu materiju i koje su implementirane i u hrvatsko zakonodavstvo vezano uz djelokrug i nadležnost Hanfe (kao što su: MiFID, AIFMD, Direktiva o prospektu itd.). U svakom slučaju, u ovom trenutku ne postoje jedinstveno primjenjiva i standardizirana pravila vezana uz crowdfunding, a trenutno je prepoznato i nekoliko raznih varijanti crowdfundinga.

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) je u prosincu 2014. objavilo mišljenje i savjet vezane uz crowdfunding pri čemu se u tim dokumentima osvrće samo na onaj oblik crowdfundinga koji uključuje komponentu investiranja (drugi modeli skupnog financiranja uključuju donacije, ugovor/dogovor o zajmu i nenovčane naknade). Dokumente možete pronaći ovdje, u njima je crowdfunding predstavljen kroz kontekst svih propisa Europske unije koji se u nekom dijelu mogu dovesti s njim u određenu korelaciju.

U spomenutim dokumentima se preciznije razrađuju situacije u kojima bi se crowdfunding s komponentom investiranja mogao dovesti u kontekst propisa iz nadležnosti Hanfe, odnosno Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (u kontekstu alternativnih investicijskih fondova), Uredbe (EU) BR. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala, Uredbe (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo i Zakona o tržištu kapitala (u kontekstu pružanja investicijskih usluga, zlouporabe tržišta te obaveze izrade prospekta).

Također skrećemo pozornost i kako se ova tematika neposredno dotiče i pitanja koja nisu u nadležnosti Hanfe (npr. platni promet, zavaravajuće oglašavanje itd.).